Notifications 
Cle­ar all 

Sam­ple Fault FoxESS

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
W przy­pad­ku kie­dy na falow­ni­ku poja­wi się komu­ni­kat Sam­ple Fault , w pierw­szej kolej­no­ści musi­my prze­ko­nać się o popraw­no­ści połą­czeń stro­ny DC oraz AC falownika.
 
 
DC
Kil­ka­na­ście przy­pad­ków Sam­ple Fault potwier­dzi­ło fakt, iż kie­dy mamy pod­łą­czo­ne dwa sze­re­gi modu­łów — jeden z nich jest pod­łą­czo­ny z odwrot­ną pola­ry­za­cją !!
( Doty­czy to falow­ni­ków z mini­mum dwo­ma wej­ścia­mi MPPT )
 
Pierw­sze co spraw­dza­my pola­ry­za­cję wejść DC do falow­ni­ka.
Aby się upew­nić włą­cza­my falow­nik osob­no na poje­dyn­czych sze­re­gach.
Naj­pierw na pierw­szym, potem na dru­gim.
Jeśli na któ­rymś z nich falow­nik się nie uru­cha­mia ozna­cza to, że jest odwrot­na polaryzacja.
Jeże­li pola­ry­za­cja jest OK pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym w celu aktu­ali­za­cji oprogramowania.
 
AC
Kolej­na moż­li­wość to pro­blem po stro­nie AC a kon­kret­nie pro­blem z prze­wo­dem neu­tral­nym N.
Pro­si­my wyłą­czyć falow­nik i odpiąć prze­wód neu­tral­ny od falow­ni­ka.
Jeśli falow­nik podej­mu­je pra­cę bez prze­wo­du N ozna­cza to koniecz­ność spraw­dze­nia cią­gło­ści prze­wo­du N w insta­la­cji klien­ta.
Kil­ka przy­pad­ków Sam­ple Fault potwier­dzi­ło pro­blem z cią­gło­ścią prze­wo­du N.
Przy­kład: dla obwo­du falow­ni­ka fazy zosta­ły wzię­te sprzed róż­ni­ców­ki w roz­dziel­ni głów­nej, a prze­wód neu­tral­ny został wzię­ty zza wyłą­czo­nej róż­ni­ców­ki.
Sama róż­ni­ców­ka była wyłą­czo­na, gdyż w domu jesz­cze na sta­łe nikt nie miesz­ka. Zmia­na miej­sca wpię­cia prze­wo­du N w RG roz­wią­za­ła problem.
 

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 31/08/2021 3:52 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro