Falow­ni­ki FoxESS — …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Falow­ni­ki FoxESS — pierw­sze uruchomienie.

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Pod­czas pierw­sze­go uru­cho­mie­nia falow­ni­ka musi­my zwró­cić uwa­gę na kil­ka waż­nych aspektów.

Po pierw­sze:
Na falow­ni­ku musi być usta­wio­na pol­ska nor­ma EN50549-PL lub POLAND , w zależ­no­ści od wer­sji opro­gra­mo­wa­nia falownika.
1630067875-norma.png
 
 
Dru­ga spra­wa to pra­wi­dło­wo przy­go­to­wa­ne połą­cze­nia stro­ny DC i AC.
 
Koniecz­ne jest uży­cie złącz sze­re­go­wych DC dołą­czo­nych w zesta­wie z falow­ni­kiem !!
Są to złą­cza kom­pa­ty­bil­ne z wej­ścia­mi w falow­ni­ku — tego same­go pro­du­cen­ta — zapew­nia­ją­ce pra­wi­dło­wy styk !
1630068046-zestaw.png

Inne mogą wyda­wać się lep­sze, ale wca­le nie zapew­nią dobre­go kon­tak­tu z wej­ściem falownika !!

 

Wtycz­ka AC falow­ni­ka powin­na być przy­go­to­wa­na i pod­łą­czo­na zgod­nie z opi­sa­ny­mi wej­ścia­mi na wtycz­ce!!
Dla falow­ni­ków 3‑fazowych jak na zdję­ciu poniżej:

1630069176-1.png1630069189-2.png

 

 
Dla falow­ni­ków 1‑fazowych jak na wtycz­ce poniżej:
1630068684-4.png

Kolej­na klu­czo­wa spra­wa to uzie­mie­nie falow­ni­ka.
Zawsze powin­no ono być wykonane.
1630070016-uziom.png

Waż­ną kwe­stią jest rów­nież skon­fi­gu­ro­wa­nie połą­cze­nia inter­ne­to­we­go ( połą­cze­nia WIFI lub LAN )
oraz 
utwo­rze­nie insta­la­cji w FoxCloud.

 

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Łukasz 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 27/08/2021 2:34 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro