FOX TEAM Co to jest…
 
Notifications 
Cle­ar all 

FOX TEAM Co to jest?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

FOX TEAM

To ogól­no­pol­ski pro­gram lojal­no­ścio­wy dla wszyst­kich insta­la­to­rów falow­ni­ków FoxESS umoż­li­wia­ją­cy zdo­by­wa­nie pozio­mów i zwią­za­nych z nimi nagród, a dla naj­ak­tyw­niej­szych insta­la­to­rów wydłu­żo­ne gwa­ran­cje na falow­ni­ki i eli­tar­ne spo­tka­nia człon­ków FOX TEAM z całej Polski!

Szcze­gó­ły: fox-team.pro

Skąd pobrać aplikacje?

Apli­ka­cja FOX TEAM dostęp­na na:

Andro­ida

play.google.com/store/apps/details?id=pro.foxteam.mobile

iOS

apps.apple.com/pl/app/id1569696624

Jakie korzy­ści cze­ka­ją na insta­la­to­rów, któ­rzy dołą­czą do FOX TEAM?

 już 5 zain­sta­lo­wa­nych i zaak­cep­to­wa­nych przez dział tech­nicz­ny falow­ni­ków wystar­czy, by zdo­być ran­gę brą­zo­we­go insta­la­to­ra. A wraz z nią uni­ka­to­we naklej­ki na samo­chód, kub­ki i smycze

 20 zaak­cep­to­wa­nych insta­la­cji to przej­ście na poziom srebr­ny, na któ­rym oprócz kolej­nych gadże­tów cze­ka cer­ty­fi­kat wydłu­ża­ją­cy – i tak już rekor­do­wą gwa­ran­cję falow­ni­ków z 12 na 13 lat

 na zdo­byw­ców naj­wyż­sze­go, Pla­ty­no­we­go pozio­mu, dodat­ko­wo cze­kać będzie uła­twia­ją­cy pra­cę obran­do­wa­ny mier­nik, a tak­że corocz­ne zapro­sze­nia na wyjąt­ko­we spo­tka­nia Pla­ty­no­wych insta­la­to­rów FOX TEAM.

Regu­la­min pro­gra­mu www.fox-ess.pro/regulamin-aplikacji

1629972627-foxess_start.png
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 26/08/2021 12:04 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro