Falow­ni­ki hybrydowe…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Falow­ni­ki hybry­do­we FoxESS oraz AIO — mon­taż, wska­zów­ki, try­by pra­cy, SOC

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin
Przy­stę­pu­jąc do pierw­sze­go mon­ta­żu falow­ni­ka hybry­do­we­go oraz urzą­dze­nia AIO wie­le kwe­stii może być nie­ja­snych. Nasz zespół przy­go­to­wał zestaw naj­waż­niej­szych infor­ma­cji odno­śnie mon­ta­żu tych urzą­dzeń. Wszyst­ko o czym trze­ba pamię­tać znaj­dzie­cie Pań­stwo poniżej:
 
1. Ogra­ni­cze­nie mocy na MPPT
2. Mon­taż i pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie złącz, konek­to­rów, bate­rii.
3. Pod­łą­cze­nie licz­ni­ka CHINT DTSU666
4. Aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia

5. Funk­cja EPS — jak ją zago­spo­da­ro­wać.
6. BATERIE HV2600 — włą­cze­nie bate­rii, uru­cho­mie­nie, kon­ser­wa­cja, pierw­sze łado­wa­nie bate­rii.
7. BMS

8. Try­by pra­cy
9. SOC
 
 
1. Ogra­ni­cze­nie mocy na MPPT
 
Falow­ni­ki hybry­do­we oraz urzą­dze­nia AIO posia­da­ją ogra­ni­cze­nie mocy wej­ścio­wej DC dla poszcze­gól­nych wejść MPP.
Nale­ży koniecz­nie zasto­so­wać się do tej spe­cy­fi­ka­cji aby zapo­biec uszko­dze­niu falow­ni­ka.
Pod­czas dobo­ru mocy PV musi­my zwró­cić uwa­gę na ogra­ni­cze­nia mocy poszcze­gól­nych trac­ke­rów oraz na napię­cie DC.
Zale­ca­ne maxi­mum napię­cio­we to nomi­nal­ne napię­cie z kar­ty kata­lo­go­wej 720V.
 
 
 
2. Mon­taż i pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie złącz, konek­to­rów, baterii.
 
Klu­czo­wym jest pra­wi­dło­we pod­łą­cze­nie wszyst­kich ele­men­tów zgod­nie z instruk­cją obsłu­gi w opar­ciu o zestaw akce­so­riów dołą­cza­nych do naszych urzą­dzeń.
Nale­ży pamię­tać o uży­ciu ory­gi­nal­nych konek­to­rów DC, sta­ran­nym wyko­na­niu stro­ny DC i AC, pra­wi­dło­wym pod­łą­cze­niu bate­rii, BMSa oraz dobrej nasta­wie DIP.
Kwe­stia pod­łą­czeń stro­ny AC i EPS jest nie­zwy­kle waż­na.
! W przy­pad­ku kie­dy doj­dzie do pomył­ki przy pod­łą­cza­niu prze­wo­dów do wtycz­ki EPS może dojść do uszko­dze­nia urzą­dzeń w momen­cie włą­cze­nia zasi­la­nia awa­ryj­ne­go ! Kie­dy omył­ko­wo zamie­ni­my we wtycz­ce prze­wód L fazo­wy z N neu­tral­nym może dojść do sytu­acji że do urzą­dzeń dostar­czy­my napię­cie mię­dzy­fa­zo­we 400V!

 

 
Pod­łą­cze­nie czte­rech bate­rii w urzą­dze­niu AIO:

 

Pod­łą­cze­nie czte­rech bate­rii dla falow­ni­ka hybry­do­we­go lub łado­war­ki AC:

 
Przy czte­rech modu­łach bate­ryj­nych koniecz­ne jest usta­wie­nie DIP na BMSie w pozy­cję 2.
 
 
3. Pod­łą­cze­nie licz­ni­ka CHINT DTSU666:
 
Mon­taż licz­ni­ka dwu­kie­run­ko­we­go Chint DTSU 666 – licz­nik powi­nien zostać zamon­to­wa­ny jak naj­bli­żej zabez­pie­czeń prą­do­wych dys­try­bu­to­ra ener­gii. Umoż­li­wi to popraw­ny odczyt kon­sump­cji ener­gii w lokal­nej sie­ci ener­ge­tycz­nej. Jeśli licz­nik zosta­nie zało­żo­ny bli­żej falow­ni­ka, będzie poda­wał nie­po­praw­ne infor­ma­cje (zero­we lub zni­ko­me zuży­cie ener­gii, brak reak­cji na uru­cho­mie­nie odbio­rów ener­gii przez klienta). 
 
Kolej­ną waż­ną infor­ma­cją jest pod­łą­cze­nie zasi­la­nia do licz­ni­ka – prze­wo­dy zasi­la­ją­ce (dys­try­bu­tor) pod­łą­czo­ne są od spodu licz­ni­ka, odbio­ry (klient) pod­łą­cza­ne są do gór­nych zaci­sków urzą­dze­nia. Zasięg komu­ni­ka­cji pomię­dzy licz­ni­kiem i falow­ni­kiem to w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych 100m, przy dużym zanie­czysz­cze­niu radio­wym zasięg może zmniej­szyć się do oko­ło 40–50m. Przy więk­szych insta­la­cjach, rzę­du 40–50kW moż­na roz­wa­żyć mon­taż licz­ni­ka Chint z prze­kład­ni­ka­mi prą­do­wy­mi (licz­nik z pomia­rem bez­po­śred­nim posia­da wytrzy­ma­łość prą­do­wą rzę­du 80A).
Komu­ni­ka­cja z licz­ni­kiem odby­wa się w pro­to­ko­le:
Bau­dra­te: 9600
Data bits: 8
Pari­ty: None
Stop bits: 1
Flow con­trol: No
Prot: n.01
Address: 001
Instruk­cję usta­wie­nia para­me­trów licz­ni­ka krok po kro­ku moż­na zna­leźć tutaj:
 
Popraw­ne zain­sta­lo­wa­nie licz­ni­ka jest klu­czo­we w pra­wi­dło­wym dzia­ła­niu sys­te­mu, bez dzia­ła­ją­ce­go licz­ni­ka urzą­dze­nie nie będzie mogło wyli­czyć zuży­cia ener­gii w sie­ci klien­ta. Jeśli licz­nik nie będzie posa­do­wio­ny popraw­nie, jed­nost­ka będzie łado­wa­ła bate­rie, nic poza to.
 
4. Aktu­ali­za­cja oprogramowania.
 
Po zain­sta­lo­wa­niu falow­ni­ka hybry­do­we­go czy też AIO zale­ca­ne jest nie­zwłocz­ne pod­łą­cze­nie go do sie­ci WIFI i kon­takt z ser­wi­sem w celu spraw­dze­nia wer­sji opro­gra­mo­wa­nia i ewen­tu­al­nej aktu­ali­za­cji do naj­now­szej wersji.
 
5. Funk­cja EPS — jak ją zagospodarować.
 
Urzą­dze­nia AIO FoxESS posia­da­ją funk­cję zasi­la­nia awa­ryj­ne­go EPS i są wypo­sa­żo­ne w osob­ne złą­cze EPS do zago­spo­da­ro­wa­nia.
W przy­pad­ku bra­ku zasi­la­nia z sie­ci ener­ge­tycz­nej urzą­dze­nie roz­pocz­nie zasi­la­nie obwo­du EPS.
Zasi­la­nie awa­ryj­ne moż­na zago­spo­da­ro­wać na róż­ne sposoby:
- pierw­szy, jako cał­ko­wi­cie osob­ny obwód.
Do złą­cza EPS moż­na pod­łą­czyć jakiś dodat­ko­wy obwód, nie­po­łą­czo­ny z sie­cią ener­ge­tycz­ną,
np. w posta­ci dodat­ko­wych gniazd elek­trycz­nych. W momen­cie wyłą­cze­nia zasi­la­nia z sie­ci ener­ge­tycz­nej moż­na będzie sko­rzy­stać z tych gniazd aby zasi­lić wybra­ne urzą­dze­nia.
Takie wyko­rzy­sta­nie funk­cji EPS nie wyma­ga sto­so­wa­nia dodat­ko­wych urzą­dzeń typu EPS Box, stycz­ni­ków insta­la­cyj­nych, SZR.
- dru­gi, gdzie łączy­my wybra­ne obwo­dy, któ­re będą pra­co­wa­ły naprze­mien­nie z sie­ci lub zasi­la­nia awaryjnego.
Koniecz­ne jest zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia, któ­re auto­ma­tycz­nie będzie odłą­cza­ło obwo­dy od sie­ci ener­ge­tycz­nej
i prze­łą­cza­ło je w obwód zasi­la­nia awaryjnego.
Wybra­ne obwo­dy odłą­cza­my od sie­ci ener­ge­tycz­nej, a samo zasi­la­nie tych obwo­dów pod­łą­cza­my do urzą­dze­nia typu EPS Box,
łącz­nie z zasi­la­niem awa­ryj­nym i dopie­ro wra­ca­my z zasi­la­niem do obwodów.
 
- trze­ci - gdzie cały dom pod­łą­cza­my do awa­ryj­ne­go zasi­la­nia.
Tu rów­nież trze­ba doło­żyć urzą­dze­nie typu EPS Box, SZR itp. Cały dom mamy wte­dy zabez­pie­czo­ny na wypa­dek blackout‑u.
Nale­ży tutaj zwró­cić uwa­gę, aby moc odbior­ni­ków nie prze­kro­czy­ła mocy mak­sy­mal­nej zasi­la­nia awa­ryj­ne­go.
Zatem pod­łą­cza­jąc w ten spo­sób musi­my uwa­żać co i kie­dy uruchamiamy.
Uwa­ga! Nie­któ­re urzą­dze­nia jak np. suszar­ki do wło­sów, opa­lar­ki, mogą powo­do­wać prze­cią­że­nie i wyłą­cze­nie zasi­la­nia awa­ryj­ne­go, ze wzglę­du na swo­ją cha­rak­te­ry­sty­kę pra­cy. Zale­ca się nie uży­wać tego typu urzą­dzeń na obwo­dach zasi­la­nia awaryjnego.
 
6. BATERIE HV2600 — uru­cho­mie­nie, konserwacja.
 
Falow­ni­ki hybry­do­we oraz AiO są w sta­nie pra­co­wać bez bate­rii, jed­nak klu­czo­wą funk­cją tego sys­te­mu jest moż­li­wość prze­cho­wy­wa­nia ener­gii wypro­du­ko­wa­nej przez modu­ły PV w bate­rii do póź­niej­sze­go wykorzystania.
Bate­rie mon­to­wa­ne w hybry­dach i AiO (HV2600) to nowo­cze­sne modu­ły bate­ryj­ne, opar­te na ogni­wach LFP. Są pojem­ne, pozba­wio­ne efek­tu pamię­ci, wytrzy­ma­łe i wydaj­ne. Aby cie­szyć się ich popraw­nym dzia­ła­niem jak naj­dłu­żej nale­ży odpo­wied­nio dobrać ich licz­bę do zuży­cia klien­ta, dosto­so­wu­jąc ich pojem­ność w taki spo­sób, aby doce­lo­wo wyko­ny­wa­ły jeden cykl pra­cy dziennie.
Bate­rie po dostar­cze­niu powin­ny zostać jak naj­szyb­ciej połą­czo­ne z falow­ni­kiem, aby umoż­li­wić im łado­wa­nie. Fabrycz­nie modu­ły łado­wa­ne są do oko­ło 70% ich nomi­nal­nej pojem­no­ści, jed­nak pod­czas trans­por­tu lub dłu­go­trwa­łe­go prze­cho­wy­wa­nia może dojść do obni­że­nia się napię­cia na zaci­skach modułu.
War­to zmie­rzyć napię­cie na poszcze­gól­nych bate­riach przed ich umiesz­cze­niem w AiO. Jeśli napię­cie na zaci­skach bate­rii jest poni­żej ~50V, BMS może ziden­ty­fi­ko­wać taki moduł jako kry­tycz­nie roz­ła­do­wa­ny i nie roz­po­cząć jego łado­wa­nia. Do takiej sytu­acji może rów­nież dojść, jeśli AiO zosta­ło zamon­to­wa­ne z umiesz­czo­ny­mi w nim bate­ria­mi, lecz nie zosta­ło uru­cho­mio­ne (ocze­ki­wa­nie na PV, odbiory). 
Modu­ły, któ­re nie zosta­ją zaak­cep­to­wa­ne przez układ kon­tro­li muszą zostać doła­do­wa­ne zewnętrz­nie. Potrzeb­ny będzie do tego zasi­lacz regu­lo­wa­ny do 60V, prąd łado­wa­nia pomię­dzy 1–5A powi­nien wystar­czyć do przy­wró­ce­nia bate­rii do popraw­ne­go napię­cia (odłą­cza­my zasi­lacz po osią­gnię­ciu 53–54V).
Fabrycz­nie nowe bate­rie, zgod­nie z zale­ce­nia­mi pro­du­cen­ta, po umiesz­cze­niu w jed­no­st­ce, powin­ny wyko­nać przy­naj­mniej 10 peł­nych cykli łado­wa­nia i roz­ła­do­wa­nia, aby osią­gnąć peł­ną pojem­ność i wydajność. 
Jest to pro­ces nor­mal­ny, zale­ca­my jego wyko­na­nie jak naj­szyb­ciej po insta­la­cji urzą­dzeń. Moż­na go przy­spie­szyć lub wyko­nać bez koniecz­no­ści pod­łą­cza­nia modu­łów PV poprzez wymu­sze­nie łado­wa­nia ban­ku ener­gii z sie­ci. Nor­mal­ne napię­cie 4 modu­łów powin­no się zawie­rać w prze­dzia­le 204–220V. 
W przy­pad­ku koniecz­no­ści prze­cho­wy­wa­nia nie­pra­cu­ją­cych w danej chwi­li bate­rii, koniecz­ne jest spraw­dze­nie ich napię­cia co oko­ło 3 mie­sią­ce i doła­do­wa­nie modu­łów, jeśli będzie to konieczne. 
Nale­ży mieć na uwa­dze tem­pe­ra­tu­rę w któ­rej modu­ły będą doce­lo­wo pra­co­wa­ły, prze­chło­dzo­ne modu­ły nie będą w sta­nie oddać swo­jej peł­nej mocy zanim nie osią­gną popraw­nej tem­pe­ra­tu­ry pracy. 
 
7. BMS (Bat­te­ry Mana­ge­ment System):
 
Moduł BMS w AiO znaj­du­je się w gór­nej czę­ści wnę­ki bate­ryj­nej. Moduł agre­gu­je komu­ni­ka­cję z bate­rii, zarzą­dza łado­wa­niem i roz­ła­do­wa­niem ogniw, spraw­dza stan bate­rii i infor­mu­je o ich wyni­kach. Jest urzą­dze­niem mediu­ją­cym pomię­dzy falow­ni­kiem i maga­zy­nem energii. 
Przy mon­ta­żu bate­rii nale­ży zwró­cić uwa­ge na poło­że­nie wskaź­ni­ka na tar­czy “DIP” na pane­lu urzą­dze­nia. Fabrycz­nie usta­lo­ne “0” nale­ży zmie­nić zależ­nie od ilo­ści posia­da­nych bate­rii według wzo­ru “ilość modu­łów bate­ryj­nych w zesta­wie ‑2” przy 4 modu­łach tar­cza powin­na zostać usta­wio­na na “2”. Aby sys­tem dzia­łał auto­no­micz­nie nale­ży załą­czyć oba przy­ci­ski na pane­lu BMSa, “power” oraz “bstart”. Power to załą­cze­nie zasi­la­nia głów­ne­go (bate­rie), przy­cisk BStart odpo­wia­da za umoż­li­wie­nie załą­cze­nia falow­ni­ka PV ener­gią zgro­ma­dzo­ną w bate­rii. Bez tego przy­ci­sku AiO nie uru­cho­mi się z bate­rii, nawet jeśli są w peł­ni załadowane.
 
8. Try­by pracy
 
SELF USE
Moc pocho­dzą­ca z PV ( ze słoń­ca ) będzie wyko­rzy­sty­wa­na w pierw­szej kolej­no­ści do zasi­la­nia odbior­ni­ków, a następ­nie do łado­wa­nia bate­rii. Dopie­ro nad­miar ener­gii będzie eks­por­to­wa­ny do sie­ci energetycznej.
BACKUP
Bate­rie prze­sta­ją się roz­ła­do­wy­wać, gdy sieć jest włą­czo­na ( aby utrzy­mać wyż­szą pojem­ność bate­rii na potrze­by zasi­la­nia awa­ryj­ne­go).
Bate­rie zaczną się roz­ła­do­wy­wać tyl­ko w wypad­ku zani­ku sie­ci ener­ge­tycz­nej, kie­dy moc z PV będzie nie­wy­star­cza­ją­ca do zasi­la­nia odbior­ni­ków w try­bie EPS ( aby jak naj­dłu­żej utrzy­mać pra­cę obwo­du awaryjnego ).
 
FEEDIN
Ener­gia z PV będzie wyko­rzy­sty­wa­na w pierw­szej kolej­no­ści do zasi­la­nia odbior­ni­ków, a następ­nie będzie ona eks­por­to­wa­na do sie­ci ener­ge­tycz­nej. Dopie­ro nad­wyż­ka będzie łado­wać akumulatory.
9. SOC
 
Poziom nała­do­wa­nia bate­rii okre­śla­ny jest jako SOC. Skrót ten znaj­dzie­my zarów­no na wyświe­tla­czu falow­ni­ka oraz na plat­for­mie FoxC­lo­ud.
Wcho­dząc w usta­wie­nia falow­ni­ka może­my usta­wić odpo­wied­nie pro­gi roz­ła­do­wa­nia i nała­do­wa­nia baterii.
 
 
 
“Mini­mum­SoC” — poziom roz­ła­do­wa­nia bate­rii w try­bie EPS (zasi­la­nia awaryjnego).
“Maxi­mum­SoC”- mak­sy­mal­ny poziom nała­do­wa­nia bate­rii, pod­czas łado­wa­nia jej z sie­ci AC (pod­czas łado­wa­nia z foto­wol­ta­iki, bate­rie zawsze są łado­wa­ne do 100%).
“Mini­mum­SoC-OnGrid” — mini­mal­ny poziom roz­ła­do­wa­nia bate­rii, pod­czas nor­mal­nej pra­cy przy połą­cze­niu z sie­cią AC.
 
Domyśl­nie, obie war­to­ści Mini­mal­ne­go SoC wyno­szą 5%. Zale­ca­my zwięk­szyć mini­mal­ny próg roz­ła­do­wa­nia do przy­naj­mniej 10% aby zapo­biec zbyt głę­bo­kie­mu roz­ła­do­wa­niu bate­rii. Wpły­nie to pozy­tyw­nie na jej żywot­ność. Suge­ru­je­my rów­nież, dobrać indy­wi­du­al­nie pod klien­ta poziom Mini­mum­SoC-On Grid w zależ­no­ści od potrzeb.
 
Przy­kład usta­wień powyżej:
 
Klient chce korzy­stać z maga­zy­nu codzien­nie, zwięk­sza­jąc poziom auto­kon­sump­cji, jed­nak­że z racji na dość czę­ste wyłą­cze­nia zasi­la­nia w sie­ci zewnętrz­nej, chciał­by być pew­ny że zawsze będzie miał pew­ną ilość ener­gii dla try­bu zasi­la­nia awaryjnego.
W takim przy­pad­ku poziom roz­ła­do­wa­nia dla try­bu EPS został usta­wio­ny na 10%, nato­miast poziom roz­ła­do­wa­nia przy współ­pra­cy z sie­cią AC na 40 %. Powo­du­je to, że w cią­gu doby bate­ria będzie się roz­ła­do­wy­wać do mak­sy­mal­nie 40% pojem­no­ści, zosta­wia­jąc pozo­sta­łe 30 % (40%-10%) do wyko­rzy­sta­nia w przy­pad­ku nagłe­go odłą­cze­nia zasi­la­nia z sie­ci zewnętrznej.
 

Kon­takt:

@fox-ess.pro” rel=“nofollow”>serwis@fox-ess.pro

Damian 727 012 923

Jarek 727 012 924

Adam 727 012 925

Pio­trek 727 012 926

Michał 781 852 002

Kamil 781 852 001

https://www.facebook.com/FoxESSPolska

https://www.facebook.com/groups/301482158255290

https://www.youtube.com/channel/UCl3xFHN61N5g9YZ7XcBlFeA

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 27/10/2022 12:43 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro