Zakła­da­nie kon­ta w …
 
Notifications 
Cle­ar all 

Zakła­da­nie kon­ta w apli­ka­cji FoxC­lo­ud i wyja­śnie­nie pojęć doty­czą­cych kont

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

Aby uzy­skać pod­gląd dzia­ła­nia falow­ni­ka i kon­tro­lo­wać zdal­nie jego pra­cę koniecz­ne jest zało­że­nie kon­ta w apli­ka­cji lub stro­nie WWW FoxC­lo­ud. Apli­ka­cja dostęp­na jest w Skle­pie Play (Andro­id) lub App Sto­re (iOS). Stro­na FoxC­lo­ud dostęp­na jest pod adre­sem www.foxesscloud.com.

 
1629981974-foxcl-try-lo-res-025MP.png
 

Po zain­sta­lo­wa­niu apli­ka­cji jeste­śmy wita­ni ekra­nem powitalnym:

 

1629980336-Screenshot_2021-08-26-09-04-27-349_comfox_foxapp.jpg

 

Wybie­ra­my „zare­je­struj”

 

1629980502-Screenshot_2021-08-26-09-04-40-880_comfox_foxapp.jpg

 

Wypeł­nia­my wyma­ga­ne pola, pamię­ta­jąc o tym, że adres e‑mail i nazwa użyt­kow­ni­ka muszą być unikalne.

 

1629980531-Screenshot_2021-08-26-09-05-40-934_comfox_foxapp.jpg

 

Po wpro­wa­dze­niu danych użyt­kow­ni­ka apli­ka­cja pro­si o wybór typu kon­ta użytkownika

 

1629980571-Screenshot_2021-08-26-09-12-20-187_comfox_foxapp.jpg

 

Użyt­kow­nik: kon­to z upraw­nie­nia­mi użyt­kow­ni­ka prze­wi­dzia­ne jest dla użyt­kow­ni­ków koń­co­wych, prze­wi­dzia­na jest funk­cja pod­glą­du pra­cy urzą­dzeń, jed­nak nie jest moż­li­wa zmia­na usta­wień falow­ni­ka. Użyt­kow­nik może zało­żyć insta­la­cję i dodać rejestrator.

Insta­la­tor: Ten typ kon­ta prze­wi­dzia­ny jest dla insta­la­to­rów i kon­ser­wa­to­rów falow­ni­ków Fox ESS. Ten typ kon­ta pozwa­la na pod­gląd para­me­trów falow­ni­ka oraz edy­cję usta­wień falow­ni­ka. Insta­la­tor może zało­żyć insta­la­cję, dodać reje­stra­tor oraz zmie­niać para­me­try dzia­ła­nia falow­ni­ka. Po doda­niu kodu insta­la­to­ra do kon­ta użyt­kow­ni­ka, insta­la­tor uzy­sku­je pod­gląd zain­sta­lo­wa­nych przez nie­go instalacji.

Agent: Kon­to z upraw­nie­nia­mi agen­ta prze­wi­dzia­ne jest dla pod­mio­tów zle­ca­ją­cych insta­la­to­rom mon­taż insta­la­cji oraz dys­try­bu­to­rów. Upraw­nie­nia agen­ta są rów­ne insta­la­tor­skim i zezwa­la­ją na wpro­wa­dza­nie zmian w para­me­trach pra­cy falow­ni­ków. Kon­to agen­ta wyróż­nia to, że agent uzy­sku­je pod­gląd do insta­la­cji zało­żo­nych przez swo­ich instalatorów.

 

1629980683-Screenshot_2021-08-26-09-20-31-387_comfox_foxapp.jpg

 

Po wybra­niu typu kon­ta apli­ka­cja  pro­si o poda­nie danych fir­my jeśli został wybra­ny insta­la­tor bądź agent lub dane klien­ta, jeśli wybra­ne zosta­ło kon­to użyt­kow­ni­ka. Pole kod agen­ta uzu­peł­nia­ne jest kodem insta­la­to­ra lub agen­ta uzy­ska­nym po reje­stra­cji jako dany typ kon­ta. Kod jest widocz­ny w pod­su­mo­wa­niu danych użyt­kow­ni­ka w  apli­ka­cji (pra­wa, dol­na część ekra­nu apli­ka­cji, iko­na pod­pi­sa­na „Ja”).

 

1629987043-Screenshot_2021-08-26-09-21-42-210_comfox_foxapp.jpg1629986997-Screenshot_2021-08-26-15-48-23-203_comfox_foxapp.jpg

 

Kolej­nym ekra­nem jest już ekran samej apli­ka­cji, pod­su­mo­wy­wu­ją­ca pra­cę elek­trow­ni. Domyśl­nie dla użyt­kow­ni­ka będzie to jed­na insta­la­cja z falow­ni­kiem lub dodat­ko­wy­mi urzą­dze­nia­mi (mier­nik, etc.). Dla insta­la­to­ra będzie to pod­su­mo­wa­nie insta­la­cji zało­żo­nych z wyko­rzy­sta­niem jego kodu insta­la­to­ra, dla agen­ta będzie to suma insta­la­cji zało­żo­nych z wyko­rzy­sta­niem jego kodu agenta.

 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 26/08/2021 2:08 pm 
(@marekp)
Nowy użyt­kow­nik

Jak zmie­nić kon­to z użyt­kow­ni­ka na insta­la­to­ra lub usu­nąć kon­to FoxC­lo­ud, bo po zało­że­niu u klien­ta utwo­rzy­lem na swo­im e‑mail kon­to użyt­kow­ni­ka i na tym e‑mailu nie mogę zało­żyć kon­ta bo już istnieje.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 17/10/2021 2:03 pm 
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Wysła­ny przez: @marekp

Jak zmie­nić kon­to z użyt­kow­ni­ka na insta­la­to­ra lub usu­nąć kon­to FoxC­lo­ud, bo po zało­że­niu u klien­ta utwo­rzy­lem na swo­im e‑mail kon­to użyt­kow­ni­ka i na tym e‑mailu nie mogę zało­żyć kon­ta bo już istnieje.

Pro­si­my o zgło­sze­nie się do wspra­cia tech­nicz­ne­go: https://www.fox-ess.pro/kontakt

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 18/10/2021 8:26 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro