S‑BOX — podłączenie…
 
Notifications 
Cle­ar all 

S‑BOX — pod­łą­cze­nie zasi­la­nia AC

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

W celu popraw­ne­go pod­łą­cze­nia zasi­la­nia do nasze­go S‑Boxa nale­ży wyko­rzy­stać prze­wód trzy­ży­ło­wy.
Do zasi­la­nia S‑Boxa wyko­rzy­stu­je­my wej­ście numer 1 , N oraz PE.
Sto­su­je­my prze­wód o małym prze­kro­ju żył np. 3x1 HDGS.

1629371931-WTYCZKA.png1629372119-WTYCZKA-z-instrukcji.png

Pozo­sta­łe wej­ścia 2 i 3 ( FB2 , FB1 ) są to sty­ki bez­po­ten­cja­ło­we do pod­łą­cze­nia zewnętrz­nej dio­dy sygna­li­za­cyj­nej.
( Naj­czę­ściej nie­uży­wa­ne )
Kie­dy S‑Box jest wyłą­czo­ny styk jest otwar­ty, a w momen­cie włą­cze­nia S‑Boxa styk zaczy­na przewodzić.

W razie pro­ble­mów pro­si­my o kon­takt  z naszym dzia­łem wspar­cia technicznego 🙂

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Łukasz 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Pozdra­wia­my
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 19/08/2021 1:18 pm 
 AMU
(@amu)
Nowy użyt­kow­nik

Dzień dobry

 

Pro­szę o infor­ma­cję jak wyglą­da kwe­stia pod­łą­cze­nia prze­wo­dów w przy­pad­ku S‑BOX Plus, gdzie komu­ni­ka­cja jest na RS485 i jest jeden ter­mi­nal przy­łą­cze­nio­wy, do pod­łą­cze­nia AC i RS485, z 5 sty­ka­mi: PN, N, L, RS485:A, RS485:B. 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 22/09/2021 12:17 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Pod­łą­cze­nie zasi­la­nia S‑Box Plus wyglą­da iden­tycz­nie jak S‑Box.
Por­ty RS485 są zare­zer­wo­wa­ne dla pro­du­cen­ta, nie korzy­sta­my z nich.
Zatem połą­cze­nie AC prze­wo­dem trzy­ży­ło­wym, jak dla S‑Box.

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 28/09/2021 2:32 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro