Noti­fi­ca­tions
Cle­ar all

Moduł SMART LAN Jak pod­łą­czyć do falow­ni­ka?, jak skon­fi­gu­ro­wać ?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Dzię­ki modu­ło­wi SMART LAN może­my pod­łą­czyć nasz falow­nik FoxESS bez­po­śred­nio prze­wo­dem RJ45, takie połą­cze­nie jest naj­bar­dziej sta­bil­ne.

1633609565-1632909951-lan-1.jpg

 

Moduł SMART LAN pod­łą­cza­my do falow­ni­ków serii T, F i S przez prze­lot­kę dołą­czo­ną w zesta­wie do złą­cza ozna­czo­ne­go WIFI/GPRS tak jak na zdję­ciu poni­żej:

1633604021-fal.jpg

 
Do złą­cza w falow­ni­ku: 
1633604056-LI.jpg
 
z dru­giej stro­ny pod­pi­na­my prze­wód LAN (obci­na­my prze­wód, prze­kła­da­my przez dła­wik i zara­bia­my koń­ców­kę dołą­czo­ną do zesta­wu)
1633604192-zlaczka.jpg
 
1633605474-koncowka.jpg
 
Po pod­łą­cze­niu modu­łu SMART LAN do nasze­go route­ra, adres IP zosta­nie mu przy­dzie­lo­ny auto­ma­tycz­nie i nawią­że on połą­cze­nie z inter­ne­tem.
 
UWAGA Czę­sto zda­rza sie, że dostaw­cy usług inter­ne­to­wych blo­ku­ją port 10001 (obja­wia się to bra­kiem połą­cze­nia modu­łu z naszym ser­we­rem), w takiej sytu­acji nale­ży skon­tak­to­wać się z info­li­nią ope­ra­to­ra i popro­sić o odblo­ko­wa­nie por­tu 10001.
 
 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/10/2021 12:53 pm
(@chmiel)
Nowy użyt­kow­nik

Czy ten moduł moż­na pod­łą­czyć do falow­ni­ka T6?

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 16/10/2021 12:49 pm
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Wysła­ny przez: @chmiel

Czy ten moduł moż­na pod­łą­czyć do falow­ni­ka T6?

TAK

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 26/10/2021 11:34 am
 MrS
(@mrs)
Nowy użyt­kow­nik

Co jeśli dostaw­ca Inter­ne­tu twier­dzi, że nie blo­ku­je por­tu 10001, a połą­cze­nia nie ma?
Czy na route­rze trze­ba prze­kie­ro­wy­wać port?

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 01/12/2021 5:37 pm
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro