Błąd 24 — AFCIFault…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Błąd 24 — AFCI­Fault w falow­ni­kach serii G3

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

 

Nowa seria falow­ni­ków trój­fa­zo­wych G3 zosta­ła wypo­sa­żo­na w zabez­pie­cze­nie AFCI.
W pierw­szych wer­sjach falow­ni­ków, para­metr odpo­wia­da­ją­cy za dzia­ła­nie zabez­pie­cze­nia AFCI jest zbyt czu­ły, co przy więk­szej pro­duk­cji mocy przez falow­nik może powo­do­wać poja­wie­nie się błę­du AFCI.

 

Aktu­al­nie pro­du­cent zale­cił zmia­nę war­to­ści tego para­me­tru.
W tym celu falow­nik musi być pod­łą­czo­ny do Inter­ne­tu oraz doda­ny do insta­la­cji w FoxC­lo­ud.

Wszyst­kie falow­ni­ki G3 będą­ce onli­ne są suk­ce­syw­nie aktu­ali­zo­wa­ne o nowy parametr.

 

Jeśli jed­nak tra­fił się błąd, pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym w celu aktu­ali­za­cji falow­ni­ka. Pro­si­my o wysła­nie wia­do­mo­ści na nasz adres mailo­wy ser­wis@fox-ess.pro poda­jąc w tre­ści numer seryj­ny falow­ni­ka oraz krót­ki opis problemu.

 

Pozdra­wiam

 

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 19/04/2022 4:55 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro