W TOKU — WAITING — …
 
Notifications 
Cle­ar all 

W TOKU — WAITING — SPRAWDZANIE — CHECKING — moż­li­we przyczyny

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Zda­rza się, że po pod­łą­cze­niu falow­ni­ka i jego uru­cho­mie­niu falow­nik nie zaczy­na pro­du­ko­wać.
Na ekra­nie naj­czę­ściej widzi­my komu­ni­kat W TOKU — WAITING  lub sta­le mamy SPRAWDZANIE — CHECKING.
 
Naj­częst­szym powo­dem jest zła nor­ma usta­wio­na na falow­ni­ku , nie­pra­wi­dło­wo zaro­bio­na wtycz­ka AC falow­ni­ka
( N zamie­nio­ny z FAZĄ )
lub
brak jed­nej fazy z sieci.
 
Jeśli pod pozy­cją nor­ma / safe­ty coun­try mamy coś inne­go niż POLAND / EN50549-PL to pro­si­my usta­wić pol­ską nor­mę wcho­dząc w Usta­wie­nia / Set­tings > Nor­ma bez­piecz­nień­stwa / Safe­ty Coun­try i wybrać EN50549-PL lub POLAND.
 
Jeśli nato­miast nor­ma jest usta­wio­na pra­wi­dło­wo to nale­ży spraw­dzić wyko­na­nie wtycz­ki AC.
Pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie wtycz­ki AC jest takie jak poniżej:

 

Dla falow­ni­ków 3‑fazowych
1629375174-1.png1631800136-1.jpg
Pro­szę nie suge­ro­wać się kolo­ry­sty­ką żył! Waż­na jest kolej­ność faz! Kolej­ność L1 L2 L3 z przy­łą­cza musi być taka sama na wtycz­ce falownika!
 
Dla falow­ni­ków 1‑fazowych

1629376371-3.png1629376508-4.png

Jeśli wszyst­ko to mamy dobrze usta­wio­ne i pod­łą­czo­ne to ostat­nią rze­czą do spraw­dze­nia jest usta­wie­nie PVCon­fig oraz DIONOFF z pozio­mu kon­ta insta­la­to­ra lub ser­wi­su FoxESS.

Jeśli PVCon­fig jest usta­wio­ny na Inva­lid — zmie­ni­my na Sin­gle !
Jeśli zazna­czo­ny jest DIONOFF — odznaczamy !

1629378967-W-TOKU.png

 

 
W razie dal­szych pro­ble­mów pro­si­my o kon­takt  z naszym dzia­łem wspar­cia technicznego 🙂

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Pozdra­wia­my
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 19/08/2021 1:23 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro