Inter­pre­ta­cja wykre…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Inter­pre­ta­cja wykre­su pra­cy hybrydy/ładowarki H1/AC1 H3/AC3 FoxESS / Inter­pre­ta­tion of the Hybrid/Charger FoxESS H1/AC1 H3/AC3 ope­ra­ting diagram

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Inter­pre­ta­cja wykre­su pra­cy hybrydy/ładowarki H1/AC1 H3/AC3 FoxESS w FoxC­lo­ud lub na stro­nie foxesscloud.com
 
Posia­da­jąc falow­nik hybry­do­wy lub łado­war­kę FoxESS może­my moni­to­ro­wać prze­pływ ener­gii w naszym sys­te­mie hybry­do­wym w apli­ka­cji FoxC­lo­ud lub na stro­nie foxesscloud.com
Aby spraw­dzić dia­gram prze­pły­wu ener­gii po zalo­go­wa­niu na stro­nę foxesscloud.com wchodź­my w pane­lu zakła­dek po lewej stro­nie w “Urzą­dze­nie” następ­nie “Falow­nik” poka­zu­je nam się lista naszych urzą­dzeń, na koń­cu tabel­ki kli­ka­my w symbol:
 
Poja­wia nam się wykres pra­cy nasze­go falownika:
 
Poni­żej opis co okre­śla­ją kon­kret­ne diagramy.
 

 
Inter­pre­ta­tion of H1/AC1 H3/AC3 FoxESS hybrid/charger per­for­man­ce graph in FoxC­lo­ud or on foxesscloud.com
 
With a hybrid inver­ter or FoxESS char­ger, we can moni­tor ener­gy flow within our hybrid sys­tem in the FoxC­lo­ud app or on foxesscloud.com

To check the ener­gy flow dia­gram: after log­ging in to foxesscloud.com go to the tab panel on the left hand side under “Devi­ce” then “Inver­ter”, a list of our devi­ces is shown, at the end of the table click on the symbol:

 
A graph of the ope­ra­tion of our inver­ter appears:
 
Below is a descrip­tion of what the spe­ci­fic dia­grams define.
 

 
w razie pro­ble­mów z aktu­ali­za­cją pro­si­my o kon­takt z naszym wspar­ciem tech­nicz­nym.
Ema­il: serwis@fox-ess.pro
tel. +48 727 012 923
tel. +48 727 012 924
tel. +48 727 012 925
tel. +48 727 012 926
tel. +48 781 852 001
tel. +48 781 852 002
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 30/11/2023 3:20 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro