Brak popraw­nie zwer…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Brak popraw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ne­go nume­ru seryj­ne­go , No valid veri­fied SN — błąd pod­czas two­rze­nia instalacji.

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Jeże­li pod­czas two­rze­nia insta­la­cji w apli­ka­cji FoxC­lo­ud natra­fi­my na komunikat:
 

Brak popraw­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ne­go nume­ru seryjnego

No valid veri­fied SN

1630589022-2.jpg1630589045-1.jpg1630590428-3.jpg

Ozna­cza to że:
 
- ska­nu­je­my lub wpi­su­je­my nie ten numer seryj­ny — z falow­ni­ka ( a powin­ni­śmy ska­no­wać / wpi­sy­wać SN data­log­ge­ra WIFI )
 
- wpi­su­jąc ręcz­nie numer seryj­ny popeł­nia­my jakiś błąd — lite­rów­kę ( lepiej zeska­no­wać numer )
 
- numer seryj­ny data­log­ge­ra WIFI jest już wyko­rzy­sta­ny i jest już przy­pi­sa­ny do jakie­goś użytkownika
 
Pamię­taj­my, że jeden numer seryj­ny może być uży­ty tyl­ko do jed­nej insta­la­cji, pod jed­ne­go użyt­kow­ni­ka i jed­ne­go instalatora.

Jeśli numer seryj­ny jest wpi­sa­ny popraw­nie i otrzy­mu­je­my ww. komu­ni­kat — pro­si­my o kon­takt w celu wyjaśnienia.

W przy­pad­ku kie­dy zapo­mnie­li­śmy danych do logo­wa­nia i nie jeste­śmy w sta­nie sobie ich przy­po­mnieć pro­si­my o kon­takt z naszym dzia­łem wspar­cia tech­nicz­ne­go w celu pomocy.

 

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 02/09/2021 3:23 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro