Odczyt napię­cia w F…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Odczyt napię­cia w Falow­ni­kach FoxESS

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Jako ser­wis dosta­je­my wie­le zapy­tań o popraw­ność kali­bra­cji odczy­tu napię­cia AC w naszych falownikach.
 
Jeden z naszych klien­tów poświe­cił wie­le cza­su na testy i bada­nia w tym kierunku. 
W pierw­szej kolej­no­ści klient wyko­nał pomiar nie­ka­li­bro­wa­nym mier­ni­kiem UNI‑T UT201 bez funk­cji True RMS, a następ­nie pro­fe­sjo­nal­nym ana­li­za­to­rem sie­ci Sonel MPI–540-PV .
 
Wyni­ki moż­na zoba­czyć na poniż­szym fil­mie gdzie widać znacz­ną róż­ni­ce w odczytach.
 
Skąd się bie­rze taka róż­ni­ca w odczytach ?
Tanie mier­ni­ki bez funk­cji True RMS mie­rzą wypro­sto­wa­ną war­tość śred­nią napię­cia prze­mien­ne­go a są wyska­lo­wa­ne w war­to­ściach sku­tecz­nych. Taki pomiar jest obar­czo­ny błę­dem pomia­ro­wym tym więk­szym im bar­dziej kształt mie­rzo­ne­go napię­cia odbie­ga od kształ­tu sinu­so­idy. Mier­nik wypo­sa­żo­ny w pomiar Tru­eRMS dzia­ła na innej zasa­dzie. Cał­ku­je prze­bieg mie­rząc rze­czy­wi­ste napię­cie. Taki pomiar napię­cia unie­za­leż­nia wynik pomia­ru od kształ­tu sygnału. 
 
➡️Pro­fe­sjo­nal­ny ana­li­za­tor sie­ci wyko­nu­je pomia­ry z czę­sto­tli­wo­ścią docho­dzą­ca do 200 ks/s.
➡️Falow­ni­ki FoxESS doko­nu­ją pomia­rów z czę­sto­tli­wo­ścią 20 ks/s za pomo­cą szyb­kich prze­twor­ni­ków A/C pro­ce­so­ra sygna­ło­we­go TMS320.
 
Dodat­ko­wo aby pomiar był wia­ry­god­ny, miej­sca pomia­ro­we powin­ny być jak naj­bli­żej złą­cza AC falow­ni­ka a naj­le­piej na samym złączu. 
 
Wszyst­kie pomia­ry wyko­ny­wa­ne tani­mi mier­ni­ka­mi nigdy nie będą wia­ry­god­ne a błąd w pomia­rze napię­cia może docho­dzić do kil­ku vol­tów, ponie­waż posia­da­ją one mniej­szą dokład­ność, szcze­gól­nie w przy­pad­ku prze­bie­gów odkształconych. 
 
 
 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 06/04/2022 4:09 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro