REGULAMIN FORUM FOXESS

§ 1

Defi­ni­cje

 1. Uży­te w Regu­la­mi­nie poję­cia oznaczają:

  1. Adres e‑mail Ser­wi­su — info@fox-ess.pro;

  2. Komen­tarz – zwię­zła pisem­na wypo­wiedź na temat zgod­ny z Wąt­kiem tema­tycz­nym opu­bli­ko­wa­nym w Ser­wi­sie, w ramach któ­rej moż­li­we jest rów­nież zamiesz­cze­nie ele­men­tów gra­ficz­nych i multimedialnych;

  3. For­mu­larz reje­stra­cyj­ny – for­mu­larz dostęp­ny na Stro­nie Ser­wi­su umoż­li­wia­ją­cy Użyt­kow­ni­ko­wi zare­je­stro­wa­nie się w Ser­wi­sie i zało­że­nie Kon­ta Użytkownika;

  4. Kon­to – pro­wa­dzo­ny dla Użyt­kow­ni­ka w ramach Ser­wi­su zbiór zaso­bów (pro­fil), do któ­re­go dostęp moż­li­wy jest po doko­na­niu auto­ry­za­cji, za pomo­cą któ­re­go Użyt­kow­nik może zamiesz­czać Komen­ta­rze lub zakła­dać Wąt­ki, auto­ma­tycz­nie publi­ko­wa­ne na Stro­nie Serwisu;

  5. Pod­miot trze­ci – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na, a tak­że jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­bę­dą­ca oso­bą praw­ną, któ­rej prze­pi­sy szcze­gól­ne przy­zna­ją zdol­ność praw­ną, któ­ra nie jest Użytkownikiem; 

  6. Regu­la­min – niniej­szy Regu­la­min świad­cze­nia usług na odległość;

  7. Ser­wis – ser­wis inter­ne­to­wy dostęp­ny pod adre­sem www.forum-foxess.pro, za pośred­nic­twem któ­re­go Użyt­kow­nik może korzy­stać z Usług; 

  8. Strona/y – Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su i Użytkownik; 

  9. Stro­na Ser­wi­su – stro­na inter­ne­to­wa www.forum-foxess.pro;

  10. Umo­wa o świad­cze­nie Usług – umo­wa, na mocy któ­rej Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su zobo­wią­zu­je się nie­od­płat­nie świad­czyć Usłu­gi na rzecz Użyt­kow­ni­ka, zawie­ra­na na odle­głość, to jest w ramach zor­ga­ni­zo­wa­ne­go sys­te­mu zawie­ra­nia umów na odle­głość, bez jed­no­cze­snej fizycz­nej obec­no­ści Stron, z wyłącz­nym wyko­rzy­sta­niem jed­ne­go lub więk­szej licz­by środ­ków poro­zu­mie­wa­nia się na odle­głość (za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej) do chwi­li zawar­cia umo­wy włącznie;

  11. Usłu­gi – świad­czo­ne przez Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su nie­od­płat­ne usłu­gi zało­że­nia i utrzy­ma­nia Kon­ta Użyt­kow­ni­ka w Serwisie;

  12. Użyt­kow­nik – posia­da­ją­ca Kon­to oso­ba fizycz­na, któ­ra ukoń­czy­ła 18 lat; 

  13. Wątek – temat dys­ku­sji, któ­ra może być pro­wa­dzo­na w ramach Ser­wi­su, w ramach któ­re­go moż­li­we jest doda­wa­nie Komentarzy;

  14. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su – pod­miot zarzą­dza­ją­cy dzia­ła­niem Ser­wi­su, tj. Foxess Pol­ska Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią, ul. Jerze­go Kukucz­ki 16, 44–105 Gli­wi­ce, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców KRS pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy w Gli­wi­cach, X Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go, pod nume­rem KRS 0000877566, NIP 9691644614, kapi­tał zakła­do­wy 5.000,00 zł.

§ 2

Posta­no­wie­nia ogólne

 1. Regu­la­min okre­śla zasa­dy świad­cze­nia Usług na odległość.

 2. Ser­wis prze­zna­czo­ny jest dla użyt­kow­ni­ków urzą­dzeń ofe­ro­wa­nych przez Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su. Ser­wis słu­ży wspar­ciu tech­nicz­ne­mu użyt­kow­ni­ków ww. urzą­dzeń, w tym uzu­peł­nie­niu ich wie­dzy na temat urzą­dzeń i ich insta­la­cji, dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu w dys­ku­sje pro­wa­dzo­ne w ramach Ser­wi­su zespo­łu tech­nicz­ne­go Admi­ni­stra­to­ra Serwisu. 

 3. Pra­wa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej do tre­ści nie­prze­ka­zy­wa­nych przez Użyt­kow­ni­ka, znaj­du­ją­cych się na Stro­nie Ser­wi­su, w szcze­gól­no­ści pra­wa autor­skie i pra­wa wła­sno­ści prze­my­sło­wej w zakre­sie nazwy, dome­ny i logo­ty­pu Ser­wi­su, a tak­że wcho­dzą­cych w jego skład ele­men­tów gra­ficz­nych, słow­nych i słow­no-gra­ficz­nych (np. lay­out), opro­gra­mo­wa­nia Ser­wi­su oraz pra­wa w zakre­sie baz danych pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej i przy­słu­gu­ją Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su lub pod­mio­tom, z któ­ry­mi Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su zawarł sto­sow­ne umo­wy.

 4. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su podej­mu­je dzia­ła­nia w celu zapew­nie­nia w peł­ni popraw­ne­go dzia­ła­nia Ser­wi­su, w takim zakre­sie, jaki wyni­ka z aktu­al­nej wie­dzy tech­nicz­nej i zobo­wią­zu­je się usu­nąć w sto­sow­nym ter­mi­nie nie­pra­wi­dło­wo­ści jakie zosta­ły w odpo­wied­ni spo­sób zgło­szo­ne przez Użyt­kow­ni­ków, Pod­mio­ty trze­cie lub stwier­dzo­ne przez Admi­ni­stra­to­ra Serwisu.

 5. Użyt­kow­nik gwa­ran­tu­je, że wszel­kie dostar­cza­ne przez nie­go tre­ści prze­ka­zy­wa­ne w ramach Ser­wi­su, nie mają cha­rak­te­ru bez­praw­ne­go, w tym nie naru­sza­ją praw Pod­mio­tów trzecich.

§ 3

Zasa­dy korzy­sta­nia z Serwisu

 1. Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest w szcze­gól­no­ści do:

 1. korzy­sta­nia ze Stro­ny Ser­wi­su w spo­sób nie­za­kłó­ca­ją­cy jej funk­cjo­no­wa­nia, w tym poprzez uży­cie okre­ślo­ne­go opro­gra­mo­wa­nia lub urządzeń,

 2. nie­do­star­cza­nia w ramach Ser­wi­su tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.

 1. Ser­wis prze­zna­czo­ny jest dla urzą­dzeń mobil­nych (smart­fon, tablet itp.) dzia­ła­ją­cych na sys­te­mach ope­ra­cyj­nych Andro­id i iOS, a tak­że dostęp do nie­go moż­na uzy­skać za pomo­cą zain­sta­lo­wa­nych na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka (w tym lap­to­pie lub innym rodza­ju kom­pu­te­ra), prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych Google Chro­me, Mozil­la Fire­fox, Ope­ra, Safa­ri, MS Inter­net Explo­rer. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su nie gwa­ran­tu­je popraw­ne­go dzia­ła­nia Ser­wi­su na innych niż okre­ślo­ne w zda­niu poprzed­nim prze­glą­dar­kach internetowych.

§ 4

Zawar­cie Umo­wy o świad­cze­nie Usług i zasa­dy świad­cze­nia Usług

 1. Użyt­kow­nik może publi­ko­wać na Stro­nie Ser­wi­su Komen­ta­rze, a tak­że zakła­dać Wąt­ki. Publi­ka­cja Komen­ta­rza lub Wąt­ku odby­wa się bez udzia­łu Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su, tj. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su udo­stęp­nia w ramach Kon­ta Użyt­kow­ni­ka tyl­ko narzę­dzia, przy uży­ciu któ­rych Użyt­kow­nik samo­dziel­nie wpro­wa­dza tre­ści, auto­ma­tycz­nie wyświe­tla­ne na Stro­nie Serwisu.

 2. W celu zawar­cia Umo­wy o świad­cze­nie Usług nale­ży wejść na Stro­nę Ser­wi­su, a następ­nie wypeł­nić For­mu­larz reje­stra­cyj­ny podej­mu­jąc kolej­ne czyn­no­ści tech­nicz­ne w opar­ciu o dostęp­ne w For­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym infor­ma­cje i wska­zów­ki.

 3. For­mu­larz reje­stra­cyj­ny moż­na wypeł­niać cało­do­bo­wo we wszyst­kie dni tygo­dnia.

 4. Moż­na kon­tak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem Ser­wi­su na Adre­su e‑mail Ser­wi­su cało­do­bo­wo przez 7 dni w tygo­dniu, a tak­że tele­fo­nicz­nie pod nume­rem Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su wska­za­nym na Stro­nie Ser­wi­su, przy czym kon­takt tele­fo­nicz­ny moż­li­wy jest w dni robo­cze w godzi­nach pra­cy Admi­ni­stra­to­ra Serwisu. 

 5. Zawar­cie Umo­wy o świad­cze­nie Usług moż­li­we jest wyłącz­nie po akcep­ta­cji niniej­sze­go Regulaminu.

 6. Warun­kiem koniecz­nym zawar­cia Umo­wy o świad­cze­nie Usług jest popraw­ne poda­nie danych w For­mu­la­rzu rejestracyjnym.

 7. Nie­zwłocz­nie po wypeł­nie­niu przez Użyt­kow­ni­ka For­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go, Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su doko­nu­je wery­fi­ka­cji zgło­sze­nia reje­stra­cyj­ne­go doko­na­ne­go za pomo­cą For­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go i w przy­pad­ku speł­nie­nia przez dane zgło­sze­nie warun­ków Regu­la­mi­nu, otwie­ra­ne jest Kon­to, a Użyt­kow­nik otrzy­mu­je wiadomoś

 8. e‑mail mają­cą na celu potwier­dze­nie zawar­cia Umo­wy o świad­cze­nie Usług.

 9. Umo­wa o świad­cze­nie Usług jest zawar­ta z chwi­lą wysła­nia przez Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su wia­do­mo­ści e‑mail, o któ­rej mowa w ust. 7 powyżej.

 10. Użyt­kow­nik może wypo­wie­dzieć Umo­wę o świad­cze­nie Usług w każ­dym cza­sie poprzez zło­że­nie Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su sto­sow­ne­go oświad­cze­nia (pismo wysła­ne prze­sył­ką pocz­to­wą, kurier­ską lub pocz­tą elek­tro­nicz­ną) mailo­wo na Adres e‑mail Ser­wi­su lub kore­spon­den­cyj­nie na adres Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su. W przy­pad­ku wypo­wie­dze­nia Umo­wy o świad­cze­nie Usług Kon­to dane­go Użyt­kow­ni­ka jest zamykane.

 11. Użyt­kow­nik akcep­tu­je fakt, że Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su jest upraw­nio­ny do mode­ro­wa­nia Wąt­ków i Komen­ta­rzy, w szcze­gól­no­ści po to aby utrzy­mać przej­rzy­stość i spój­ność tre­ści zawar­tych w Ser­wi­sie, a tak­że prze­ciw­dzia­łać naru­sze­niom Regulaminu.

§ 5

Rekla­ma­cje Użytkownika

 1. Użyt­kow­nik może zło­żyć Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su rekla­ma­cję doty­czą­cą świad­cze­nia Usług, a tak­że dzia­ła­nia Ser­wi­su, przy czym Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su będzie roz­po­zna­wał tyl­ko i wyłącz­nie reklamacje:

 1. dorę­czo­ne listow­nie na adres Admi­ni­stra­to­ra Serwisu,

 2. ode­bra­ne za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej pod Adre­sem e‑mail Serwisu.

 1. Użyt­kow­nik jest zobowiązany:

 1. w rekla­ma­cji wska­zać swo­je imię i nazwi­sko, adres e‑mail (nie­wska­za­nie adre­su e‑mail unie­moż­li­wi Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su kon­takt ze skar­żą­cym i roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji) oraz infor­ma­cje wska­zu­ją­ce na przed­miot rekla­ma­cji, a tak­że swo­je sta­no­wi­sko w spra­wie obję­tej reklamacją,

 2. do rekla­ma­cji dołą­czyć dowo­dy zwią­za­ne z przed­mio­tem rekla­ma­cji, jeże­li jest to koniecz­ne w celu wyja­śnie­nia oko­licz­no­ści sprawy.

 1. Użyt­kow­nik powi­nien dążyć do tego, aby rekla­ma­cja była zło­żo­na nie­zwłocz­nie po uzy­ska­niu infor­ma­cji o zaist­nie­niu oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych jej złożenie. 

 2. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su pozo­sta­wia bez roz­po­zna­nia rekla­ma­cje nie zawie­ra­ją­ce danych pozwa­la­ją­cych na iden­ty­fi­ka­cję Użytkownika.

 3. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su, w trak­cie roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji, w celu wyja­śnie­nia wszyst­kich oko­licz­no­ści spra­wy, może zwró­cić się do skar­żą­ce­go o przed­sta­wie­nie dodat­ko­wych infor­ma­cji, wyja­śnień lub doku­men­tów, jeżeli:

 1. z tre­ści rekla­ma­cji nie moż­na nale­ży­cie usta­lić jej przed­mio­tu lub sta­no­wi­ska skar­żą­ce­go lub

 2. jest to koniecz­ne dla rze­tel­ne­go roz­po­zna­nia reklamacji,

pod rygo­rem pozo­sta­wie­nia rekla­ma­cji bez roz­po­zna­nia w przy­pad­ku nie­pod­ję­cia przez skar­żą­ce­go dzia­łań lub czyn­no­ści umoż­li­wia­ją­cych roz­po­zna­nie reklamacji. 

 1. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su nie­zwłocz­nie, nie póź­niej jed­nak niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia rekla­ma­cji, udzie­la odpo­wie­dzi na zło­żo­ną rekla­ma­cję, któ­ra jest prze­ka­zy­wa­na skar­żą­ce­mu na adres pocz­ty elektronicznej.

 2. Użyt­kow­nik w każ­dym cza­sie może żądać roz­strzy­gnię­cia kwe­stii sta­no­wią­cej przed­miot postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go przez Pod­miot trze­ci i w tym celu:

 1. wystą­pić do media­to­ra lub insty­tu­cji, przed któ­ry­mi będzie się toczy­ło postę­po­wa­nie media­cyj­ne z wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie mediacji,

 2. wystą­pić do insty­tu­cji, przed któ­rą będzie się toczy­ło postę­po­wa­nie polu­bow­ne z wnio­skiem o roz­pa­trze­nie sprawy.

 1. Pod adre­sem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostęp­na jest plat­for­ma inter­ne­to­we­go sys­te­mu roz­strzy­ga­nia spo­rów pomię­dzy kon­su­men­ta­mi i przed­się­bior­ca­mi na szcze­blu unij­nym (plat­for­ma ODR). Plat­for­ma ODR sta­no­wi inte­rak­tyw­ną i wie­lo­ję­zycz­ną stro­nę inter­ne­to­wą z punk­tem kom­plek­so­wej obsłu­gi dla kon­su­men­tów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­ru doty­czą­ce­go zobo­wią­zań umow­nych wyni­ka­ją­cych z inter­ne­to­wej umo­wy o świad­cze­nie usług.

 2. W celu usu­nię­cia wszel­kich wąt­pli­wo­ści, poucze­nie o któ­rym mowa w ust. 7 lub 8 powy­żej, nie sta­no­wi zapi­su na sąd polu­bow­ny ani auto­ma­tycz­nej zgo­dy Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su na udział w postę­po­wa­niu media­cyj­nym albo polubownym.

§ 6

Pra­wa autorskie

    1. Użyt­kow­nik udzie­la Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su nie­od­płat­nie nie­wy­łącz­nej licen­cji do tre­ści zamiesz­cza­nych przez Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie, na nastę­pu­ją­cych polach eksploatacji:

    1. w zakre­sie utrwa­la­nia i zwie­lo­krot­nia­nia– utrwa­la­nia i zwie­lo­krot­nia­nia w dowol­nym for­ma­cie i dowol­ną tech­ni­ką egzem­pla­rzy utworów;

    2. w zakre­sie obro­tu ory­gi­na­łem albo egzem­pla­rza­mi, na któ­rych tre­ści utrwa­lo­no — wpro­wa­dza­nia do obro­tu ory­gi­na­łu albo egzem­pla­rzy poprzez Stro­nę Serwisu;

    3. w zakre­sie roz­po­wszech­nia­nia tre­ści w spo­sób inny niż okre­ślo­ny w pkt 2 powy­żej — publicz­ne­go wyświe­tle­nia na Stro­nie Ser­wi­su, a tak­że publicz­ne­go udo­stęp­nia­nia utwo­rów w taki spo­sób, aby każ­dy mógł mieć do nich dostęp w miej­scu i w cza­sie przez sie­bie wybra­nym na Stro­nie Serwisu,

    4. wpro­wa­dza­nia do pamię­ci komputera,

    5. połą­cze­nia każ­dej tre­ści w cało­ści lub czę­ści z inny­mi tre­ścia­mi w celu wspól­ne­go rozpowszechniania,

    6. doko­na­nia korek­ty języ­ko­wej, w tym orto­gra­ficz­nej i gramatycznej.

 

 1. Licen­cja, o któ­rej mowa w ust. 1 powy­żej, nastę­pu­je bez ogra­ni­czeń tery­to­rial­nych i cza­so­wych (jest bezterminowa).

 2. Użyt­kow­nik udzie­la Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su upraw­nie­nia do wyko­ny­wa­nia pra­wa zezwa­la­nia (udzie­la­nia zgód) na wyko­ny­wa­nie zależ­nych praw autor­skich do tre­ści zamiesz­cza­nych przez Użyt­kow­ni­ka w Ser­wi­sie, na polach eks­plo­ata­cji wska­za­nych w ust. 1 powy­żej, w tym na roz­po­rzą­dza­nie przez Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su opra­co­wa­nia­mi i korzy­sta­nie przez Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su z tych opra­co­wań. W zakre­sie praw, o któ­rych mowa w niniej­szym ustę­pie, Zama­wia­ją­cy może udzie­lać dal­szych zgód, w takim samym lub węż­szym zakresie.

§ 7

Odpo­wie­dzial­ność

 1. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za pro­ble­my tech­nicz­ne bądź ogra­ni­cze­nia tech­nicz­ne wystę­pu­ją­ce w sprzę­cie kom­pu­te­ro­wym, urzą­dze­niu koń­co­wym, sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym oraz infra­struk­tu­rze tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, z któ­rych korzy­sta Użyt­kow­nik, a któ­re unie­moż­li­wia­ją Użyt­kow­ni­ko­wi popraw­ne korzy­sta­nie z Ser­wi­su i ofe­ro­wa­nych za jego pośred­nic­twem usług.

 2. Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za:

 1. utra­tę przez Użyt­kow­ni­ka danych spo­wo­do­wa­ną awa­rią sprzę­tu, sys­te­mu lub też inny­mi oko­licz­no­ścia­mi powsta­ły­mi z przy­czyn nie leżą­cych po stro­nie Admi­ni­stra­to­ro­wi Serwisu; 

 2. skut­ki korzy­sta­nia z Ser­wi­su przez Użyt­kow­ni­ka w spo­sób sprzecz­ny z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, posta­no­wie­nia­mi Regu­la­mi­nu lub przy­ję­ty­mi w tym zakre­sie zwyczajami,

 3. szyb­kość prze­sy­łu danych i zwią­za­ne z tym ogra­ni­cze­nia, sta­no­wią­ce sku­tek zaist­nie­nia nie leżą­cych po stro­nie Admi­ni­stra­to­ro­wi Ser­wi­su oko­licz­no­ści o cha­rak­te­rze tech­nicz­nym, tech­no­lo­gicz­nym lub infrastrukturalnym,

 4. naru­sze­nia Praw osób trze­cich poprzez tre­ści (w tym gra­ficz­ne) dostar­cza­ne przez Użytkownika.

§ 8

Zasa­dy doty­czą­ce Komen­ta­rzy i Wątków

 1. Komen­ta­rze:

  1. Powin­ny być zgod­ne z tema­ty­ką Ser­wi­su, okre­ślo­ną w § 2 ust. 2 Regulaminu,

  2. Powin­ny być zwią­za­ne z tema­ty­ką Wąt­ku, w ramach któ­re­go są zamieszczane,

  3. Powin­ny być zro­zu­mia­łe dla osób odwie­dza­ją­cych Stro­nę Serwisu,

  4. Nie powin­ny zawie­rać tre­ści obraź­li­wych, wul­gar­nych, dys­kry­mi­nu­ją­cych, rasi­stow­skich, obsce­nicz­nych, nęka­ją­cych, pro­pa­gu­ją­cych dzia­ła­nia sprzecz­ne z pra­wem, naru­sza­ją­cych dobra oso­bi­ste, godzą­cych w czy­jeś wyzna­nie, poglą­dy poli­tycz­ne, orien­ta­cję sek­su­al­ną, płeć, 

  5. Nie powin­ny zawie­rać lin­ków (ode­słań) do innych stron inter­ne­to­wych niż Stro­na Serwisu,

  6. Nie powin­ny zawie­rać danych oso­bo­wych (danych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej), w tym danych kontaktowych,

  7. Nie powin­ny zawie­rać tre­ści o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług nie­opi­sa­nych w Serwisie,

  8. Nie powin­ny sta­no­wić ofert sprze­da­ży pro­duk­tów lub usług, ani ogło­szeń zwią­za­nych z pro­duk­ta­mi lub usługami,

  9. Nie powin­ny naru­szać cudzych praw, w tym praw autor­skich, praw do zna­ku towa­ro­we­go i sta­no­wić czy­nów nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej konkurencji.

 1. Wąt­ki:

  1. Powin­ny być zgod­ne z tema­ty­ką Ser­wi­su, okre­ślo­ną w § 2 ust. 2 Regulaminu,

  2. Powin­ny być zro­zu­mia­łe dla osób odwie­dza­ją­cych Stro­nę Serwisu,

  3. Nie powin­ny zawie­rać tre­ści obraź­li­wych, wul­gar­nych, dys­kry­mi­nu­ją­cych, rasi­stow­skich, obsce­nicz­nych, nęka­ją­cych, pro­pa­gu­ją­cych dzia­ła­nia sprzecz­ne z pra­wem, naru­sza­ją­cych dobra oso­bi­ste, godzą­cych w czy­jeś wyzna­nie, poglą­dy poli­tycz­ne, orien­ta­cję sek­su­al­ną, płeć, 

  4. Nie powin­ny zawie­rać lin­ków (ode­słań) do innych stron inter­ne­to­wych niż Stro­na Serwisu,

  5. Nie powin­ny zawie­rać danych oso­bo­wych (danych umoż­li­wia­ją­cych iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej), w tym danych kontaktowych,

  6. Nie powin­ny zawie­rać tre­ści o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym doty­czą­cych pro­duk­tów lub usług nie­opi­sa­nych w Serwisie,

  7. Nie powin­ny sta­no­wić ofert sprze­da­ży pro­duk­tów lub usług, ani ogło­szeń zwią­za­nych z pro­duk­ta­mi lub usługami,

  8. Nie powin­ny naru­szać cudzych praw, w tym praw autor­skich, praw do zna­ku towa­ro­we­go i sta­no­wić czy­nów nie­uczci­wej kon­ku­ren­cji w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 16 kwiet­nia 1993 r. o zwal­cza­niu nie­uczci­wej konkurencji.

 1. W przy­pad­ku stwier­dze­nia przez Admi­ni­stra­to­ra Ser­wi­su naru­sze­nia ust. 1 lub 2 powy­żej, Admi­ni­stra­tor Ser­wi­su usu­wa odpo­wied­nio Komen­tarz lub Wątek, a w przy­pad­ku powta­rza­ją­cych się naru­szeń jest upraw­nio­ny do zablo­ko­wa­nia, a nawet zamknię­cia Kon­ta, poprzez któ­re doko­na­no naruszeń.

§ 9

Posta­no­wie­nia końcowe

 1. Uzna­nie poszcze­gól­nych posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu w spo­sób prze­wi­dzia­ny pra­wem za nie­waż­ne bądź nie­sku­tecz­ne, nie wpły­wa na waż­ność czy sku­tecz­ność pozo­sta­łych posta­no­wień Regu­la­mi­nu. W miej­sce nie­waż­ne­go posta­no­wie­nia zasto­so­wa­na będzie regu­ła, któ­ra jest naj­bliż­sza celom nie­waż­ne­go posta­no­wie­nia i całe­go niniej­sze­go Regulaminu.

 2. Aktu­al­ny Regu­la­min jest publi­ko­wa­ny na Stro­nie Ser­wi­su w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy jego prze­cho­wy­wa­nie i wie­lo­krot­ne odtwa­rza­nie w zwy­kłym toku czynności.