Roz­bu­do­wa sys­te­mu P…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Roz­bu­do­wa sys­te­mu PV o łado­wa­kę AC i maga­zyn energii

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin
Roz­bu­do­wa sys­te­mu PV o łado­war­kę AC i maga­zyn energii 
 
 
Sys­te­my opar­te o falow­ni­ki Fox ESS mają moż­li­wość roz­bu­do­wy o łado­war­kę AC wraz z sys­te­mem bate­rii, aby zbu­do­wać sys­tem hybry­do­wy i uzy­skać moż­li­wość maga­zy­no­wa­nia ener­gii i wyko­rzy­sta­nia jej jeśli warun­ki sło­necz­ne nie pokry­wa­ją w peł­ni zapo­trze­bo­wa­nia odbio­rów. Ist­nie­je rów­nież moż­li­wość zasi­le­nia insta­la­cji z maga­zy­nu w przy­pad­ku zani­ku napię­cia w sie­ci dys­try­bu­cyj­nej ( EPS ).
 
Sys­tem skła­da się z łado­war­ki AC 
1631023628-ac-charger.png
 
Sys­te­mu kon­tro­li bate­rii (BMS) 
1631023655-BMS.png
  
oraz bate­rii 
1631023674-battery.png
  
Łado­war­ka pod­łą­cza­na jest do sie­ci AC wspól­nej z falow­ni­kiem, po sko­mu­ni­ko­wa­niu z urzą­dze­nia­mi pomia­ro­wy­mi jeste­śmy w sta­nie zapro­gra­mo­wać dzia­ła­nie urzą­dze­nia. Łado­war­ka może pra­co­wać w kil­ku try­bach, m. in. jako UPS (przy cał­ko­wi­tym odcię­ciu sie­ci dys­try­bu­cyj­nej), doła­do­wy­wać sys­tem kie­dy pobór mocy prze­kra­cza moż­li­wo­ści gene­ra­cji ener­gii z modu­łów PV lub pochła­niać nad­miar ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez falow­nik, aby zacho­wać popraw­ne warun­ki napię­cio­we sie­ci AC. 

 

Mon­taż prze­kład­ni­ka prą­do­we­go w insta­la­cji z łado­war­ką AC1, jednofazową:
Zasi­la­nie awa­ryj­ne EPS

Aby korzy­stać z zasi­la­nia awa­ryj­ne­go EPS łado­war­ki jed­no­fa­zo­wej, dla wybra­nej fazy, trze­ba zasto­so­wać stycz­nik insta­la­cyj­ny 2xNC 2xNC np. ABB (dla odbior­ni­ków, któ­re będą dzia­ła­ły naprze­mien­nie z sie­ci lub zasi­la­nia awaryjnego)

Przy­kład mon­ta­żu stycz­ni­ka w insta­la­cji trójfazowej:

 

 
 
 
Opra­co­wa­nie: Zespół Wspar­cia Tech­nicz­ne­go FoxESS Polska 
  

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/09/2021 4:07 pm 
(@mariusz-j54)
Nowy użyt­kow­nik

Z zacie­ka­wie­niem przy­pa­tru­ję  się roz­wo­jo­wi maga­zy­nów ener­gii w Pol­sce i EU od 10 lat. Tu zawsze “dia­beł tkwi w szcze­gó­łach” i naj­czę­ściej  pro­du­cen­ci ofe­ru­ją wyłącz­nie zamknię­te eko­sys­te­my maga­zy­no­we co prak­tycz­nie wyklu­cza retro­fit eks­plo­ato­wa­nych już sys­te­mów PV. Jestem pod wra­że­niem szyb­ko­ści budo­wa­nia mar­ki FOX-ess w Pol­sce. Po uzy­ska­nych  infor­ma­cjach widzę, że nie będzie jed­nak moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia  z Waszej glo­bal­nej ofer­ty zasob­ni­ków kla­sy LV a retro­fit maga­zy­nu będzie dostęp­ny jed­ny­nie z zasob­ni­ka­mi HV. Mam zatem trzy pytania:

1. czy potwier­dza­cie moją tezę?

2. czy mogę gdzieś zna­leźć manu­ala insta­la­cji Waszej “łado­war­ki” z zasob­ni­ka­mi HV?

3. jak nawią­zać z Wami wspópracę?

 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 20/12/2021 3:42 pm 
PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

@mariusz-j54

Dzień dobry,

Panie Mariu­szu, jeśli Pana tezą jest trud­ność w dopo­sa­że­niu insta­la­cji o maga­zyn ener­gii to wła­śnie nasz AC1/AC3 jest roz­wią­za­niem tej kwestii. 

Sys­tem dzia­ła w opar­ciu o stro­nę AC, więc mon­taż takie­go roz­wią­za­nia jest pro­sty i moż­li­wy w prak­tycz­nie każ­dej “sta­rej” insta­la­cji on-gridowej.

Na chwi­lę obec­ną posta­no­wi­li­śmy sku­pić się na maga­zy­nach opar­tych o modu­ły HV.

Pod­ręcz­ni­ki dla tego urzą­dze­nia są dostęp­ne na naszej stro­nie w zakład­ce “do pobra­nia” ( https://www.fox-ess.pro/do-pobrania/).

Co do nawią­za­nia współ­pra­cy, zapra­szam do kon­tak­tu z naszym biu­rem pod nume­rem tele­fo­nu 727012921 lub adre­sem info@fox-ess.pro

Odpo­wiedzCytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 11/01/2022 9:21 am 
(@tajniaq)
Acti­ve Mem­ber

Dzień dobry,

W związ­ku z bra­kiem prą­du przez dłuż­szy czas w domu ze wzglę­du na wia­try, chciał­bym dopo­sa­żyć moją insta­la­cje na falow­ni­ku Foxess T10 o mocy 9,8kW o łado­war­kę i bate­rie.
Widzia­łem na waszej stro­nie łado­war­kę (ale jed­no­fa­zo­wą) bate­rie, ale jesz­cze wspo­mnie­li­ście o prze­twor­ni­kach i bms, a tego nie widzia­łem na stronie.

Czy mógł­bym więc pro­sić o spis ele­men­tów sys­te­mu, co powi­nie­nem kupić by móc cie­szyć sięw domu zasi­la­niem pod­czas zani­ków prą­du, a tak­że tymi funk­cja­mi, któ­re opi­sa­li­ście w fil­mie? (cho­dzi o zestaw do domu o pojem­no­ści kil­ku kWh)
Czy łado­war­ka AC1, któ­ra jest na stro­nie nada­je się do falow­ni­ka trój­fa­zo­we­go T10?
I naj­waż­niej­sze, czy wasz sys­tem jest ska­lo­wal­ny? gdyż mam pom­pę cie­pła i musiał­bym mieć więk­szą pojem­ność (roz­bu­do­wać w kolej­nym eta­pie), czy­li naj­pierw naj­waż­niej­sze mini­mum, a potem roz­bu­do­wa o pojemność.

Z góry dzię­ku­ję za odpo­wiedź.
Pozdra­wiam

This post was modi­fied 2 lata temu by taj­niaq
Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 21/02/2022 2:41 pm 
(@michal)
Nowy użyt­kow­nik

@tajniaq Czy uzy­skał Pan odpo­wiedź, jestem rów­nież ciekawy 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 15/03/2022 10:29 pm 
(@tajniaq)
Acti­ve Mem­ber

Nie­ste­ty, moje zapy­ta­nie nadal jest bez odpowiedzi 🙁

A myśla­łem, że pre­zen­ta­cja zesta­wu star­to­we­go do domu to będzie dobre posu­nię­cie dla mnie i innych człon­ków forum.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 02/05/2022 1:44 pm 
(@pele40i4)
Nowy użyt­kow­nik

Dzień dobry, waż­ne w tym wszyst­kim jest koszt takiej inwe­sty­cji, też mnie to inte­re­su­je , ale jak ma to kosz­to­wać ok.30 tys. za ok.10 kwh to spo­ro. Pozdrawiam.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 08/05/2022 2:20 pm 
(@del4ev)
Nowy użyt­kow­nik

Hi eve­ry­one from Latvia, sor­ry i dont spe­ak Polish 🙂

I have T10 (G3)  on-grid sys­tem. It work won­der­full (with CHINT DTSU666)
But now, i want to upgra­de my sys­tem with batteries. 

As i under­stand, i need to pur­she­se 3 parts — Char­ge con­trol­ler, Bat­te­ry con­trol­ler and bat­te­ry modu­le? I am right?
How look wiring dia­gramm for 3‑phases sys­tem? 
Is it possi­ble to order all this parts from you to Latvia? In Latvia the­re is no sellers.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/07/2022 11:45 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Kupu­jąc łado­war­kę AC1 otrzy­mu­je­my pełen zestaw akce­so­riów nie­zbęd­ny to pod­łą­cze­nia sys­te­mu ( w tym jeden prze­kład­nik 100A/33.33A ).

Pojem­ność bate­rii FoxESS HV wybie­ra­my indy­wi­du­al­nie, od dwóch do sied­miu bate­rii ( od 5.2kWh do 18.2kWh ). Fox BMS będzie w zesta­wie do tych baterii.

O ceny nale­ży pytać u naszych dystrybutorów.

Przy­kład pod­łą­cze­nia jed­no­fa­zo­wej łado­war­ki w trój­fa­zo­wej insta­la­cji poniżej:

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 09/11/2022 2:32 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro