Roz­bu­do­wa sys­te­mu P…
 
Noti­fi­ca­tions
Cle­ar all

Roz­bu­do­wa sys­te­mu PV o łado­wa­kę AC i maga­zyn ener­gii

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin
Roz­bu­do­wa sys­te­mu PV o łado­wa­kę AC i maga­zyn ener­gii 
 
Sys­te­my opar­te o falow­ni­ki Fox ESS mają moż­li­wość roz­bu­do­wy o łado­war­kę AC wraz z sys­te­mem bate­rii, aby zbu­do­wać sys­tem hybry­do­wy i uzy­skać moż­li­wość maga­zy­no­wa­nia ener­gii i wyko­rzy­sta­nia jej jeśli warun­ki sło­necz­ne nie pokry­wa­ją w peł­ni zapo­trze­bo­wa­nia odbio­rów. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość zasi­le­nia insta­la­cji z maga­zy­nu w przy­pad­ku zani­ku napię­cia w sie­ci dys­try­bu­cyj­nej.  
 
Sys­tem skła­da się z łado­war­ki AC 
1631023628-ac-charger.png
 
Sys­te­mu kon­tro­li bate­rii (BMS) 
1631023655-BMS.png
  
oraz bate­rii 
1631023674-battery.png
  
Łado­war­ka pod­łą­cza­na jest do sie­ci AC wspól­nej z falow­ni­kiem, po sko­mu­ni­ko­wa­niu z urzą­dze­nia­mi pomia­ro­wy­mi jeste­śmy w sta­nie zapro­gra­mo­wać dzia­ła­nie urzą­dze­nia. Łado­war­ka może pra­co­wać w kil­ku try­bach, m. in. jako UPS (przy cał­ko­wi­tym odcię­ciu sie­ci dys­try­bu­cyj­nej), doła­do­wy­wać sys­tem kie­dy pobór mocy prze­kra­cza moż­li­wo­ści gene­ra­cji ener­gii z modu­łów PV lub pochła­niać nad­miar ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez falow­nik, aby zacho­wać popraw­ne warun­ki napię­cio­we sie­ci AC.  
 
Zestaw jest obec­nie nie­do­stęp­ny na ryn­ku, jest jesz­cze w trak­cie testów i sta­bi­li­za­cji opro­gra­mo­wa­nia, pla­nu­je­my roz­po­czę­cie sprze­da­ży do koń­ca bie­żą­ce­go roku.  
 
 
Opra­co­wa­nie: Zespół Wspar­cia Tech­nicz­ne­go FoxESS Pol­ska 
  
Kon­takt: 
serwis@fox-ess.pro 
Damian 727 012 923 
Jarek 727 012 924 
Łukasz 727 012 925 
Pio­trek 727 012 926 
 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/09/2021 4:07 pm
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro