Roz­wią­za­nie dla dłu…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Roz­wią­za­nie dla dłu­go ładu­ją­cej się stro­ny kon­fi­gu­ra­cyj­nej reje­stra­to­ra WiFi

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

 

Roz­wią­za­nie dla dłu­go ładu­ją­cej się stro­ny kon­fi­gu­ra­cyj­nej reje­stra­to­ra WiFi.

 

 

1632212517-Screenshot_2021-09-17-16-02-02-235_comduckduckgomobileandroid.jpg1632212555-Screenshot_2021-09-17-16-14-30-193_comduckduckgomobileandroid.jpg

 

 

Otrzy­mu­je­my zgło­sze­nia o trud­no­ściach w skon­fi­gu­ro­wa­niu reje­stra­to­rów z sie­cią domo­wą, tj. wskaź­nik łado­wa­nia stro­ny nie prze­sta­je się kręcić.

Roz­wią­za­niem, jeśli stro­na nie jest w sta­nie się zała­do­wać jest:

  1. Utwo­rze­nie na urzą­dze­niu uży­wa­nym do kon­fi­gu­ra­cji wyłącz­nie jed­ne­go połą­cze­nia (z reje­stra­to­rem). Wszyst­kie połą­cze­nia mobil­ne lub WiFi wyłą­cza­my. Połą­cze­nie z reje­stra­to­rem musi mieć zazna­czo­ną opcję „połącz auto­ma­tycz­nie”, dla pozo­sta­łych aktyw­nych sie­ci opcję odznaczamy.
  2. Pró­bu­je­my zała­do­wać stro­nę kon­fi­gu­ra­cyj­ną w przeglądarce.
  3. Pod­czas łado­wa­nia stro­ny wyj­mu­je­my reje­stra­tor z falow­ni­ka, liczy­my do trzech i pod­łą­cza­my urzą­dze­nie do falownika.
  4. Stro­na zosta­je zała­do­wa­na popraw­nie auto­ma­tycz­nie lub po ręcz­nym odświe­że­niu. Jeśli nadal są jakieś nie­pra­wi­dło­wo­ści, spraw­dza­my czy telefon/laptop nie prze­łą­czył sie­ci WiFi pod­czas restar­tu log­ge­ra. Jeśli tak, wyłą­cza­my auto­ma­tycz­ne łącze­nie z sie­cią z któ­rą tele­fon się połą­czył i pró­bu­je­my ponownie.

 

1632212583-Screenshot_2021-09-17-16-16-03-438_comduckduckgomobileandroid.jpg

 

Opra­co­wa­nie: Zespół Wspar­cia Tech­nicz­ne­go FoxESS Pol­ska
 
Kon­takt:
ser­wis@fox-ess.pro
Damian 727 012 923
Jarek 727 012 924
Łukasz 727 012 925
Pio­trek 727 012 926
https://www.facebook.com/FoxESSPolska
https://www.facebook.com/groups/301482158255290
https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 21/09/2021 10:21 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro