Sche­mat podłączenia…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Sche­mat pod­łą­cze­nia dodat­ko­we­go zabez­pie­cze­nia dla Ładowarki/Hybrydy 1‑fazowej AC1/H1 oraz 3- fazo­wej AC3/H3 ‑awa­ryj­ne zatrzy­ma­nie urządzenia.

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Nasze Ładowarki/Hybrydy FoxESS mają moż­li­wość pod­łą­cze­nia zewnętrz­ne­go wyłącz­ni­ka z przy­ci­skiem zwier­nym, któ­ry pozwo­li na awa­ryj­ne zatrzy­ma­nie pra­cy urządzenia.
 
 
- sche­mat pod­łą­cze­nia dodat­ko­we­go zabez­pie­cze­nia dla Ładowarki/Hybrydy 1‑fazowej AC1/H1
 
  awa­ryj­ne zatrzy­ma­nie urzą­dze­nia.
 
 
 
- sche­mat pod­łą­cze­nia dodat­ko­we­go zabez­pie­cze­nia dla Ładowarki/Hybrydy 3‑fazowej AC3/H3
 
  awa­ryj­ne zatrzy­ma­nie urządzenia.
 
W przy­pad­ku dodat­ko­wych pytań zapra­szam do kon­tak­tu z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym:
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 22/08/2023 2:55 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro