POLITYKA PRYWATNOŚCI

Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su zapew­nia ochro­nę danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków udo­stęp­nio­nych przez nich w związ­ku z korzy­sta­niem z Ser­wi­su. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su sto­su­je środ­ki tech­nicz­ne i orga­ni­za­cyj­ne zapew­nia­ją­ce bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków, w tym środ­ki unie­moż­li­wia­ją­ce dostęp osób trze­cich do tych danych, ich mody­fi­ka­cję przez oso­by trze­cie lub ich prze­twa­rza­nie z naru­sze­niem prze­pi­sów pra­wa, a tak­że instru­men­ty zapo­bie­ga­ją­ce utra­cie danych, ich uszko­dze­niu lub znisz­cze­niu. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su nie gro­ma­dzi u sie­bie danych wrażliwych.

PLIKI COOKIES

1. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies, z zastrze­że­niem pkt 9.

2. Pli­ki cookies sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę dome­ny ser­wi­su inter­ne­to­we­go, z któ­re­go pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny iden­ty­fi­ka­tor. Ser­wis może umie­ścić plik cookie w prze­glą­dar­ce, jeśli prze­glą­dar­ka to umoż­li­wia. Co waż­ne, prze­glą­dar­ka zezwa­la stro­nie inter­ne­to­wej na dostęp jedy­nie do pli­ków cookies umiesz­czo­nych przez tę stro­nę. Ser­wis nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies. 

3. Pli­ki cookies zbie­ra­ne są w celu:

 • dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwisu,

 • ana­li­zo­wa­nia, ulep­sza­nia i roz­wi­ja­nia Ser­wi­su, w tym rów­nież dostę­pu do innych witryn oraz apli­ka­cji z kom­pu­te­ra lub urzą­dze­nia przenośnego,

 • two­rze­nia ano­ni­mo­wych, zagre­go­wa­nych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie struk­tu­ry i zawar­to­ści tych stron, z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji Użytkownika.

4. Na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su mogą znaj­do­wać się odwo­ła­nia do innych ser­wi­sów inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją wła­sne poli­ty­ki cookies. Reko­men­du­je­my zapo­zna­nie się z każ­dą z takich poli­tyk, ponie­waż Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su nie może pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za zasa­dy posłu­gi­wa­nia się pli­ka­mi cookies obo­wią­zu­ją­cy­mi w tych serwisach. 

5. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce rodza­je pli­ków cookies:

 • sta­łe (per­si­stent cookies) – pli­ki cookies, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies (para­me­try w tym zakre­sie mogą być zwe­ry­fi­ko­wa­ne za pośred­nic­twem narzę­dzi prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej – w tym zakre­sie Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su odsy­ła do lin­ków do opi­sów obsłu­gi naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, któ­re znaj­du­ją się w pkt 10 poni­żej) lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka Serwisu,

 • sesyj­ne (ses­sion cookies) – są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, prze­cho­wy­wa­ny­mi na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki internetowej),

 • third par­ty cookies – pli­ki pocho­dzą­ce np. z ser­we­rów firm i dostaw­ców usług współ­pra­cu­ją­cych z Admi­ni­stra­to­rem Ser­wi­su. Te pli­ki pozwa­la­ją dosto­so­wy­wać tre­ści do pre­fe­ren­cji i zwy­cza­jów ich użyt­kow­ni­ków, mie­rzyć i ana­li­zo­wać ruch na stro­nach Ser­wi­su, a tak­że doko­ny­wać pomia­ru efek­tyw­no­ści zamiesz­cza­nych tam tre­ści. Pli­ki te pod­le­ga­ją wła­snej poli­ty­ce pry­wat­no­ści pod­mio­tów zewnętrz­nych, któ­ra może róż­nić się od stan­dar­do­wych zasad poli­ty­ki doty­czą­cej pli­ków cookies, sto­so­wa­nej przez Admi­ni­stra­to­ra Serwisu.

6. Doko­nu­jąc inne­go podzia­łu niż ten przed­sta­wio­ny w pkt 5, Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su wska­zu­je, że w ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są nastę­pu­ją­ce pli­ki cookies podzie­lo­ne ze wzglę­du na inge­ren­cję w pry­wat­ność Użytkownika:

 • „nie­zbęd­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie witry­ny lub funk­cjo­nal­no­ści z któ­rych korzy­sta Użytkownik,

 • „funk­cjo­nal­ne” pli­ki cookies, umoż­li­wia­ją­ce „zapa­mię­ta­nie” wybra­nych przez Użyt­kow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję inter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w zakre­sie wybra­ne­go języ­ka lub regio­nu, z któ­re­go pocho­dzi Użyt­kow­nik, wyglą­du stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su itp.,

 • „rekla­mo­we” pli­ki cookies – umoż­li­wia­ją­ce dostar­cza­nie Użyt­kow­ni­kom tre­ści rekla­mo­wych bar­dziej dosto­so­wa­nych do ich pre­fe­ren­cji i zain­te­re­so­wań, odwie­dzin na stro­nach inter­ne­to­wych, tak­że poprzez dzia­ła­nia remar­ke­tin­go­we z uży­ciem tzw. (ang.) third par­ty cookies (cia­stecz­ka stron trze­cich) umiesz­cza­nych za pośred­nic­twem naszej aktu­al­nej stro­ny przez dostaw­ców rekla­mo­wych. Mogą one być wyko­rzy­sta­ne do two­rze­nia pro­fi­li Użyt­kow­ni­ków, pre­zen­to­wa­nia bar­dziej traf­nych lub odpo­wia­da­ją­cych pro­fi­lo­wi reklam na innych stro­nach, zapo­bie­ga­niu ponow­ne­mu poja­wia­niu się tej samej rekla­my, a tak­że do mie­rze­nia efek­tyw­no­ści kam­pa­nii rekla­mo­wych. Pli­ki te mogą prze­cho­wy­wać infor­ma­cje o fak­cie, że witry­na inter­ne­to­wa zosta­ła odwie­dzo­na z okre­ślo­ne­go urzą­dze­nia, a tak­że prze­ka­zy­wać tego rodza­ju dane part­ne­rom rekla­mo­wym. Nie­wy­ra­że­nie zgo­dy na te pli­ki cookies nie unie­moż­li­wia korzy­sta­nia z Ser­wi­su. Jeśli użyt­kow­nik nie zaak­cep­tu­je tych pli­ków cookies, może nadal otrzy­my­wać rekla­my, lecz mniej dosto­so­wa­ne do swo­ich pre­fe­ren­cji lub zainteresowań,

 • „ana­li­tycz­ne” / „wydaj­no­ścio­we” pli­ki cookies – umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie infor­ma­cji o spo­so­bie korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych, aby pomóc nam zro­zu­mieć, w jaki spo­sób wyko­rzy­sty­wa­ne są witry­ny inter­ne­to­we lub pomóc nam w dosto­so­wa­niu stron inter­ne­to­wych; te pli­ki cookie pozwa­la­ją nam na zli­cza­nie wizyt i źró­deł ruchu w witry­nie, dzię­ki cze­mu może­my mie­rzyć i uspraw­niać jej dzia­ła­nie. Dzię­ki nim może­my dowie­dzieć się, któ­re stro­ny są naj­bar­dziej, a któ­re naj­mniej popu­lar­ne, a tak­że zro­zu­mieć, jak odwie­dza­ją­cy poru­sza­ją się po naszej witry­nie. Wszyst­kie dane gro­ma­dzo­ne przez te pli­ki cookie są agre­go­wa­ne, w związ­ku z czym pozo­sta­ją ano­ni­mo­we. Jeśli użyt­kow­nik nie wyra­zi zgo­dy (tj. zmie­ni domyśl­nie udzie­lo­ną zgo­dę) na sto­so­wa­nie tych pli­ków cookie, nie będzie­my wie­dzieć, kie­dy odwie­dził witry­nę, ani nie będzie­my w sta­nie moni­to­ro­wać jej dzia­ła­nia. Bez tych pli­ków cookie nie­któ­re funk­cje mogą stać się niedostępne.

7. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na temat sto­so­wa­nych pli­ków cookies:

Dostaw­ca cookies

Nazwa cookies

Waż­ność

Typ

Google

ANID

1 rok i 1 miesiąc

third par­ty cookies (rekla­mo­we)

Google

CONSENT

18 lat i 5 dni

third par­ty cookies (ana­li­tycz­ne)

Google

NID

183 dni

third par­ty cookies (rekla­mo­we)

Google

__Se­cu­re-3PA­PI­SID

2 lata

third par­ty cookies (rekla­mo­we)

Google

__Se­cu­re-3PSID

2 lata

third par­ty cookies (rekla­mo­we)

Google

__Se­cu­re-3PSIDCC

1 rok

third par­ty cookies (rekla­mo­we)

Twit­ter

personalization_id

2 lata

third par­ty cookies (nie­zbęd­ne)

Admi­ni­stra­tor Serwisu

cookie_notice_accepted

30 dni

funk­cjo­nal­ne

8. Gdy Użyt­kow­nik uzy­sku­je dostęp do sie­ci za pośred­nic­twem urzą­dzeń prze­no­śnych, któ­re dzia­ła­ją podob­nie jak kom­pu­te­ry np. smart­fo­nów obsłu­gu­ją­cych peł­ne wer­sje prze­glą­da­rek, Ser­wis wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies w podob­ny spo­sób jak w przy­pad­ku korzy­sta­nia z komputera.

9. Warun­kiem dzia­ła­nia pli­ków cookies jest ich akcep­ta­cja w prze­glą­dar­ce oraz nie­usu­wa­nie ich. W wie­lu przy­pad­kach opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień doty­czą­cych pli­ków cookies. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tycz­ną obsłu­gę pli­ków cookies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej bądź infor­mo­wać o ich każ­do­ra­zo­wym zamiesz­cze­niu na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach odpo­wied­niej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.

10. W celu uzy­ska­nia dal­szych infor­ma­cji nale­ży się zapo­znać z tre­ścią sek­cji „Pomoc” w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej.  Przy­kła­do­wo, w przy­pad­ku poniż­szych prze­glą­da­rek, przy­dat­ne infor­ma­cje zwią­za­ne ze zmia­ną usta­wień pli­ków cookies moż­na zna­leźć na poniż­szych stronach:

 • w prze­glą­dar­ce  Mozil­la Fire­fox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

 • w prze­glą­dar­ce Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,

 • w prze­glą­dar­ce Ope­ra: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies,

 • w zakre­sie urzą­dzeń mobil­nych – infor­ma­cje o usta­wie­niach pli­ków cookies znaj­dą się na stro­nach inter­ne­to­wych poszcze­gól­nych pro­du­cen­tów (np. iOS, Android),

 • w zakre­sie Google Ana­li­tics – mogą Pań­stwo sko­rzy­stać z opcji zablo­ko­wa­nia dzia­ła­nia pli­ków cookies w ramach funk­cji opt-out, któ­rą moż­na pobrać ze stro­ny: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.

11. Pod­czas wizyt na stro­nach Ser­wi­su gro­ma­dzo­ne i prze­cho­wy­wa­ne mogą być pli­ki cookies w ramach narzę­dzi Google. Uzy­ska­ne przez Google poprzez plik cookie infor­ma­cje doty­czą­ce spo­so­bu korzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ka ze stro­ny inter­ne­to­wej mogą być prze­ka­zy­wa­ne do USA i tam zapi­sy­wa­ne, jed­nak Google to pod­miot dba­ją­cy o speł­nie­nie wszel­kich stan­dar­dów Unii Euro­pej­skiej w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych (w tym sto­su­ją­cy stan­dar­do­we klau­zu­le umow­ne przy­ję­te przez Komi­sję Euro­pej­ską) jak i wyko­rzy­sta­nia pli­ków cookies.

12. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.

13. W wypad­ku zmia­ny obo­wią­zu­ją­cej poli­ty­ki do powyż­szych posta­no­wień wpro­wa­dzo­ne zosta­ną odpo­wied­nie modyfikacje.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jeste­śmy?

Foxess Pol­ska Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, ul. Jerze­go Kukucz­ki 16, 44–105 Gli­wi­ce, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców KRS pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Gli­wi­cach, X Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nume­rem KRS 0000877566, NIP 9691644614, kapi­tał zakła­do­wy 5.000,00 zł.

Jak się z nami kontaktować? 

Możesz się z Nami skon­tak­to­wać za pomo­cą adre­su mailo­we­go: info@fox-ess.pro

Dla­cze­go potrze­bu­je­my Two­ich danych oso­bo­wych i jakie są pod­sta­wy praw­ne ich przetwarzania?

Prze­twa­rza­nie przez Nas Two­ich danych oso­bo­wych odby­wa się w celach wska­za­nych poniżej:

 • Zawar­cia i wyko­ny­wa­nia umo­wy o świad­cze­nie usłu­gi poprzez Nasz ser­wis (na posta­wie Art. 6 (1) b Ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 (“RODO”),

 • Docho­dze­nia rosz­czeń i obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku kie­dy nie będziesz zado­wo­lo­ny z Naszych dzia­łań, co nazy­wa­ne jest prze­twa­rza­niem nie­zbęd­nym do celów wyni­ka­ją­cych z Nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (na pod­sta­wie Art. 6 (1) f RODO),

 • Kon­tak­tu z Tobą, jeże­li zwró­cisz się do Nas z zapy­ta­niem, co nazy­wa­ne jest prze­twa­rza­niem nie­zbęd­nym do celów wyni­ka­ją­cych z Nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (na pod­sta­wie Art. 6 (1) f RODO),

 • Do celu per­so­na­li­za­cji wyświe­tla­nych ci reklam, na pod­sta­wie danych pozy­ska­nych przez pod­mio­ty trze­cie poprzez pli­ki cookies, w opar­ciu o two­ją zgo­dę na sto­so­wa­nie tego typu pli­ków cookies (Art. 6 (1) a RODO).

Czy prze­ka­za­nie danych jest dobrowolne?

Tak, prze­ka­za­nie przez Cie­bie danych oso­bo­wych takich jak: nazwa użyt­kow­ni­ka, adres e‑mail, danych zawar­tych w sto­so­wa­nych w Ser­wi­sie pli­kach cookies i innych danych, z wyjąt­kiem tych, o któ­rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obej­mu­ją­cych: pocho­dze­nie raso­we lub etnicz­ne, poglą­dy poli­tycz­ne, prze­ko­na­nia reli­gij­ne lub świa­to­po­glą­do­we, przy­na­leż­ność do związ­ków zawo­do­wych oraz dane gene­tycz­ne, dane bio­me­trycz­ne w celu jed­no­znacz­ne­go ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­by fizycz­nej lub dane doty­czą­ce zdro­wia, sek­su­al­no­ści lub orien­ta­cji sek­su­al­nej tej oso­by jest dobro­wol­ne, jed­nak w zakre­sie w jakim potrze­bu­je­my Two­ich danych w celach wska­za­nych powy­żej jest to nie­zbęd­ne. Bez dostę­pu do Two­ich danych oso­bo­wych nie­moż­li­we było­by wyko­na­nie czyn­no­ści dla, któ­rych zbie­ra­my Two­je dane oso­bo­we, któ­re okre­ślo­ne są w miej­scu opi­su celu, dla któ­rych zbie­ra­my Two­je dane osobowe.

W zakre­sie w jakim prze­twa­rza­my Two­je dane oso­bo­we ponie­waż jest to koniecz­ne do celów wyni­ka­ją­cych z Nasze­go praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (pod­sta­wa wska­za­na powy­żej) możesz się temu sprze­ci­wić zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi RODO w każ­dym cza­sie, kon­tak­tu­jąc się z Nami w spo­sób opi­sa­ny w czę­ści „Jak się z nami kon­tak­to­wać” znaj­du­ją­cej się powyżej.

Komu może­my udo­stęp­nić Two­je dane?

Będzie­my czy­nić wszel­kie sta­ra­nia aby prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we tyl­ko we wła­snym zakre­sie. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem Two­je dane może­my prze­ka­zy­wać pod­mio­tom prze­twa­rza­ją­cym je na nasze zle­ce­nie, np. upo­waż­nio­nym pra­cow­ni­kom, współ­pra­cow­ni­kom i innym oso­bom zatrud­nio­nym, pod­mio­tom świad­czą­cym dla Nas usłu­gi księ­go­we, praw­ne i innym pod­wy­ko­naw­com oraz pod­mio­tom upraw­nio­nym do uzy­ska­nia danych na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa np. sądom lub orga­nom ści­ga­nia – oczy­wi­ście tyl­ko gdy wystą­pią z żąda­niem w opar­ciu o sto­sow­ną pod­sta­wę prawną.

Jak dłu­go będzie­my prze­twa­rzać Two­je dane?

Będzie­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we przez okres cza­su koniecz­ny mając na uwa­dze ww. cele, dla któ­rych te dane zosta­ły zebra­ne. W przy­pad­ku danych prze­twa­rza­nych w związ­ku z zawar­ciem i wyko­ny­wa­niem umo­wy (w tym prze­twa­rza­nych w związ­ku z docho­dze­niem rosz­czeń i obro­ną przed rosz­cze­nia­mi) przez okres jej obo­wią­zy­wa­nia, a tak­że przez okres przedaw­nie­nia Two­ich rosz­czeń zwią­za­nych z umo­wą i czas uspra­wie­dli­wio­ny dla ziden­ty­fi­ko­wa­nia tych rosz­czeń. W przy­pad­ku per­so­na­li­za­cji wyświe­tla­nych Ci reklam do cza­su wyco­fa­nia Two­jej zgo­dy. W przy­pad­ku prze­twa­rza­nia danych do celów kon­tak­tu z Tobą będzie­my prze­twa­rzać Two­je dane oso­bo­we do cza­su wyja­śnie­nia z Tobą kwe­stii, w któ­rych się z Nami kon­tak­tu­jesz. W każ­dym cza­sie możesz sprze­ci­wić się kon­tak­tom z Naszej stro­ny, infor­mu­jąc Nas o tym w spo­sób opi­sa­ny w czę­ści „Jak się z nami kon­tak­to­wać” znaj­du­ją­cej się powyżej.

Jakie są Two­je uprawnienia?

Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su respek­tu­je Two­je upraw­nie­nia odno­szą­ce się do prze­ka­za­nych danych oso­bo­wych, a mianowicie:

 • pra­wo dostę­pu do Two­ich danych osobowych,

 • pra­wo do spro­sto­wa­nia i usu­nię­cia Two­ich danych oso­bo­wych („pra­wo do bycia zapomnianym”),

 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia zakre­su prze­twa­rza­nia Two­ich danych osobowych,

 • pra­wo do sprze­ci­wu w zakre­sie prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych (gdy prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­je w ramach praw­nie uza­sad­nio­ne­go interesu),

 • pra­wo do odwo­ła­nia Two­jej zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, jed­nak odwo­ła­nie zgo­dy nie ma wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go doko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej wycofaniem,

 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych, tj. do otrzy­ma­nia od admi­ni­stra­to­ra Two­ich danych oso­bo­wych, w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie uży­wa­nym for­ma­cie nada­ją­cym się do odczy­tu maszy­no­we­go. Możesz prze­słać te dane inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi danych.

Możesz zarzą­dzać swo­im pra­wem do pry­wat­no­ści i kon­tro­lo­wać swo­je pra­wo do pry­wat­no­ści kon­tak­tu­jąc się z Nami w spo­sób opi­sa­ny w czę­ści „Jak się z nami kon­tak­to­wać” znaj­du­ją­cej się powyżej.

Masz rów­nież pra­wo do zło­że­nia skar­gi do odpo­wied­nie­go orga­nu zaj­mu­ją­ce­go się ochro­ną danych oso­bo­wych (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych), jeśli w jakim­kol­wiek momen­cie uznasz, że prze­twa­rza­nie Two­ich danych oso­bo­wych naru­sza prze­pi­sy prawa.