Notifications 
Cle­ar all 

EPS-Box TP

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

EPS-Box TP

 

              Urzą­dze­nie EPS-Box TP jest dodat­ko­wym wypo­sa­że­niem moż­li­wym do zain­sta­lo­wa­nia z trój­fa­zo­wy­mi sys­te­ma­mi maga­zy­no­wa­nia ener­gii FoxESS. Słu­ży ono do auto­ma­tycz­ne­go odłą­cze­nia lokal­nej sie­ci ener­ge­tycz­nej od sie­ci dys­try­bu­to­ra przy jed­no­cze­snym prze­łą­cze­niu obwo­dów głów­nych na zasi­la­nie zapa­so­we zapew­nio­ne przez złą­cze EPS w urządzeniu.

Nie znaj­du­je się w stan­dar­do­wym zesta­wie z urzą­dze­niem i musi zostać doku­pio­ne do systemu.

              Urzą­dze­nie jest w peł­ni bez­ob­słu­go­we, zasi­la­ne jest bądź z sie­ci dys­try­bu­cyj­nej, bądź z ukła­du EPS. Zbu­do­wa­ne jest z dwóch roz­łącz­ni­ków połą­czo­nych ze sobą aby bez­ko­li­zyj­nie prze­łą­czać obwo­dy do nie­go pod­pię­te. Sche­mat połą­czeń wewnątrz urzą­dze­nia poniżej:

              Urzą­dze­nie jest w zesta­wie z wszyst­ki­mi potrzeb­ny­mi złą­cza­mi, goto­we do mon­ta­żu. Jeśli wyma­ga­ne jest wydzie­le­nie obwo­dów awa­ryj­nych moż­na oka­blo­wać urzą­dze­nie w potrzeb­ny sposób.

 

Sche­mat połą­czeń dla cało­ści sys­te­mu jest następujący:

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 07/04/2022 12:25 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro