[FIlm] Instruk­cja a…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[FIlm] Instruk­cja aktu­ali­za­cji Łado­war­ki AC1 FoxESS przez nośnik USB pendrive

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Instruk­cja samo­dziel­nej aktu­ali­za­cji Łado­war­ki AC1 FoxESS przez nośnik USB pendrive.
 
UWAGA PENDRIVE MUSI BYĆ W STANDARDZIE USB 2.0 NAJLEPIEJ MAX 16GB
 
1. W pierw­szej kolej­no­ści pobie­ra­my naj­now­sze opro­gra­mo­wa­nie plik tutaj:
 
 
 
 
2. Postę­pu­je­my zgod­nie z instruk­cja­mi na filmie:
 
 
GOTOWE !
 
 
UWAGA: Nie nale­ży aktu­ali­zo­wać tym opro­gra­mo­wa­niem innych urzą­dzeń niż 1‑fazowa Łado­war­ka AC1, 1‑fazowa Hybry­da H1, nośnik USB musi być popraw­nie sfor­ma­to­wa­ny, w razie pro­ble­mów z aktu­ali­za­cją pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym.
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 23/08/2023 1:20 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro