Łado­war­ka jednofazo…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Łado­war­ka jed­no­fa­zo­wa AC1 FoxESS Jak pra­wi­dło­wo pod­łą­czyć prze­kład­ni­ki prądowe !

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Sche­mat pod­łą­cze­nia prze­kład­ni­ków prą­do­wych w insta­la­cji z Łado­war­ką 1‑fazową AC1 FoxESS
 
W zesta­wie wraz z łado­war­ką znaj­du­je się jeden prze­kład­nik prą­do­wy o prze­kład­ni 100A/33,3mA któ­ry mon­tu­je­my na wej­ściu do budyn­ku na prze­wo­dzie fazo­wym L — strzał­ka tego prze­kład­ni­ka powin­na być skie­ro­wa­na w stro­nę sie­ci ener­ge­tycz­nej !
 
OPCJONALNIE - może­my zaku­pić i doło­żyć dru­gi prze­kład­nik o prze­kład­ni 100A/33,3mA zaraz na wyj­ściu AC z falow­ni­ka PV na prze­wo­dzie fazo­wym L — strzał­ka tego prze­kład­ni­ka powin­na być skie­ro­wa­na w kie­run­ku odbiorników !
 
Błęd­ny mon­taż prze­kład­ni­ków w odwrot­nym kie­run­ku powo­du­je nie­pra­wi­dło­wą pra­cę całe­go sys­te­mu maga­zy­no­wa­nia ener­gii.
 
 
W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zapra­szam do kon­tak­tu z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym:
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 21/07/2023 12:46 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro