FoxESS — Komunikat …
 
Notifications 
Cle­ar all 

FoxESS — Komu­ni­kat na wyświe­tla­czu falow­ni­ka “Trwa­ła awa­ria” moż­li­we przyczyny.

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Komu­ni­kat “Trwa­ła awa­ria” na wyświe­tla­czu falow­ni­ka FoxESS, ozna­cza pro­ble­my z sie­cią AC klien­ta, naj­częst­sze przy­czy­ny to:

- Brak napię­cia mię­dzy­fa­zo­we­go.
- Brak wiro­wa­nia faz.
- Zła kolej­ność faz
- Fizycz­ny brak 3 faz
- Zamie­nio­ny prze­wód N z PE na wtycz­ce AC falownika

Uwa­ga:
Może się zda­rzyć, że po wymia­nie licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go, na wyświe­tla­czu poja­wi się komu­ni­kat: “Trwa­ła awa­ria” taka sytu­acja wska­zu­je na pro­blem po stro­nie ope­ra­to­ra sieci.

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 02/12/2021 12:33 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro