FoxESS — Certyfikat…
 
Notifications 
Cle­ar all 

FoxESS — Cer­ty­fi­kat 12-let­niej GWARANCJI — skąd pobrać ?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Dla falow­ni­ków FoxESS moż­na w pro­sty spo­sób wyge­ne­ro­wać cer­ty­fi­kat stan­dar­do­wej 12-let­niej gwarancji: 

1. Wcho­dzi­my na stro­nę www.fox-ess.pro

i w pra­wym gór­nym rogu wybie­ra­my Pobierz gwarancje.

1629965171-237531887_221290346599521_9180675963729632853_n.jpg

 
2. Na kolej­nej stro­nie, wybie­ra­my Poland, wypeł­nia­my for­mu­larz zgod­nie ze wzo­rem poni­żej i kli­ka­my Get Cer­ti­fi­ca­te
1629965861-formularz.jpg
 
Goto­we, cer­ty­fi­kat moż­na pobrać w pli­ku PDF 
1629965974-cert.jpg
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 26/08/2021 10:06 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro