Odczy­ty­wa­nie daty p…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Odczy­ty­wa­nie daty pro­duk­cji falow­ni­ka z kodu SN

DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

Daty pro­duk­cji falow­ni­ka zako­do­wa­na jest w jego nume­rze seryj­nym. Bie­rze­my pod uwa­gę dzie­wią­ty, dzie­sią­ty i jede­na­sty sym­bol kodu. Ozna­cza­ją one kolej­no Rok pro­duk­cji, Mie­siąc pro­duk­cji oraz Dzień pro­duk­cji.

Odczy­ty­wa­nie wg. sche­ma­tu poniżej:

 

1629899194-obraz_2021-08-25_154630.png
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 25/08/2021 3:45 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro