Noti­fi­ca­tions
Cle­ar all

MQTT

(@lukasz)
Nowy użyt­kow­nik

Witam czy moż­li­wa jest inte­gra­cja falow­ni­ka z sys­te­mem zarzą­dza­nia domem Home Assi­stant po MQTT

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 25/10/2021 3:53 pm
 macq
(@macq)
Nowy użyt­kow­nik

Raczej jest to dostęp­ne tyl­ko do ogra­ni­czo­nej gru­py, https://github.com/macxq/foxess-ha/issues/5 tu opis co uda­ło mi sie zwe­ry­fi­ko­wać 🙂 

 

Jeśli cho­dzi o inte­gra­cję z HA to pole­cam sko­rzy­stać z https://github.com/macxq/foxess-ha

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 03/11/2021 5:18 pm
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro