FoxESS — jak prawid…
 
Notifications 
Cle­ar all 

FoxESS — jak pra­wi­dło­wo zain­sta­lo­wać łado­war­kę 1 fazo­wą AC1 w sie­ci 3‑fazowej / FoxESS — how to pro­per­ly install a 1‑phase AC1 char­ger in a 3‑phase grid.

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
FoxESS — jak pra­wi­dło­wo zain­sta­lo­wać łado­war­kę 1 fazo­wą AC1 w sie­ci 3‑fazowej.
 
W naj­now­szej aktu­ali­za­cji łado­war­ki AC1 poja­wi­ła się wcze­śniej nie­do­stęp­na opcja pod­łą­cze­nia licz­ni­ka SMART METER 3‑fazowego CHINT DTSU666. Taka funk­cjo­nal­ność pozwa­la na peł­ne zasto­so­wa­nie 1 fazo­wej łado­war­ki AC1 w sie­ci 3‑fazwej razem z 3‑fazowym falow­ni­kiem serii T‑G3 lub inne­go producenta.
 
Jak pod­łą­czyć cały sys­tem aby dzia­łał prawidłowo ?
1. Musi­my zak­tu­ali­zo­wać falow­nik do naj­now­szej wer­sji opro­gra­mo­wa­nia, naj­szyb­ciej przez pen­dri­ve, zapra­szam do tematu:
może­my rów­nież zgło­sić zdal­ną aktu­ali­za­cje łado­war­ki AC1 pisząc wia­do­mość z nume­rem seryj­nym urzą­dze­nia na serwis@fox-es.pro
 
2. Musi­my zaopa­trzyć się w 3‑fazowy licz­nik typu SMART METER model: CHINT DTSU666:
 
3. Pod­łą­cza­my cały układ zgod­nie z poniż­szym schematem:
Jak widać na powyż­szym sche­ma­cie mamy zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne na wszyst­kich fazach 5kW, Falow­nik odda­je ener­gie w war­to­ści 2kW a Łado­war­ka doda­je bra­ku­ją­ce 3kW dzię­ki cze­mu bilans ener­ge­tycz­ny na licz­ni­ku wycho­dzi na “0”
 
4. Aby uru­cho­mić licz­nik 3‑fazwy w łado­war­ce nale­ży na wyświe­tla­czu falow­ni­ka wejść w menu, następnie:
Set­tings -> potwier­dzić hasło:0000 -> Featu­re -> Meter/CT -> wybie­ra­my >Meter_3P< i zatwier­dza­my “Set”
 
GOTOWE!
 
————————————————————————————————————————————————————-
FoxESS — how to pro­per­ly install a 1 pha­se AC1 char­ger on a 3‑phase network.
 
The latest upda­te to the AC1 char­ger inc­lu­des a pre­vio­usly una­va­ila­ble option to con­nect the 3‑phase CHINT DTSU666 SMART METER. This func­tio­na­li­ty allows the 1 pha­se AC1 char­ger to be ful­ly used in a 3‑phase network toge­ther with a 3‑phase inver­ter from the T‑G3 series or any other manufacturer.
 
How to con­nect the enti­re sys­tem to make it work properly ?
 
1) We need to upda­te the inver­ter to the latest softwa­re ver­sion, the fastest way is via a flash dri­ve, feel free to ask for the latest firm­wa­re here:
 
 
We can also report a remo­te upda­te of the AC1 char­ger by wri­ting a mes­sa­ge with the serial num­ber of the devi­ce to serwis@fox-es.pro.

2. we need to get a 3‑phase SMART METER model: CHINT DTSU666:

 
 
3. con­nect the enti­re sys­tem accor­ding to the dia­gram below:
 
 
As can be seen in the dia­gram abo­ve, we have an ener­gy requ­ire­ment on all pha­ses of 5kW, the inver­ter gives away 2kW and the char­ger adds the mis­sing 3kW so that the ener­gy balan­ce on the meter is “0”.

4. to start the 3‑phase meter on the char­ger, display set­tings menu, then fol­low the path below:

Set­tings -> con­firm password:0000 -> Featu­re -> Meter/CT -> select >Meter_3P< and con­firm with “Set”

DONE!

 

————————————————————————————————————————————————————-

W razie pytań pro­si­my o kon­takt z wspar­ciem tech­nicz­nym FoxESS:
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 17/11/2023 11:26 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro