OCP Fault — Błąd nu…
 
Notifications 
Cle­ar all 

OCP Fault — Błąd numer 25 — moż­li­we przy­czy­ny — moż­li­we rozwiązania

DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin
Kod błe­du: 25, OCP FAULT, OVER CURRENT FAULT PROTECTION , USTERKA ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWEGO
 
1629888064-blad-25.jpg
Komu­ni­kat ten zwią­za­ny jest ze stro­ną AC falow­ni­ka. Zadzia­ła­nie zabez­pie­cze­nia nad­prą­do­we­go falow­ni­ka powo­du­je wej­ście same­go urzą­dze­nia w stan awa­ryj­ny oraz wyświe­tle­nie wła­śnie tego komu­ni­ka­tu. Falow­nik zre­star­tu­je się. Po upły­wie ok. 60 sec uru­cho­mi się ponownie.
 
Powo­dem wystą­pie­nia tego błę­du mogą być:
- Błę­dy po stro­nie insta­la­cji elek­trycz­nej w budynku, 
- Luź­ne sty­ki na łącze­niach przewodów,
- Brak prze­su­nię­cia fazo­we­go pomię­dzy napię­cia­mi (brak napię­cia międzyfazowego),
- Pro­ble­my z waha­nia­mi napięć na sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej, 
 
Jeśli insta­la­cja elek­trycz­na zosta­ła spraw­dzo­na i nie stwier­dzo­no żad­nych uste­rek to pro­si­my o kon­takt z naszym dzia­łem tech­nicz­nym. Może być koniecz­na aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia falownika.
Jeśli po aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia falow­nik wej­dzie w stan awa­ryj­ny i wyświe­tli komu­ni­kat “trwa­ła uster­ka” (per­na­ment fault). Jest to jed­no­znacz­ne wska­za­nie, że pro­blem jest w napię­ciach mię­dzy­fa­zo­wych w sie­ci elek­trycz­nej. Nale­ży wyko­nać pomia­ry w złą­czu głów­nym i napra­wić usterkę.
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 25/08/2021 12:41 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro