Zmia­na walu­ty na PL…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Zmia­na walu­ty na PLN w apli­ka­cji FoxCloud

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
W celu zmia­ny walu­ty na PLN w apli­ka­cji FoxC­lo­ud musimy:
 
- pobrać naj­now­szą wer­sję apli­ka­cji FoxC­lo­ud ( sklep PLAY andro­id, apple sto­re iOS )

- aktu­ali­zu­je­my aplikację

- wcho­dzi­my w Insta­la­cje, następ­nie edycja ( … )

1633336039-zlotowki-1.png

 
- scho­dzi­my w dół i wybie­ra­my walu­tę PLN

1633336970-zlotowki.png

 
 
Po wszyst­kim kli­ka­my OK.

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 04/10/2021 10:27 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro