Jak usta­wić asymetr…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Jak usta­wić asy­me­trycz­ną pra­cę falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS H3 AC3 i AIO / How to set asym­me­tric ope­ra­tion of the hybrid inver­ter H3 AC3 and AIO

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin

Jak usta­wić asy­me­trycz­ną pra­cę falow­ni­ka hybry­do­we­go FoxESS H3 AC3 i AIO

 

Aby zapew­nić jak naj­bar­dziej wydaj­ną pra­cę falow­ni­ka hybry­do­we­go H3, Łado­war­ki AC3 lub sys­te­mu AIO FoxESS zale­ca­my włą­cze­nie sys­te­mu asy­me­trycz­nej pra­cy. W tym try­bie falow­nik odda­je ener­gie w spo­sób asy­me­trycz­ny na kon­kret­ną fazę w zależ­no­ści od zapo­trze­bo­wa­nia odbior­ni­ków w naszym gospo­dar­stwie domowym. 

Przy­kład:

Jak widać na powyż­szej gra­fi­ce stan­dar­do­wy falow­nik on-grid FoxESS T‑G3 ener­gie może wydat­ko­wać tyl­ko w syme­trycz­ny spo­sób a model hybry­do­wy H3 może dzia­łać w asy­me­trycz­ny sposób. 

Poni­żej instru­cja jak włą­czyć tą funk­cje (hasło do usta­wień falow­ni­ka: “0000”


How to set up asym­me­tric ope­ra­tion of the FoxESS H3 AC3 and AIO hybrid inverter

 

To ensu­re the most effi­cient ope­ra­tion of H3 hybrid inver­ter, AC3 char­ger or FoxESS AIO sys­tem, we recom­mend swit­ching on the asym­me­tric ope­ra­tion sys­tem. In this mode, the inver­ter gives off ener­gy asym­me­tri­cal­ly to a spe­ci­fic pha­se depen­ding on the demand of the con­su­mers’ loads.

 

Exam­ple:

As you can see from the gra­phic abo­ve, stan­dard FoxESS T‑G3 on-grid inver­ter can only give out ener­gy in a sym­me­tri­cal way and H3 hybrid series can ope­ra­te in a asym­me­tri­cal way.

Below are instruc­tions how to ena­ble this func­tion (inver­ter set­tings pas­sword: “0000”)


w razie pro­ble­mów z aktu­ali­za­cją pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym.
Ema­il: ser­wis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 24/11/2023 3:21 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro