Notifications 
Cle­ar all 

Falow­nik nie uru­cha­mia się

DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

Falow­ni­ki mar­ki FoxESS zasi­la­ne są od stro­ny DC, czy­li do uru­cho­mie­nia i kon­fi­gu­ra­cji nie jest nie­zbęd­ne pod­łą­cze­nie stro­ny AC. Nie­zbęd­ne jest jed­nak napię­cie Voc z łań­cu­cha modu­łów któ­re będzie więk­sze lub rów­ne napię­ciu star­to­we­mu. Naj­istot­niej­szą kwe­stią w tym zakre­sie jest popraw­ne pod­łą­cze­nie obu bie­gu­nów, zgod­nie z pola­ry­za­cją wejść DC w falowniku. 

Przy odwrot­nej pola­ry­za­cji na wej­ściu DC, falow­nik nie uru­cho­mi się. Doty­czy to sytu­acji kie­dy mamy pod­łą­czo­ny tyl­ko jeden łań­cuch PV.

W przy­pad­ku, gdy dwóch punk­tów MPP falow­ni­ka są pod­łą­czo­ne dwa łań­cu­chy PV, i tyl­ko na jed­nym są zamie­nio­ne bie­gu­ny, to falow­nik uru­cho­mi się ale wyrzu­ci błąd “Sam­ple Fault” i przej­dzie w tryb awaryjny.

 

 

1629898668-obraz_2021-08-25_153739.png
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 25/08/2021 3:34 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro