Notifications 
Cle­ar all 

Relay Fault , Nie­wy­dol­ność prze­kaź­ni­ka , Kod błę­du 4.

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Może być sytu­acja kie­dy na falow­ni­ku poja­wi się błąd Relay Fault, Błąd nr 4 Nie­wy­dol­ność przekaźnika.
 
1639568358-1.png
 
1639569878-2.png
 
Błąd naj­czę­ściej jest spo­wo­do­wa­ny nie­ko­rzyst­ny­mi warun­ka­mi atmosferycznymi.
Mia­no­wi­cie, kie­dy falow­nik roz­pocz­nie jakąś mini­mal­ną pro­duk­cję, a warun­ki ule­gną pogor­sze­niu, prze­kaź­ni­ki w falow­ni­ki ule­ga­ją rozłączeniu.
 
Falow­nik błęd­nie roz­po­zna­je to jako pro­blem z nie­wy­dol­no­ścią przekaźnika.
 
Naj­czę­ściej poma­ga restart falow­nik za pomo­cą roz­łącz­ni­ka DC.
Potrzeb­na jest w takim przy­pad­ku aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia nasze­go falownika.
 
Pro­si­my o kon­takt z naszym dzia­łem wspar­cia tech­nicz­ne­go.
Potrzeb­ny będzie numer seryj­ny nasze­go falownika.
 

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 15/12/2021 12:39 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro