Eks­port danych z Fo…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Eks­port danych z FoxC­lo­ud do pliku

DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin
 
W celu wyeks­por­to­wa­nia infor­ma­cji infor­ma­cji doty­czą­cych falow­ni­ka z sys­te­mu moni­to­rin­gu FoxC­lo­ud nale­ży posia­dać kon­to Agen­ta, następnie:
 
 
1. Zalo­go­wać się do plat­for­my moni­to­rin­gu w wer­sji przeglądarkowej.
 
1630505518-obraz_2021-09-01_161151.png
 
2. Wybrać zakład­kę “Raport Danych” z listy opcji dostęp­nej z lewej stro­ny ekranu.
 
 
1630507988-obraz_2021-09-01_165302.png
 
3. Wpi­su­je­my numer seryj­ny falow­ni­ka oraz okre­śla­my inte­re­su­ją­cy nas zakres cza­so­wy. Kli­ka­my iko­nę zie­lo­nej lupy.
 
1630508080-obraz_2021-09-01_165438.png
 
4. Zosta­ją wyge­ne­ro­wa­ne dane z falow­ni­ka w posta­ci tabe­la­rycz­nej, w okre­sie prób­ko­wa­nia ok. 90 sec. W pra­wym gór­nym rogu jest dostęp­na opcja “Ścią­gnij”. 
 
1630508138-obraz_2021-09-01_165535.png
 
5. Pobra­ny doku­ment, to plik z war­to­ścia­mi, któ­re są oddzie­lo­ne przecinkowo.
 
1630508310-obraz_2021-09-01_165827.png
 
6. W celu odpo­wied­nie­go ich obro­bie­nia, otwie­ra­my nowy doku­ment pro­gra­mu EXCEL. W zakład­ce “Dane” wybie­ra­my opcję “Z pli­ku tekstowego/CSV”. Wybie­ra­my plik, któ­ry pobra­li­śmy wcze­śniej z FoxCloud.
 
1630508456-obraz_2021-09-01_170053.png
 
7. W tym miej­scu może­my wybrać inte­re­su­ją­ce nas dane, pozo­sta­łe pozy­cje może­my usu­nąć, aby zacho­wać przej­rzy­stość infor­ma­cji. Tak przy­go­to­wa­ny arkusz Excel może­my wyko­rzy­stać m. in. do wykre­śla­nia wykre­sów czy utwo­rze­nia osob­ne­go pli­ku .doc lub .pdf
 
1630508593-obraz_2021-09-01_170309.png
 
1630569916-obraz_2021-09-02_100512.png
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 01/09/2021 4:11 pm 
(@jag29b)
Acti­ve Mem­ber

Nie­ste­ty jako “insta­la­tor” nie mam takie­go widoku.

Nie jestem insta­la­to­rem, ale bez tego nie miał­bym dostę­pu do kon­fi­gu­ra­cji, nie mogę rów­nież utwo­rzyć nowe­go kon­ta użyt­kow­ni­ka bo numer już jest wyko­rzy­sta­ny. Może dla zwy­kłe­go użyt­kow­ni­ka jest taki widok?

1630917462-cloud.png
This post was modi­fied 3 lata temu 2 times by jag29b
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 06/09/2021 10:37 am 
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Funk­cja jest obo­ce­nie dostęp­na na kon­cie agenta. 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 06/09/2021 2:16 pm 
(@tajniaq)
Acti­ve Mem­ber

Czy użyt­kow­nik będzie mógł takie dane pobie­rać?
Czy będę musiał zało­żyć sobie kon­to agen­ta do mojej insta­la­cji, by ład­nie wyeks­por­to­wać dane?

Pozdra­wiam

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 27/09/2021 12:38 pm 
(@janekjelonek)
Nowy użyt­kow­nik

Rów­nież podbijam. 

To jest prze­cież funk­cjo­nal­ność stan­dar­do­wa. Kon­to użyt­kow­ni­ka słu­ży wła­ści­cie­lo­wi do moni­to­ro­wa­nia insta­la­cji celem pro­wa­dze­nia ana­liz. Tym bar­dziej że te dane są dostęp­ne. Na ten moment zosta­je prze­pi­sy­wa­nie z wykre­su, co jest kar­ko­łom­ne i mówiąc oględ­nie, nie wzbu­dza to sym­pa­tii do usłu­gi. Posia­dam dru­gą insta­la­cję w innym sys­te­mie, mam porównanie. 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 27/12/2021 4:46 pm 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Wszyst­kie Pań­stwa suge­stie zosta­ły prze­ka­za­ne pro­du­cen­to­wi.
Ich dział R&D ma się tym zająć w dru­gim kwar­ta­le roku.
Apli­ka­cja jest sta­le roz­wi­ja­na.
Póki co opcja tyl­ko dzia­ła na kon­cie agen­ta.
Pozdra­wiam

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 30/12/2021 5:06 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro