Falow­ni­ki hybrydowe…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Falow­ni­ki hybry­do­we FoxESS

PiotrHalek
(@piotrhalek)
Admin Admin

Falow­ni­ki hybry­do­we FoxESS

Aktu­al­nie obser­wu­je­my sta­le rosną­ce zain­te­re­so­wa­nie tym rodza­jem falow­ni­ków jak rów­nież całych sys­te­mów słu­żą­cych do bate­ryj­ne­go maga­zy­no­wa­nia ener­gii.
Każ­de­go dnia otrzy­mu­je­my coraz wię­cej zapy­tań o zasa­dę dzia­ła­nia falow­ni­ków hybry­do­wych oraz o moż­li­wo­ści roz­bu­do­wy już ist­nie­ją­cych insta­la­cji ON-GRID o sys­te­my maga­zy­no­wa­nia ener­gii opar­te o falow­ni­ki hybrydowe.

Falow­ni­ki hybry­do­we FoxESS dają nam moż­li­wość maga­zy­no­wa­nia wypro­du­ko­wa­nej ener­gii, wyko­rzy­sty­wa­nia jej do zwięk­sze­nia auto-kon­sump­cji oraz co naj­waż­niej­sze, dają nam poczu­cie bez­pie­czeń­stwa w posta­ci awa­ryj­ne­go zasi­la­nia EPS w przy­pad­ku blac­ko­utów.
W naszej opi­nii każ­dy moment jest dobry aby już teraz wypo­sa­żyć się w falow­nik hybry­do­wy jako, że sys­tem bate­ryj­ny moż­na doku­pić w póź­niej­szym cza­sie. Falow­nik do cza­su dopo­sa­że­nia w bate­rie będzie peł­nił funk­cję stan­dar­do­we­go falow­ni­ka on-grid z moż­li­wo­ścią zasi­la­nia urzą­dzeń bez­po­śred­nio z sys­te­mu PV.

Dobór falow­ni­ka hybry­do­we­go nie róż­ni się znacz­nie od dobo­ru falow­ni­ka on-grid. W pierw­szej kolej­no­ści dobie­ra­my falow­nik do mocy modu­łów PV jakiej potrze­bu­je klient. Dla przy­kła­du do mocy modu­łów 6kWp w kie­run­ku połu­dnio­wym dobie­ra­my falow­nik o mocy 6kW.
Następ­nie dobie­ra­my pojem­ność maga­zy­nu ener­gii jakie­go potrze­bu­je klient, np. do awa­ryj­ne­go zasi­la­nia wybra­nych obwo­dów, zuży­cia ener­gii w nocy, pla­no­wa­nej ilo­ści cykli dzien­nych.
Dla przy­kła­du do trój­fa­zo­we­go falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS może­my pod­łą­czyć maga­zyn ener­gii w prze­dzia­le pojem­no­ści od 10kWh do 20kWh, tj. od 4 do 8 modu­łów bate­ryj­nych. Gdzie zestaw stan­dar­do­wy, zło­żo­ny z 4 modu­łów o pojem­no­ści 10kWh pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie więk­szo­ści klien­tów domowych.

Jed­ną z wie­lu zalet falow­ni­ków hybry­do­wych jest ich wie­lo­za­da­nio­wość.
Falow­ni­ki mogą pra­co­wać zarów­no w try­bie on-Grid oraz jako off-Grid zapew­nia­jąc pokry­cie zapo­trze­bo­wa­nia na ener­gię bez­po­śred­nio ze słoń­ca lub z bate­rii.
Dodat­ko­wą zale­tą hybry­do­wych falow­ni­ków FoxESS jest funk­cja zasi­la­nia awa­ryj­ne­go EPS pod­czas zani­ku zasi­la­nia w sie­ci dys­try­bu­to­ra.
W przy­pad­ku falow­ni­ka trój­fa­zo­we­go do dys­po­zy­cji mamy rów­nież trój­fa­zo­we zasi­la­nie awa­ryj­ne o peł­nej mocy posia­da­ne­go mode­lu falow­ni­ka.
Kolej­ną zale­tą jest moż­li­wość zasi­la­nia urzą­dzeń asy­me­trycz­nie zwięk­sza­jąc tym samym do mak­si­mum poziom auto-konsumpcji.

Do zbu­do­wa­nia peł­no­praw­ne­go sys­te­mu maga­zy­no­wa­nia ener­gii wraz z funk­cją zasi­la­nia awa­ryj­ne­go EPS potrze­bu­je­my:
- hybry­do­we­go falow­ni­ka z funk­cją EPS (H1/H3/Aio H3),
- bate­rii (HV2600, HV25 MIRA),
- urzą­dze­nia zarzą­dza­ją­ce­go bate­ria­mi BMS,
- pra­wi­dło­we­go pod­łą­cze­nia wybra­nych obwo­dów pod złą­cze EPS*(EPS-Box TP**)

* Jeśli zasi­la­nie awa­ryj­ne EPS falow­ni­ka będzie połą­czo­ne jedy­nie z wybra­nym obwo­dem ( nie połą­czo­nym naprze­mien­nie z sie­cią ener­ge­tycz­ną ),
to nie jest wyma­ga­ne żad­ne dodat­ko­we urzą­dze­nie do samo­czyn­ne­go załą­cza­nia rezerwy.

Nato­miast jeśli zasi­la­nie awa­ryj­ne będzie współ­pra­co­wa­ło naprze­mien­nie z sie­cią ener­ge­tycz­ną, wyma­ga­ne jest zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia typu SZR.

** Urzą­dze­nie kupo­wa­ne osob­no, nie znaj­du­je się w zesta­wie z falownikiem.

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 11/10/2022 12:12 pm 
Topic Tags
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro