Falow­nik po nocy ni…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Zamknię­te] Falow­nik po nocy nie podej­mu­je pracy

(@jarekwilk)
Nowy użyt­kow­nik

Witam
Mam insta­la­cje z falow­ni­kiem FOXESS T5 po insta­la­cji dzia­łał 1 dzień po nocy nie pod­jął pra­cy.
Restart na dru­gi dzień znów dzia­łał do nocy i sytu­acja się powtó­rzy­ła.
Jakieś suge­stie????
Pozdra­wiam
Jarek

Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 16/04/2022 11:49 am 
(@twojcik)
Nowy użyt­kow­nik

Mam dokład­nie taki sam pro­blem. Falow­nik po nocy nie uru­cha­mia się auto­ma­tycz­nie, koniecz­ne jest chwi­lo­we odłą­cze­nie napię­cia po czym wsta­je i dzia­ła do koń­ca dnia. 

Czy uda­ło ci się zna­leźć roz­wią­za­nie tego problemu?

Opu­bli­ko­wa­ny : 04/05/2022 7:11 am 
(@pyuppie)
Nowy użyt­kow­nik

Przy­łą­czę się do tema­tu. Mam ten sam model falow­ni­ka i ten sam pro­blem. Nie uru­cha­mia się po nocy, po restar­cie załą­cza się i dzia­ła normalnie.

Pozdra­wiam,

Pio­trek

Opu­bli­ko­wa­ny : 09/05/2022 8:32 am 
(@jaro44)
Nowy użyt­kow­nik

Te falow­ni­ki to nie­ste­ty tra­ge­dia. U mnie jest to samo, doszło do tego, że musia­łem sobie pro­gra­ma­tor astro­no­micz­ny zamon­to­wać, abym nie musiał go sam codzien­nie restartować.

Opu­bli­ko­wa­ny : 09/06/2022 8:07 am 
 Fido
(@fido)
Nowy użyt­kow­nik

Witam, uda­lo sie roz­wia­zac problem? 

Opu­bli­ko­wa­ny : 11/06/2022 6:19 am 
 Fido
(@fido)
Nowy użyt­kow­nik

Witam, uda­lo sie usta­lic przyczynę? 

Opu­bli­ko­wa­ny : 11/06/2022 6:23 am 
(@aldr1c)
Nowy użyt­kow­nik

Cześć Jarek, 

Mia­łem ten sam pro­blem i został “pra­wie” roz­wią­za­ny przez tech­ni­ka Foxess poprzez aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia oraz włą­cze­nie jakie­goś try­bu podaj­że “moni­to­ro­wa­nia” obja­wia się to tym że dio­da od Wifi miga cały czas nawet w nocy. A dla­cze­go pra­wie, falow­nik włą­cza się teraz pra­wie zawsze rano z tym, że jeśli zabrak­nie w nocy (i tyl­ko w nocy) prą­du to na dru­gi dzień jest ten sam pro­blem trze­ba go wyłą­czyć i włą­czyć ponow­nie. Dalej wal­cze z fir­ma kto­ra mi to insta­lo­wa­ła oraz foxess (3‑ci mie­siąc) bo nie dłu­go jade na urlop i jak wyła­czą w nocy jak mnie juz nie bedzie to go nie włą­cze aż do przy­jaz­du z urlopu. 

 

Dzi­siaj wpa­dłem sam na pew­ną “teo­rie” mógł­byś spraw­dzić jak masz pod­łą­czo­ną instal­cje PV do Two­jej głów­nej skrzyn­ki AC w Two­im domu? Tzn czy prze­wo­dy od foto­wol­ta­ni­ki są wpię­te “od góry” do róż­ni­ców­ki czy “od dołu”? 

 

Pozdra­wiam 

Artur 

Opu­bli­ko­wa­ny : 26/07/2022 8:44 pm 
 jimw
(@jimw)
Nowy użyt­kow­nik

Sor­ry for english, i’m not from Polland. 

 

The same pro­blem for me. I bought inver­ter T10 G3 with 5 solar panels 470w and out­put vol­ta­ge is 200V for all of them.

 

Inver­ter does not start at the mor­ning witho­ut com­ple­te restart.

 

Any sug­ge­stions?

Opu­bli­ko­wa­ny : 14/10/2022 7:51 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Jeśli wystę­pu­je pro­blem nie­włą­cza­ją­ce­go się falow­ni­ka po nocy to pro­si­my o kon­takt z ser­wi­sem w celu zdal­nej aktu­ali­za­cji oprogramowania.

Jeśli ta meto­da nie roz­wią­że w 100% pro­ble­mu to pro­szę o ponow­ny kon­takt z serwisem.

Falow­nik będzie musiał przejść lokal­ną kali­bra­cję w ser­wi­sie co trwa max 24 godziny.

Falow­nik musi zostać zde­mon­to­wa­ny i spa­ko­wa­ny w bez­piecz­ny spo­sób. Całość wraz z wysył­ką nie powin­na zająć dłu­żej jak 4 dni robocze.

Kurie­ra w obie stro­ny opła­ca FoxESS.

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Pozdra­wia­my
Opu­bli­ko­wa­ny : 09/11/2022 3:04 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro