Moc bier­na w falown…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Moc bier­na w falow­ni­kach FoxESS — funk­cja Q(U) FoxESS

DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

1629377207-obraz_2021-08-19_144642.png

 

 

Ener­gia bier­na nie jest zamie­nia­na na uży­tecz­ną pra­cę czy cie­pło tak jak ener­gia czyn­na, jed­nak jest koniecz­na do dzia­ła­nia takich urzą­dzeń elek­trycz­nych jak trans­for­ma­tor czy sil­nik. Ener­gię bier­ną induk­cyj­ną pobie­ra­ją wła­śnie sil­ni­ki czy trans­for­ma­to­ry, a ener­gię bier­ną pojem­no­ścio­wą np. świe­tlów­ki LED a tak­że dłu­gie linie kablo­we, któ­re zacho­wu­ją się jak kon­den­sa­tor. Ener­gia ta nie jest zuży­wa­na, lecz „krą­ży” pomię­dzy sie­cią i odbior­ni­ka­mi, powo­du­jąc dodat­ko­we obcią­że­nie sie­ci prze­sy­ło­wych, dla­te­go zakła­dy ener­ge­tycz­ne sto­su­ją opła­ty za ener­gię bier­ną, aby zachę­cić odbior­cę od ogra­ni­cza­nia jej poboru. 
 
Gdy napię­cie wyprze­dza prąd, mamy do czy­nie­nia z cha­rak­te­rem induk­cyj­nym obwo­du. Jeśli zaś napię­cie spóź­nia się wzglę­dem prą­du to obwód ma cha­rak­ter pojemnościowy.
 

 

1629362598-obraz_2021-08-19_104309.png
 
 

Ste­ro­wa­nie mocą bier­ną zgod­nie z wytycz­ny­mi IRiESD

 
Mikro­in­sta­la­cja przy­łą­czo­na przez falow­nik ma być zdol­na do pra­cy w nor­mal­nych warun­kach eks­plo­ata­cji w paśmie tole­ran­cji napię­cia od 0,85 Un do 1,1 Un z nastę­pu­ją­cą mocą bierną:
a) zgod­nie z krzy­wą cha­rak­te­ry­sty­ki zada­nej przez TAURON Dys­try­bu­cja w obrę­bie współ­czyn­ni­ków prze­su­nię­cia fazo­we­go pod­sta­wo­wych har­mo­nicz­nych napię­cia i prą­du od cos φ=0,9ind do cos φ =0,9poj, gdzie moc czyn­na wyj­ścio­wa mikro­in­sta­la­cji jest rów­na 20% zna­mio­no­wej mocy czyn­nej lub większa,
 
b) bez zmian mocy bier­nej wię­cej niż o 10% zna­mio­no­wej mocy czyn­nej mikro­in­sta­la­cji przy mocy czyn­nej niż­szej niż 20% zna­mio­no­wej mocy czynnej.

 

Ste­ro­wa­nie mocą bier­ną zgod­nie z wytycz­ny­mi IRiESD

 
a) ste­ro­wa­nie mocą bier­ną w funk­cji napię­cia na zaci­skach gene­ra­to­ra (tryb Q(U)) jako tryb    podstawowy,
 
b) ste­ro­wa­nie współ­czyn­ni­kiem mocy w funk­cji gene­ra­cji mocy czyn­nej (tryb cos φ ℗) jako tryb alternatywny,
 
c) cos φ sta­łe, nasta­wia­ne w gra­ni­cach od cos φ = 0,9ind do cos φ =0,9poj, jako tryb dodatkowy.
 
Kon­fi­gu­ra­cja try­bów ste­ro­wa­nia oraz ich akty­wa­cja i dez­ak­ty­wa­cja ma być moż­li­wa do usta­wie­nia w miej­scu zain­sta­lo­wa­nia falow­ni­ka. Wyma­ga­ne jest zapew­nie­nie ochro­ny przed nie­upraw­nio­ną inge­ren­cją w usta­wie­nia try­bów pra­cy — zmia­na try­bów pra­cy nie może być doko­na­na samo­dziel­nie przez wła­ści­cie­la mikroinstalacji.
 
Tryb ste­row­nia mocą bier­ną w funk­cji napię­cia  Q(U)
 
 
Aby speł­nić waru­nek dla coś(fi)=0.9 aktu­al­na moc bier­na ma wyno­sić 48,4% mocy nomi­nal­nej inwer­te­ra. Wobec tego jest ona zależ­na od war­to­ści sku­tecz­nej napię­cia oraz mocy nomi­nal­nej inwer­te­ra, lecz nie jest zależ­na od aktu­al­nej gene­ra­cji mocy czyn­nej inwertera.
Instruk­cja Ruchu i Eks­plo­ata­cji Sie­ci Dys­try­bu­cyj­nej IRiESD oraz nor­ma PN EN 50549 1 2019 wyma­ga, aby modu­ły wytwa­rza­nia ener­gii typu A były zdol­ne do dzia­ła­nia w try­bie ste­ro­wa­nia mocą bier­ną w funk­cji napię­cia Q=f(U) na swo­ich zaci­skach, zgod­nie z poniż­szą charakterystyką
W celu usta­wie­nia nastaw dla ch-ki Q(U) nale­ży wejść w usta­wie­nia falow­ni­ka. Następ­nie w zakład­ce Reac­ti­ve Con­fig wybie­ra­my tryb Q(U) mode i okre­śla­my zazna­czo­ne na czer­wo­no para­me­try wg. wzoru.
 
 

W ramach cha­rak­te­ry­sty­ki ste­ro­wa­nia mocą bier­ną Q(U) falow­nik fotowoltaiczny:

  • odpo­wia­da gene­ra­cją mocy bier­nej induk­cyj­nej (tj. pobo­rem mocy bier­nej pojem­no­ścio­wej) w odpo­wie­dzi na obni­że­nie napię­cia po stro­nie AC
  • odpo­wia­da gene­ra­cją mocy bier­nej pojem­no­ścio­wej (tj. pobo­rem mocy bier­nej induk­cyj­nej) w odpo­wie­dzi na pod­wyż­sze­nie napię­cia po stro­nie AC

Zmie­rzo­ny znak mocy bier­nej jest zależ­ny od przy­ję­tej nota­cji dla zna­ku mocy czyn­nej. Przy­kła­do­wo, jeże­li przyj­mie­my, że moc czyn­na gene­ro­wa­na PV ma znak dodat­ni to moc bier­na pod­czas pod­wyż­sze­nia napię­cia przyj­mu­je znak ujemny. 

Usta­wie­nie try­bu Q(U):

Nasta­wy dla falow­ni­ków 3‑faz:

Nasta­wy dla falow­ni­ków 1‑faz:

Tryb usta­wie­nia sta­łe­go współ­czyn­ni­ka mocy cosFi

 

Współ­czyn­nik mocy o cha­rak­te­rze indukcyjnym:

Współ­czyn­nik mocy o cha­rak­te­rze pojem­no­ścio­wym:

 

Kon­takt:

@fox-ess.pro”>serwis@fox-ess.pro

+48 22 580 8000

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 19/08/2021 10:43 am 
(@jag29b)
Acti­ve Mem­ber

Pro­du­cent poda­ję para­metr QU4 jako dodat­ni (44) Czy to nie jest pomyłka?

Mój falow­nik przy Waszych usta­wie­niach nabił 1400kWh i 199kvar mocy bier­nej pojem­no­ścio­wej oddanej. 

Po co punkt o obni­że­niu mocy czyn­nej w tema­cie o mocy biernej. 

1633708473-Screenshot_20211008-175352_Acrobat-for-Samsung.jpg
This post was modi­fied 3 lata temu 3 times by jag29b
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 08/10/2021 5:42 pm 
(@wojciechforczek)
Nowy użyt­kow­nik

Cześć!

Jestem użyt­kow­ni­kiem, nie instalatorem.

Insta­la­cji uży­wam od począt­ku wrze­śnia. Mam falow­nik T10. Insta­la­cja 9,68kWp.Czy usta­wie­nia, któ­re poda­łeś powo­du­ją, iż falow­nik “pil­nu­je” aby do sie­ci nie odda­wać ener­gii bier­nej? U mnie te usta­wie­nia wyglą­da­ją inaczej.

Będę wdzięcz­ny za odpo­wiedź i pomoc w zro­zu­mie­niu czy da radę i jak kom­pen­so­wać moc bier­na za pomo­cą falownika.

Rozu­miem też, że taka kom­pen­sa­cja ma miej­sce tyl­ko w dzień jak pra­cu­je insta­la­cja. Więc lepiej wszyst­kie­go co gene­ru­je moc bier­na uży­wać raczej za dnia? Ogrze­wa­nie pom­pą cie­pła, pral­ka, zmy­war­ka, pły­ta induk­cyj­na itp.

Pozdr 

Woj­tek 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 09/10/2021 8:46 am 
(@jag29b)
Acti­ve Mem­ber

Musisz patrzeć na to co poka­zu­je licz­nik, jak jest za dużo induk­cyj­nej to iść w stro­nę pojem­no­ścio­wej i odwrot­nie. Ja teraz testu­je opcje ze sta­łym cos fi. 

Nie dasz rady uży­wać wszyst­kie­go za dnia. Z tego co czy­ta­łem moc bier­na induk­cyj­na nie jest pro­ble­mem dla zakła­du ener­ge­tycz­ne­go, nato­miast pojem­no­ścio­wa może być kara­na już nawet przy naj­mniej­szej produkcji. 

Tryb Q(U) jest super ale pod warun­kiem, że zakład dostar­czą nam ide­al­ne 230V na wej­ściu. U mnie z tym jest róż­nie i bar­dzo czę­sto w stro­nę 225–235V mam. 

Też nie jestem instalatorem.

Na zdję­ciu jest też pomył­ka Ahe­ad to moc bier­na pojem­no­ścio­wa a Histe­re­sis to induk­cyj­na. Przy­naj­mniej u mnie licz­nik tak to liczy.

This post was modi­fied 3 lata temu 2 times by jag29b
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 09/10/2021 10:02 am 
(@wojciechforczek)
Nowy użyt­kow­nik

Po prze­czy­ta­niu tony róż­nych stron www powo­li coś zaczy­nam kumać o co w tym wszyst­kim cho­dzi. A przy­naj­mniej tak mi się wydaje.

Ja mam bar­dzo wyso­kie napię­cie w sie­ci, non stop ponad 250V i na licz­ni­ku mam codzien­nie nabi­te ok. 10kvar ener­gi b. pojem­no­ścio­wej. Ener­gia b. induk­cyj­na nie rusza się. codzien­nie zero.

Czy tymi usta­wie­nia­mi falownika:

Fixed­co­spia­he­ad

Fixed­co­spi­hy­ste­re­sis

Jestem w sta­nie odwró­cić pojem­no­ścio­wą na indukcyjna? 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 21/10/2021 4:36 pm 
(@patrol)
Nowy użyt­kow­nik

Witam,

w jaki spo­sób moż­na spraw­dzić w/w para­me­try / jak uzy­skać do nich dostęp?

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 08/11/2021 4:28 pm 
DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

@patrol Trze­ba wejść w usta­wie­nia falow­ni­ka na plat­for­mie lub apli­ka­cji FoxC­lo­ud. Są one dostęp­ne z pozy­cji kon­ta insta­la­to­ra oraz agenta.

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 01/12/2021 2:30 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro