Aktu­al­ne oprogramow…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Aktu­al­ne opro­gra­mo­wa­nie dla falow­ni­ka T‑G3

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Instruk­cja aktu­ali­za­cji falow­ni­ka serii T‑G3 Fox ESS przez pen­dri­ve USB

I. For­ma­tu­je­my nasz pen­dri­ve USB do FAT32 (Uwa­ga koniecz­ne trze­ba wyko­nać peł­ne for­ma­to­wa­nie) następ­nie pobie­ra­my plik update.zip z lin­ku poni­żej i roz­pa­ko­wu­je­my go do głów­ne­go folderu.

UWAGA PENDRIVE MUSI BYĆ USB 2.0!

PODŁĄCZENIE PENDRIVE USB 3.0 SPOWODUJE JEGO USZKODZENIE! 

https://forum-foxess.pro/wp-content/uploads/2024/05/update.zip

Struk­tu­ra fol­de­rów na pen­dri­vie powin­na wyglą­dać następująco:

 

II. Prze­cho­dzi­my do aktu­ali­za­cji falownika 

 

Jeśli chce­my, po aktu­ali­za­cji moż­na wyłą­czyć funk­cje AFCI z usta­wień falow­ni­ka:
Na falow­ni­ku kli­ka­my aż do pozy­cji:
-Usta­wie­nia (zatwier­dza­my przy­trzy­mu­jąc 3 sekun­dy, hasło do usta­wień 3210)
następ­nie kli­ka­my do pozy­cji AFCI Mode (zatwier­dza­my przy­trzy­mu­jąc 3 sekun­dy)
- zmie­nia­my na Nie­ak­tyw­ny (zatwier­dza­my przy­trzy­mu­jąc 3 sekun­dy)
Jeśli falow­nik poka­zu­je w danej chwi­li błąd AFCi to rów­nież z pozy­cji usta­wień falow­ni­ka usu­wa­my błąd za pomo­cą „Cle­arAF­CI”, „Cle­arArc” lub „Reset AFCI”.

 

Aktu­ali­za­cje zdal­ną wyko­nu­je ser­wis po kon­tak­cie e‑mail: ser­wis@fox-ess.pro lub pod nume­rem tele­fo­nicz­nym +48225808000 Pn-Pt 8–16.

 

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/05/2024 11:55 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro