[FIlm] Instruk­cja a…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[FIlm] Instruk­cja aktu­ali­za­cji falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS H3 przez nośnik USB pen­dri­ve / Upda­ting FoxESS H3 inver­ter using USB stick

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Instruk­cja samo­dziel­nej aktu­ali­za­cji falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS H3 przez nośnik USB pendrive.
 
 
UWAGA: PENDRIVE MUSI BYĆ W STANDARDZIE USB 2.0 NAJLEPIEJ MAX 16GB, FALOWNIK POWINIEN BYĆ RÓWNIEŻ PODŁĄCZONY OD STRONY DC — BATERIE/PV
 
W pierw­szej kolej­no­ści pobie­ra­my naj­now­sze opro­gra­mo­wa­nie, plik dostęp­ne tutaj:
 
 
następ­nie postę­pu­je­my zgod­nie z instruk­cja­mi na filmie:
 
 
GOTOWE!
 
UWAGA: Nie nale­ży aktu­ali­zo­wać tym opro­gra­mo­wa­niem innych urzą­dzeń niż falow­nik hybry­do­wy H3, nośnik USB musi być popraw­nie sformatowany!

Manu­al for upda­ting FoxESS H3 hybrid inver­ter via USB flash drive.
 
 
NOTE: THE MEMORY STICK MUST BE COMPLIANT WITH USB 2.0 STANDARD, PREFERABLY MAX 16GB, THE INVERTER SHOULD ALSO BE SUPPLIED WITH DC POWER — BATTERIES/PV
 
First down­lo­ad the latest softwa­re, file ava­ila­ble here:
 
 
Then fol­low the instruc­tions in the video:
 
 
DONE!
 
NOTE: Do not upda­te devi­ces other than H3 hybrid inver­ter with this softwa­re , the USB dri­ve must be cor­rec­tly formatted!

w razie pro­ble­mów z aktu­ali­za­cją pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym.
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 22/11/2023 3:39 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro