Jak pra­wi­dło­wo wype…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Jak pra­wi­dło­wo wypeł­nić wnio­sek o przy­łą­cze­nie maga­zy­nu ener­gii FoxESS do ZE ?

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Jak pra­wi­dło­wo wypeł­nić wnio­sek o przy­łą­cze­nie maga­zy­nu ener­gii FoxESS do ZE ?

1. Wcho­dzi­my na stro­nę: https://www.fox-ess.pro/do-pobrania/

w zakład­ce do pobra­nia mamy dostęp­ne kar­ty kata­lo­go­we, wybie­ra­my przy­kła­do­wo modu­ły bate­ryj­ne MIRA 25:

 
2. War­to­ści mocy maga­zy­nu są ści­śle powią­za­ne z zasto­so­wa­nym falow­ni­kiem oraz ilo­ścią zasto­so­wa­nych modu­łów bate­ryj­nych dlatego
 
spraw­dza­my w tabe­li na koń­cu kar­ty kata­lo­go­wej jaką moc będzie miał nasz maga­zyn z kon­kret­nym falow­ni­kiem i ilo­ścią baterii.
 
Dla przy­kła­du falow­nik Hybry­do­wy H3 10kW + 4 modu­ły bate­ryj­ne MIRA HV25 i wzór wnio­sku dla:
 
TAURON:
 
 
PGE
 
 
ENEA
 
 
ENERGA
 
 
W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zapra­szam do kon­tak­tu z naszym wspar­ciem technicznym:
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 03/04/2023 12:12 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro