Sys­te­my magazynowan…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Sys­te­my maga­zy­no­wa­nia ener­gii AC1/AC3/H1/H3

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

Opis sys­te­mów maga­zy­no­wa­nia ener­gii FoxESS

Sys­te­my AC1/AC3 oraz H1/H3

 

Sys­te­my maga­zy­no­wa­nia ener­gii FoxESS opar­te na łado­war­kach sie­cio­wych AC1 oraz AC3 (jed­no i trój­fa­zo­we) znaj­du­ją zasto­so­wa­nie wszę­dzie tam, gdzie ist­nie­je już dzia­ła­ją­ca insta­la­cja foto­wol­ta­icz­na. Zasto­so­wa­nie maga­zy­nu ener­gii zwięk­sza auto­kon­sump­cję ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez sys­tem PV, oraz umoż­li­wia stwo­rze­nie rezer­wy ener­ge­tycz­nej potrzeb­nej pod­czas bra­ku ener­gii w sie­ci dys­try­bu­cyj­nej lub nie­wy­dol­no­ści sys­te­mu PV przy małym nasłonecznieniu.

              Retro­fi­to­wy maga­zyn ener­gii FoxESS to sys­tem zło­żo­ny z trzech kom­po­nen­tów. Łado­war­ki sie­cio­wej AC1 lub AC3, kon­tro­le­ra ładowania/rozładowywania bate­rii (BMS) oraz odpo­wied­niej ilo­ści modu­łów bate­ryj­nych HV2600. Sys­tem zło­żo­ny jest z trzech kom­po­nen­tów w celu łatwiej­sze­go zaaran­żo­wa­nia mon­ta­żu w już ist­nie­ją­cej insta­la­cji, moż­na go umie­ścić w dowol­nym miej­scu insta­la­cji, nie­za­leż­nie od miej­sca posa­do­wie­nia falownika.

              Łado­war­ka pod­łą­cza­na jest bez­po­śred­nio do sie­ci AC, co za tym idzie nie musi być połą­czo­na prą­do­wo z falow­ni­kiem, zmniej­sza­jąc stra­ty prze­sy­ło­we po stro­nie DC, oraz umoż­li­wia­jąc umiesz­cze­nie z dala od falow­ni­ka (np. przy insta­la­cjach grun­to­wych, gdzie insta­la­cja bate­rii przy falow­ni­ku nara­ża je na waha­nia tem­pe­ra­tu­ry i zmniej­sze­nie ich sprawności).

              Poniż­szy sche­mat ide­owy przed­sta­wia pod­łą­cze­nie jed­no­fa­zo­wej łado­war­ki do sie­ci AC.

Pomiar ener­gii pro­du­ko­wa­nej przez falow­nik i eksportowanej/importowanej z sie­ci dys­try­bu­to­ra reali­zo­wa­ne jest przez prze­kład­ni­ki prą­do­we (CT – znaj­du­ją się w zesta­wie z AC1), umoż­li­wia to nad­zór i kon­tro­lę prze­pły­wu ener­gii w sie­ci, a co za tym idzie maga­zy­no­wa­nie i odda­wa­nie potrzeb­nej ener­gii w ilo­ści dokład­nie odpo­wia­da­ją­cym zapo­trze­bo­wa­niu odbior­ni­ków klienta.

Dla urzą­dzeń trój­fa­zo­wych sto­so­wa­ny jest licz­nik dwu­kie­run­ko­wy Chint DTSU 666, mon­to­wa­ny przy licz­ni­ku dys­try­bu­to­ra, połą­czo­ny z łado­war­ką parą mie­dzia­ną w celu komunikacji.

              Każ­da łado­war­ka AC jak rów­nież falow­ni­ki serii H1 i H3 wypo­sa­żo­ne są w złą­cze zasi­la­nia awa­ryj­ne­go (EPS), jest to funk­cja umoż­li­wia­ją­ca pra­cę wyspo­wą i zasi­la­nie obwo­dów z bate­rii (lub bate­rii i/lub PV w przy­pad­ku H1/H3). Do popraw­ne­go dzia­ła­nia obwo­du zasi­la­nia zapa­so­we­go koniecz­ne jest zasto­so­wa­nie roz­łącz­ni­ka sieć-agre­gat lub SZR (Samo­czyn­ne­go Załą­cze­nia Rezer­wy) w celu auto­ma­ty­za­cji pro­ce­su przełączenia.

              Na powyż­szym sche­ma­cie zasto­so­wa­no jako SZR urzą­dze­nie EPS-Box TP pro­duk­cji FoxESS (brak w zesta­wie, jeśli koniecz­ne jest zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia musi ono zostać domó­wio­ne jako akce­so­rium), jed­nak samo złą­cze EPS może zostać zakoń­czo­ne gniazd­ka­mi gwa­ran­to­wa­ny­mi, bądź dowol­nym roz­wią­za­niem (pamię­tać nale­ży o izo­la­cji gal­wa­nicz­nej od sie­ci ope­ra­to­ra w przy­pad­ku załą­cze­nia zasi­la­nia awaryjnego).

              Każ­dy maga­zyn ener­gii wyma­ga pod­łą­cze­nia odpo­wied­niej ilo­ści ogniw bate­ryj­nych, mini­mal­na ilość modu­łów HV2600 dla sys­te­mu jed­no­fa­zo­we­go to 2 modu­ły, mak­sy­mal­na ilość to 7 modu­łów. Sys­te­my trój­fa­zo­we wyma­ga­ją do pra­cy 4 modu­łów, mak­sy­mal­nie obsłu­gu­ją 8 sztuk.

              Każ­dy moduł HV2600 posia­da oko­ło 2,5kWh pojem­no­ści, co prze­kła­da się na mini­mal­ną pojem­ność 5kWh dla AC1 oraz H1, oraz 10kWh dla urzą­dzeń AC3 i H3. Pojem­ność mak­sy­mal­na sys­te­mu jed­no­fa­zo­we­go to 17,5kWh oraz 20kWh dla urzą­dzeń trójfazowych.

 

 

Opra­co­wa­nie: Zespół Wspar­cia Tech­nicz­ne­go FoxESS Polska
 
Kon­takt:
 
Biu­ro
ema­il: info@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 921
 

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/04/2022 10:58 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro