Usta­wie­nia magazynu…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Usta­wie­nia maga­zy­nu ener­gii Mira 10Kw z falow­ni­kiem hybry­do­wym H3‑8.0‑E

(@lukaszj)
Nowy użyt­kow­nik

Insta­la­tor powie­dział , że moż­na usta­wić maga­zyn tak abym mógł pobie­rać z nie­go ener­gie wte­dy kie­dy jest dro­ga np od 19 do 22. Mam tary­fę G13.

Nie­ste­ty nikt nie wie jak. W opcjach nie znaleźliśmy.

Czy jest w ogó­le taka moż­li­wość i zależ­ny od upgra­de firmware?

 

Pozdra­wiam

Łukasz

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 16/08/2023 3:30 pm 
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Wysła­ny przez: @lukaszj

Insta­la­tor powie­dział , że moż­na usta­wić maga­zyn tak abym mógł pobie­rać z nie­go ener­gie wte­dy kie­dy jest dro­ga np od 19 do 22. Mam tary­fę G13.

Nie­ste­ty nikt nie wie jak. W opcjach nie znaleźliśmy.

Czy jest w ogó­le taka moż­li­wość i zależ­ny od upgra­de firmware?

 

Pozdra­wiam

Łukasz

Dzień dobry,

Aktu­al­nie ist­nie­je moż­li­wość łado­wa­nia maga­zy­nu z sie­ci AC o dwóch okre­ślo­nych cza­so­wo porach.

Odda­wa­nie ener­gii z maga­zy­nu do sie­ci jest obec­nie nie­do­stęp­ne, taka funk­cjo­nal­ność będzie dostęp­na w przyszłości.

 

Pozdra­wiam

Łukasz Karze­łek
Inży­nier wspar­cia technicznego 

Mobi­le:
Ema­il:
Websi­te:
BDO:

+48 727 012 924
@fox-ess.pro”>lukasz.karzelek@fox-ess.pro
www.fox-ess.pro
000525387

 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 17/08/2023 12:18 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro