Moduł SMART LAN Jak…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Moduł SMART LAN Jak pod­łą­czyć do falow­ni­ka?, jak skonfigurować ?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Dzię­ki modu­ło­wi SMART LAN może­my pod­łą­czyć nasz falow­nik FoxESS bez­po­śred­nio prze­wo­dem RJ45, takie połą­cze­nie jest naj­bar­dziej stabilne.

1633609565-1632909951-lan-1.jpg

 

Moduł SMART LAN pod­łą­cza­my do falow­ni­ków serii T, F i S przez prze­lot­kę dołą­czo­ną w zesta­wie oraz nowej serii T‑G3 ( pod­łą­cza­my bez prze­lot­ki ) do złą­cza ozna­czo­ne­go WIFI/GPRS tak jak na zdję­ciu poniżej: 

1633604021-fal.jpg

 
Do złą­cza w falowniku: 
1633604056-LI.jpg
 
z dru­giej stro­ny pod­pi­na­my prze­wód LAN (obci­na­my prze­wód, prze­kła­da­my przez dła­wik i zara­bia­my koń­ców­kę dołą­czo­ną do zestawu)
1633604192-zlaczka.jpg
 
1633605474-koncowka.jpg
Po pod­łą­cze­niu modu­łu SMART LAN do nasze­go route­ra, adres IP zosta­nie mu przy­dzie­lo­ny auto­ma­tycz­nie i nawią­że on połą­cze­nie z internetem.
 
Jeśli moduł nie dzia­ła, nale­ży prze­pro­wa­dzić ścież­kę dia­gno­stycz­ną: 
 
1. Spraw­dza­my Prze­wód ETH. Naj­pro­ściej spraw­dzić spo­glą­da­jąc na dio­dy infor­ma­cyj­ne na route­rze, jeśli wszyst­ko jest popraw­nie wyko­na­ne, przy złą­czu gdzie pod­łą­cza­my prze­wód ETH, zie­lo­na dio­da po lewej stro­nie świe­ci na zie­lo­no, a pomarańczowa/zielona po pra­wej miga, jak na gra­fi­ce poniżej: 
1639125735-LED_blick.gif
 
Nie­któ­re route­ry nie posia­da­ją diod infor­ma­cyj­nych przy gnieź­dzie, nale­ży wte­dy spoj­rzeć na front nasze­go routera:
1639126311-router_front.jpg
 
Jeśli dio­dy nie infor­mu­ją o pod­łą­czo­nym urzą­dze­niu po dru­giej stro­nie, jak na gra­fi­kach powy­żej nale­ży sprawdzić/wymienić prze­wód ETH.
 
2. Spraw­dza­my czy na stro­nie kon­fi­gu­ra­cyj­nej route­ra nasz moduł SMART LAN ma przy­dzie­lo­ny adres IP. 
 
Aby zalo­go­wać się na router nale­ży spraw­dzić jaki jest jego adres IP, naj­szyb­ciej wybie­ra­jąc kom­bi­na­cje kla­wi­szy (zna­czek Win­dows) + R
1639127370-winer.png
 
Uru­cho­mi nam się okno “Uru­cha­mia­nie”, w polu nr.1 wpi­su­je­my: cmd i kli­ka­my OK
1639127743-strater.jpg
 
Jeśli poja­wi nam się kon­so­la Win­dows, wpi­su­je­my komen­de: ipcon­fig i naci­ska­my ENTER
1639128143-konsola.jpg
 
Szu­ka­my adre­su ip Bra­my domyślnej/Default Gate­way, w naszym przy­pad­ku to 192.168.1.1 — jest to adres nasze­go route­ra Uwa­ga: adres wasze­go route­ra, może być inny niż 192.168.1.1 .
 
W kolej­nym kro­ku uru­cha­mia­my prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą, w pasku adre­so­wym wpi­su­je­my więc -> 192.168.1.1 Otwie­ra nam sie stro­na do logo­wa­nia do route­ra, wpi­su­je­my login/hasło do nasze­go route­ra. Uwa­ga! Login i hasło do logo­wa­nia znaj­dzie­my w instruk­cji obsłu­gi, na spo­dzie route­ra lub u dostaw­cy usług internetowych. 
1639128726-logowanie.jpg
 
Po zalo­go­wa­niu, szu­ka­my zakład­ki z mapą pod­łą­czo­nych urzą­dzeń do nasze­go routera:
1639129902-mapa.jpg
 
Szu­ka­my pod­ła­czo­ne­go urza­dze­nia o symbolu:
W5500S2E-Z1-373C1A -> jest to nasz moduł SMART LAN
 
3. Jeśli moduł znaj­du­je się na liście pod­łą­czo­nych urzą­dzeń do route­ra i nadal nie ma połą­cze­nia z ser­we­rem, nale­ży skon­tak­to­wać się z dostaw­cą usług inter­ne­to­wych i popro­sić o odblo­ko­wa­nie por­tu 10001
 
Jak spraw­dzic czy port 10001 jest otwarty ?

 

Uwa­ga! Port 10001 odpo­wia­da za prze­sy­ła­nie danych z falow­ni­ka na ser­wer FoxC­lo­ud, musi być odblo­ko­wa­ny dwu­stron­nie przez dostaw­cę usług internetowych.

 

 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/10/2021 12:53 pm 
(@chmiel)
Nowy użyt­kow­nik

Czy ten moduł moż­na pod­łą­czyć do falow­ni­ka T6?

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 16/10/2021 12:49 pm 
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Wysła­ny przez: @chmiel

Czy ten moduł moż­na pod­łą­czyć do falow­ni­ka T6?

TAK

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 26/10/2021 11:34 am 
 MrS
(@mrs)
Nowy użyt­kow­nik

Co jeśli dostaw­ca Inter­ne­tu twier­dzi, że nie blo­ku­je por­tu 10001, a połą­cze­nia nie ma?
Czy na route­rze trze­ba prze­kie­ro­wy­wać port?

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 01/12/2021 5:37 pm 
LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Wysła­ny przez: @mrs

Co jeśli dostaw­ca Inter­ne­tu twier­dzi, że nie blo­ku­je por­tu 10001, a połą­cze­nia nie ma?
Czy na route­rze trze­ba prze­kie­ro­wy­wać port?

Temat został zak­tu­ali­zo­wa­ny ze ścież­ką dia­gno­stycz­ną, pro­szę zapo­znać się i spraw­dzić punk­ty z tematu.

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 10/12/2021 11:06 am 
(@mar33cki)
Nowy użyt­kow­nik

czy ten moduł jest dostęp­ny do T10?

Insta­la­tor twier­dził, ze tyl­ko wifi moż­na dołożyć…

 

Czy moduł wifi korzy­sta z inne­go portu?

This post was modi­fied 3 lata temu by mar33cki
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 15/12/2021 10:25 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Moduł LAN może dzia­łać z każ­dym naszym falow­ni­kiem.
Taki moduł trze­ba doku­pić u dys­try­bu­to­ra i wkrę­cić zamiast modu­łu WIFI.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 15/12/2021 10:51 am 
 MrS
(@mrs)
Nowy użyt­kow­nik
Wysła­ny przez: @lukaszkarzelek
Wysła­ny przez: @mrs

Co jeśli dostaw­ca Inter­ne­tu twier­dzi, że nie blo­ku­je por­tu 10001, a połą­cze­nia nie ma?
Czy na route­rze trze­ba prze­kie­ro­wy­wać port?

Temat został zak­tu­ali­zo­wa­ny ze ścież­ką dia­gno­stycz­ną, pro­szę zapo­znać się i spraw­dzić punk­ty z tematu.

Dziś otrzy­ma­łem od swo­je­go ope­ra­to­ra po testach taką wiadomość:

“Witam.

Wyko­na­li­śmy test z kom­pu­te­ra klien­ta komu­ni­ka­cji za pomo­cą tel­net do adre­su IP 8.209.116.72 do por­tu 10001 i komu­ni­ka­cja dzia­ła popraw­nie. Port nie jest blo­ko­wa­ny.

A dio­da na falow­ni­ku mru­ga jak mrugała. 

 

 

Spraw­dze­nie tutaj:

https://forum-foxess.pro/community/foxess-monitoring-falownikow/sprawdzanie-czy-port-komunikacyjny-10001-jest-otwarty

This post was modi­fied 3 lata temu 2 times by MrS
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 16/12/2021 8:25 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro