Kon­fi­gu­ra­cja falown…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Kon­fi­gu­ra­cja falow­ni­ka FoxESS H3 z urzą­dze­niem FoxESS EPS-BOX TP / Con­fi­gu­ra­tion of the FoxESS H3 inver­ter with the FoxESS EPS-BOX TP unit

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Kon­fi­gu­ra­cja falow­ni­ka FoxESS H3 z urzą­dze­niem FoxESS EPS-BOX TP
 
Wraz z naj­now­szą aktu­ali­za­cją falow­ni­ka hybry­do­we­go H3 roz­sze­rzo­no wspar­cie dla współ­pra­cy z roz­łącz­ni­kiem SZR FoxESS EPS-BOX TP, dla­te­go przed uru­cho­mie­niem try­by wspo­ma­ga­ją­ce­go pra­ce falow­ni­ka z roz­łącz­ni­kiem zale­ca­my aktu­ali­za­cje do naj­now­szej wersji. 
 
Jak zak­tu­ali­zo­wać falow­nik przez złą­cze USB opi­sa­li­śmy w poprzed­nim poście,link:
 
1. Upew­nia­my się że sche­mat połą­cze­nia całe­go sys­te­mu wyglą­da w ten sposób:
 
2. Wcho­dzi­my w usta­wie­nia falow­ni­ka H3 i włą­cza­my tryb MASTER jak na fil­mie (hasło do usta­wień “0000”):
 
GOTOWE!
 
UWAGA w try­bie MASTER czas prze­łą­cze­nia z pra­cy na sie­ci na zasi­la­nie awa­ryj­ne wyno­si oko­ło 10 sekund, nato­miast powrót z zasi­la­nia awa­ryj­ne­go na zasi­la­nie sie­cio­we wyno­si 60 sekund — jest to spo­wo­do­wa­ne testem sta­bil­no­ści zasi­la­nia sieciowego. 
 
Przy­kład pra­cy sys­te­mu na zasi­la­niu sieciowym:
 
Przy­kład pra­cy sys­te­mu na zasi­la­niu awa­ryj­nym z wyj­ścia EPS
 
UWAGA jeśli zale­ży nam aby prze­łą­cze­nie mie­dzy pra­cą na sie­ci a zasi­la­niem awa­ryj­nym odby­wa­ło się w jak naj­krót­szym cza­sie, urzą­dze­nie nale­ży prze­łą­czyć na tryb pod­sta­wo­wy >Free Mode< a odbior­ni­ki pod­łą­czyć bez­po­śred­nio pod wyj­ście EPS w falowniku(nie koniecz­no­ści sto­so­wa­nia urzą­dze­nia EPS-BOX TP).
W tym try­bie dzia­ła wbu­do­wa­ny prze­łącz­nik SZR w falow­ni­ku, więc prze­łą­cze­nie nastę­pu­je w cza­sie krót­szym niż 20 ms. Wadą takie­go roz­wią­za­nia jest ogra­ni­cze­nie prą­do­we w falow­ni­ku (nie zale­ca­my pod­łą­cza­nia wszyst­kich odbior­ni­ków w gospo­dar­stwie domo­wym pod wyj­ście EPS).
 

 
Con­fi­gu­ra­tion of the FoxESS H3 inver­ter with FoxESS EPS-BOX TP 
 
With the latest upda­te of the H3 hybrid inver­ter, sup­port for ope­ra­tion with the FoxESS EPS-BOX TP ATS  discon­nec­tor has been exten­ded, so we recom­mend upgra­ding to the latest ver­sion befo­re ena­bling the inver­te­r’s sup­port mode with the disconnector. 

How to upda­te the inver­ter via USB is descri­bed in the pre­vio­us post,link:

 
1. We make sure that the con­nec­tion dia­gram of the who­le sys­tem looks like this:
 
2. go into the set­tings of the H3 inver­ter and ena­ble MASTER mode as shown in the video (default pas­sword for set­tings is “0000”):
 
DONE!
 

NOTE in MASTER mode the swit­cho­ver time from mains to emer­gen­cy sup­ply is appro­xi­ma­te­ly 10 seconds, whi­le the return from emer­gen­cy sup­ply to mains is 60 seconds — this is due to the mains volt­ge sta­bi­li­ty test.

 
Exam­ple of sys­tem ope­ra­tion on grid.
 
Exam­ple of sys­tem ope­ra­tion on emer­gen­cy power from EPS output
 
NOTE if you wish to switch from mains ope­ra­tion to emer­gen­cy power sup­ply in the shor­test possi­ble time, switch the unit to >Free Mode< and con­nect con­su­mers direc­tly to the EPS out­put on the inver­ter (no need for an EPS-BOX TP).
In this mode, the built-in ATS in the inver­ter ope­ra­tes faster than exter­nal devi­ces, so the swit­cho­ver takes pla­ce in less than 20 ms. The disa­dvan­ta­ge of this solu­tion is the cur­rent limi­ta­tion in the inver­ter (we do not recom­mend con­nec­ting all con­su­mer applian­ces in the house­hold to the inver­te­r’s EPS output).
 

 
w razie pro­ble­mów z aktu­ali­za­cją pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym.
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
 
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 23/11/2023 12:09 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro