Spraw­dza­nie czy por…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Spraw­dza­nie czy port komu­ni­ka­cyj­ny 10001 jest otwarty

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin
Dzi­siaj zaj­mie­my się spraw­dze­niem, czy nasze połą­cze­nie z Inter­ne­tem ma popraw­nie otwar­ty port komu­ni­ka­cyj­ny 10001.
Spo­iler
Dla sys­te­mu Windows
Poniż­sza instruk­cja doty­czy urzą­dze­nia pra­cu­ją­ce­go pod sys­te­mem Win­dows 10, ale sama idea spraw­dza­nia jest taka sama dla innych sys­te­mów ope­ra­cyj­nych i aplikacji.

W pierw­szym kro­ku otwie­ra­my linię komend pole­ce­niem “CMD” wpi­sa­nym w wier­szu pole­ceń systemu.

1640074574-1.png

Wyświe­tli się czar­na kon­so­la systemowa.

1640074685-2.png

Wpi­su­je­my w niej pole­ce­nie “power­shell” i wci­ska­my “Enter”. Wita­ni jeste­śmy potwier­dze­niem zała­do­wa­nia komponentu.

1640074718-3.png
1640074730-4.png

Pora na spraw­dze­nie czy nasze połą­cze­nie jest otwar­te, wpi­su­je­my “test-net­con­nec­tion foxesscloud.com ‑p 10001″.

1640074749-5.png

1640074867-6.jpg

Powy­żej widocz­ny przy­kład otwar­te­go połą­cze­nia z ser­we­rem na por­cie 10001, poni­żej przy­kład zamknię­te­go połą­cze­nia — w takim wypad­ku koniecz­ne będzie zgło­sze­nie tego fak­tu do ope­ra­to­ra łącza do Internetu.

Opra­co­wa­nie: Zespół Wspar­cia Tech­nicz­ne­go FoxESS Pol­ska
 
Kon­takt:
Biu­ro
ema­il: info@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 921
Ser­wis i Pomoc Tech­nicz­na
ser­wis@fox-ess.pro
Damian 727 012 923 damian.stepien@fox-ess.pro
Jarek 727 012 924 jarosław.rektor@fox-ess.pro
Łukasz 727 012 925 lukasz.karzelek@fox-ess.pro
Pio­trek 727 012 926 piotr.halek@fox-ess.pro
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
https://www.facebook.com/groups/301482158255290
https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

 

Spo­iler
Dla sys­te­mu Android

Aby spraw­dzić port 10001 z wyko­rzy­sta­niem tele­fo­nu komór­ko­we­go z sys­te­mem Andro­id będzie­my potrze­bo­wa­li apli­ka­cji do spraw­dza­nia sie­ci. W tym przy­kła­dzie posłu­ży­my się apli­ka­cją “Ping Tool — DNS, Port Scan­ner”. Apli­ka­cja jest dostęp­na w Google Play Sto­re pod poniż­szym linkiem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.manageengine.pingapp

Musi­my pamię­tać o tym, że chce­my zba­dać połą­cze­nie domo­we­go route­ra z ser­we­rem, zamy­ka­my więc wszyst­kie połą­cze­nia danych komór­ko­wych (naj­le­piej wyłą­czyć kar­tę SIM) i pozo­sta­wia­my wyłącz­nie połą­cze­nie WiFi z urzą­dze­niem z któ­rym połą­czo­ny będzie datalogger.

Po otwar­ciu apli­ka­cji wita­ni jeste­śmy widokiem:

1640088357-Screenshot_2021-12-21-13-02-19-531_commanageenginepingapp.jpg

Wybie­ra­my przy­cisk opcji:

1640090130-2.jpg

Prze­cho­dzi­my do opcji “Port Scan Settings”:

1640088579-3.jpg

Wybie­ra­my inte­re­su­ją­cy nas zakres por­tów, w naszym wypad­ku cho­dzi o port 10001, więc może­my usta­wić zakres jak niżej:

1640088657-Screenshot_2021-12-21-08-30-39-815_commanageenginepingapp.jpg

Po wybra­niu zakre­su por­tów do spraw­dze­nia prze­cho­dzi­my do narzę­dzia “Port Scanner”

1640088755-4.jpg

Wpi­su­je­my cel spraw­dze­nia, ser­wer FoxESS znaj­du­je się pod adre­sem foxesscloud.com, poda­je­my ten adres w okien­ku “1” i wybie­ra­my “SCAN”

1640089283-5.jpg

Po chwi­li widocz­ne są wyni­ki bada­nia, jeśli port jest otwar­ty, zosta­nie­my o tym poin­for­mo­wa­ni, jak niżej. W innym przy­pad­ku koniecz­ny będzie kon­takt z ope­ra­to­rem sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej i zle­ce­nie otwar­cia portu.

1640089579-6.jpg

Opra­co­wa­nie: Zespół Wspar­cia Tech­nicz­ne­go FoxESS Pol­ska
 
Kon­takt:
Biu­ro
ema­il: info@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 921
Ser­wis i Pomoc Tech­nicz­na
ser­wis@fox-ess.pro
Damian 727 012 923 damian.stepien@fox-ess.pro
Jarek 727 012 924 jarosław.rektor@fox-ess.pro
Łukasz 727 012 925 lukasz.karzelek@fox-ess.pro
Pio­trek 727 012 926 piotr.halek@fox-ess.pro
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
https://www.facebook.com/groups/301482158255290
https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFe
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 21/12/2021 2:03 pm 
(@ryszard)
Acti­ve Mem­ber

Witam

Mi wyszło coś takie­go, chy­ba że źle co robię. Chy­ba że falow­nik musi być załą­czo­ny żeby zro­bić test ??

1640186005-foxess.jpg
 
Port już opa­no­wa­ny, pro­blem jest w samym sys­te­mie Win 10. Na Andro­id­ku jest OK — ale dio­da na data loger dalej miga. 
 
 
1640432895-port.jpg
This post was modi­fied 3 lata temu 3 times by Ryszard
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 22/12/2021 4:13 pm 
(@mirohalter)
Nowy użyt­kow­nik

Jeśli powyż­sze pole­ce­nie wywa­la wam błę­dy na czer­wo­no, tak jak u mnie, to spró­buj­cie alter­na­tyw­nie poniż­szej wer­sji polecenia:

PS C:\Users\xxxx> TNC foxesscloud.com ‑Port 10001

Com­pu­ter­Na­me : foxesscloud.com
Remo­te­Ad­dress : 8.209.116.72
Remo­te­Port : 10001
Inter­fa­ce­Alias : Ether­net 3
Sour­ce­Ad­dress : 192.168.1.29
Tcp­Te­st­Suc­ce­eded : True

This post was modi­fied 3 lata temu 2 times by Miro­hal­ter
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 08/01/2022 10:44 pm 
PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

@ryszard

Panie Ryszar­dzie, pro­szę o wyłą­cze­nie LTE, połą­cze­nie się z WiFi route­ra domo­we­go i wyko­na­nie bada­nia, cho­dzi nam o spraw­dze­nie czy router WiFi ma otwar­ty port, nie połą­cze­nie mobile.

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 10/01/2022 3:38 pm 
PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

@mirohalter

👍dzię­ki!

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 10/01/2022 3:39 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro