Noti­fi­ca­tions
Cle­ar all

Meter Fault

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Meter Fault
 
Jest to komu­ni­kat falow­ni­ka o bra­ku komu­ni­ka­cji z licz­ni­kiem Smart Meter CHINT
( akce­so­rium do usta­wia­nia blo­ka­dy eks­por­tu i pod­glą­du aktu­al­nej kon­sump­cji wła­snej ).
W przy­pad­ku kie­dy posia­da­cie zamon­to­wa­ny taki licz­nik, ozna­cza to, że utra­ci­ło się połą­cze­nie RS485 mię­dzy falow­ni­kiem a licz­ni­kiem.
Trze­ba spraw­dzić jakość połą­czeń.
 
 
Nato­miast jeże­li nie macie u sie­bie zain­sta­lo­wa­ne­go licz­ni­ka Smart Meter CHINT,
a coś takie­go poja­wi­ło się na wyświe­tla­czu falow­ni­ka to trze­ba:
 
Wejść w Usta­wie­nia > Licznik/CT > wybrać Nie­ak­tyw­ny i zaak­cep­to­wać przy­trzy­mu­jąc kil­ka sekund.
 
Opcja Licznik/CT w usta­wie­niach falow­ni­ka nie odno­si się do wymia­ny licz­ni­ka z zakła­du ener­ge­tycz­ne­go na dwu­kie­run­ko­wy 🙂
 
Kon­takt:
Damian 727 012 923
Jarek 727 012 924
Łukasz 727 012 925
Pio­trek 727 012 926
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 18/09/2021 4:06 pm
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro