Notifications 
Cle­ar all 

FoxESS ISO fault bład ISO — co spraw­dzić ? / FoxESS ISO fault — what to check?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
ISO FAULT BŁAD ISO NA FALOWNIAKCH FOXESS DIAGNOSTYKA PL
 
Błąd ISO fault na falow­ni­kach FoxESS może ozna­czać pro­blem z izo­la­cją prze­wo­dów DC (obwód z modu­ła­mi PV) naj­prost­szym spo­so­bem na wyko­na­nie pomia­rów jeśli posia­da­my tyl­ko mul­ti­metr, jest pomiar napię­cia jak na poniż­szej grafice:
 
 
PS. Jeśli war­tość napię­cia nie będzie bli­ska “0” ozna­cza to ze nasz prze­wód DC ma uszko­dzo­ną izo­la­cje, jest prze­tar­ty lub prze­cię­ty a falow­nik nie uru­cho­mi pro­duk­cji dla zapew­nie­nia bezpieczeństwa.
Jest to pomiar orien­ta­cyj­ny któ­ry pomo­że zlo­ka­li­zo­wać lub potwier­dzić uszko­dze­nie prze­wo­dów DC, dla pomia­rów dokład­nych zale­ca­my uży­cie dedy­ko­wa­ne­go urzą­dze­nia pomiarowego
 
UWAGA PRZED WYPIĘCIEM WTYCZEK Z FALOWNIKA NALEŻY KATEGORYCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE, NIGDY NIE NALEŻY WYPINAĆ WTYCZEK DC NA PRACUJĄCYM FALOWNIKU GROZI TO PORAŻENIEM.
—————————————————————————————————————————————————————-
ISO FAULT ON FOXESS INVERTERS DIAGNOSTICS EN
 
An ISO fault on FoxESS inver­ters can indi­ca­te a pro­blem with the DC cables insu­la­tion (cir­cu­it with PV modu­les). The easiest way to measu­re this, if you only have a mul­ti­me­ter, is to measu­re the vol­ta­ge as shown in the gra­phic below:
 
 
PS. If the vol­ta­ge is not clo­se to “0” it may mean that our DC cable has dama­ged insu­la­tion, is cut or torn and the inver­ter will not start pro­duc­tion for safe­ty reasons.
This is an indi­ca­ti­ve measu­re­ment to help loca­te dama­ged DC cables, for more accu­ra­te measu­re­ments we recom­mend using a dedi­ca­ted measu­ring device.
 
NOTE: BEFORE UNPLUGGING THE INVERTER, CATEGORICALLY SWITCH OFF THE DEVICE, NEVER UNPLUG THE DC PLUGS ON A RUNNING INVERTER RISKING A SHOCK.
—————————————————————————————————————————————————————-
 
W razie dodat­ko­wych pytań zapra­sza­my do kon­tak­tu z naszym serwisem:
Ser­wis i Pomoc Techniczna
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 14/11/2023 10:06 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro