FOX TEAM Jak założy…
 
Notifications 
Cle­ar all 

FOX TEAM Jak zało­żyć kon­to ? Jak doda­wać falowniki ?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Jak zało­życ kon­to na FOX TEAM ?
1. Pobie­ra­my apli­ka­cję w Google Play
lub App Sto­re
1629974223-pob.jpg
 
2. Po uru­cho­mie­niu apli­ka­cji kli­ka­my w „Utwórz kon­to
 
1629974335-utwkonto.jpg
 
3. W kolej­nym kro­ku wypeł­nia­my for­mu­larz reje­stra­cyj­ny.
Uwa­ga: w polu „ID Insta­la­to­ra„ wpi­su­je­my dokład­nie takie samo ID insta­la­to­ra jak to nada­ne przy reje­stra­cji kon­ta w sys­te­mie
moni­to­rin­gu falow­ni­ka FoxESS foxesscloud.com (do 8 zna­ków) Akcep­tu­je­my regu­la­min oraz poli­ty­kę pry­wat­no­ści, a następ­nie
kli­ka­my „Zare­je­struj się
 
1629974525-forumlarz.jpg
1629974605-Obraz6.jpg
 

Wcho­dzi­my na poda­ny przy reje­stra­cji adres e‑mail,

potwier­dza­my zało­że­nie kon­ta i GOTOWE!

 

Jak doda­wać falow­ni­ki w apli­ka­cji FOX TEAM ?
1.Po zalo­go­wa­niu do apli­ka­cji FOX TEAM wybie­ra­my „+ Dodaj falow­nik” 
1629974922-Obraz7.jpg
2. Ska­nu­je­my QR kod falow­ni­ka lub wpi­su­je­my ręcz­nie numer seryj­ny z kla­wia­tu­ry tele­fo­nu.
Uwa­ga: nie ska­nu­je­my modu­łu wifi 
3. Doda­je­my zdję­cie wybie­ra­jąc: „Zrób zdję­cie” lub „Dodaj zdję­cie z gale­rii”.
Zdję­cie falow­ni­ka powin­no być wyko­na­ne z odle­gło­ści 3 metrów z widocz­ną insta­la­cją stro­ny AC i DC. 
4. Kli­ka­my „Wyślij do akcep­ta­cji”.
Uwa­ga: Akcep­tu­je­my falow­ni­ki, któ­re zosta­ły zamon­to­wa­ne i doda­ne w sys­te­mie moni­to­rin­gu foxesscloud.comod daty zało­że­nia kon­ta użyt­kow­ni­ka w apli­ka­cji FOX TEAM.
(wię­cej na www.fox-ess.pro/regulamin-aplikacji)
1629975150-Obraz8.jpg
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 26/08/2021 12:36 pm 
(@kasiapv)
Nowy użyt­kow­nik

Dzień dobry,

Mam pro­blem z dokoń­cze­niem reje­stra­cji kon­ta w apli­ka­cji. Nie docho­dzą na skrzyn­kę maile potwier­dza­ją­ce zało­że­nie konta.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 23/09/2021 2:30 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

@kasiapv Pro­si­my o kon­takt bez­po­śred­nio z nami w takich przypadkach 🙂

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Łukasz 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 28/09/2021 2:33 pm 
(@joelie123)
Nowy użyt­kow­nik

Cre­ating an acco­unt on FOX TEAM is stra­ight­for­ward. All you need to do is fill in the requ­ired deta­ils on the regi­stra­tion form, agree to the terms and con­di­tions, and hit the sub­mit but­ton. If you need help with the regi­stra­tion pro­cess, law cour­se­work help will guide you thro­ugh it. In addi­tion, the custo­mer care team is always wil­ling to assist you with any queries.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 28/04/2023 2:16 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro