EPS — w jaki sposób…
 
Notifications 
Cle­ar all 

EPS — w jaki spo­sób zago­spo­da­ro­wać funk­cję zasi­la­nia awa­ryj­ne­go FoxESS

JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

EPS — funk­cja zasi­la­nia awaryjnego

Falow­ni­ki hybry­do­we, urzą­dze­nia AIO oraz łado­war­ki AC FoxESS posia­da­ją funk­cję zasi­la­nia awa­ryj­ne­go EPS i są wypo­sa­żo­ne w osob­ne złą­cze EPS do zago­spo­da­ro­wa­nia.
W przy­pad­ku bra­ku zasi­la­nia z sie­ci ener­ge­tycz­nej urzą­dze­nie roz­pocz­nie zasi­la­nie obwo­du EPS.

Zasi­la­nie awa­ryj­ne moż­na zago­spo­da­ro­wać na róż­ne sposoby:

pierw­szy, jako cał­ko­wi­cie osob­ny obwód.

Do złą­cza EPS moż­na pod­łą­czyć jakiś dodat­ko­wy obwód, nie­po­łą­czo­ny z sie­cią ener­ge­tycz­ną,
np. w posta­ci dodat­ko­wych gniazd elek­trycz­nych. W momen­cie wyłą­cze­nia zasi­la­nia z sie­ci ener­ge­tycz­nej moż­na będzie sko­rzy­stać z tych gniazd aby zasi­lić wybra­ne urzą­dze­nia.
Takie wyko­rzy­sta­nie funk­cji EPS nie wyma­ga sto­so­wa­nia dodat­ko­wych urzą­dzeń typu EPS Box, stycz­ni­ków insta­la­cyj­nych, SZR.

 

dru­gi, gdzie łączy­my wybra­ne obwo­dy, któ­re będą pra­co­wa­ły naprze­mien­nie z sie­ci lub zasi­la­nia awaryjnego.

Koniecz­ne jest zasto­so­wa­nie urzą­dze­nia, któ­re auto­ma­tycz­nie będzie odłą­cza­ło obwo­dy od sie­ci ener­ge­tycz­nej
i prze­łą­cza­ło je w obwód zasi­la­nia awaryjnego.

Wybra­ne obwo­dy odłą­cza­my od sie­ci ener­ge­tycz­nej, a samo zasi­la­nie tych obwo­dów pod­łą­cza­my do urzą­dze­nia typu EPS Box,
łącz­nie z zasi­la­niem awa­ryj­nym i dopie­ro wra­ca­my z zasi­la­niem do obwodów.

 

 

trze­ci — gdzie cały dom pod­łą­cza­my do awa­ryj­ne­go zasilania.

Tu rów­nież trze­ba doło­żyć urzą­dze­nie typu EPS Box, SZR itp. Cały dom mamy wte­dy zabez­pie­czo­ny na wypa­dek blackout‑u.
Nale­ży tutaj zwró­cić uwa­gę, aby moc odbior­ni­ków nie prze­kro­czy­ła mocy mak­sy­mal­nej zasi­la­nia awa­ryj­ne­go.
Zatem pod­łą­cza­jąc w ten spo­sób musi­my uwa­żać co i kie­dy uruchamiamy.

 

Poni­żej jesz­cze przy­kład dla jed­no­fa­zo­wej łado­war­ki AC w insta­la­cji trój­fa­zo­wej z wyko­rzy­sta­niem stycz­ni­ka instalacyjnego:

Uwa­ga! Nie­któ­re urzą­dze­nia jak np. suszar­ki do wło­sów, opa­lar­ki, mogą powo­do­wać prze­cią­że­nie i wyłą­cze­nie zasi­la­nia awa­ryj­ne­go, ze wzglę­du na swo­ją cha­rak­te­ry­sty­kę pra­cy. Zale­ca się nie uży­wać tego typu urzą­dzeń na obwo­dach zasi­la­nia awaryjnego.

 

Kwe­stia pod­łą­czeń stro­ny EPS jest nie­zwy­kle waż­na.
! W przy­pad­ku kie­dy doj­dzie do pomył­ki przy pod­łą­cza­niu prze­wo­dów do wtycz­ki EPS może dojść do uszko­dze­nia urzą­dzeń w momen­cie włą­cze­nia zasi­la­nia awa­ryj­ne­go ! Kie­dy omył­ko­wo zamie­ni­my we wtycz­ce prze­wód L fazo­wy z N neu­tral­nym może dojść do sytu­acji że do urzą­dzeń dostar­czy­my napię­cie mię­dzy­fa­zo­we 400V!


Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 04/11/2022 1:09 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro