Pra­wi­dło­wy dobór ba…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Przy­kle­jo­ny] Pra­wi­dło­wy dobór bate­rii ECS, EP do falow­ni­ków hybry­do­wych / Łado­wa­rek AC — Fox ESS

LukaszKarzelek
(@lukaszkarzelek)
Mem­ber Admin
Poniż­sze gra­fi­ki pre­zen­tu­ją w jaki spo­sób pra­wi­dło­wo dobie­rać bate­rie do falow­ni­ków hybry­do­wych / Łado­wa­rek AC Fox ESS
1. Bate­rie ECS 2900/4100/4300 skła­da­ją się z 2 modułów:
 
 
2. Bate­rie EP5, EP11
 
 
Dostęp­ne są rów­nież bate­rie naj­więk­szej pojem­no­ści ECS4800 któ­re może­my łączyć od 2 modu­łów do 9 
 
Szcze­gó­ło­wa tabe­la dobo­ro­wa bate­rii znaj­du­je się poniżej: 
https://forum-foxess.pro/wp-content/uploads/2024/05/bate_tabela.jp g” target=“_blank” rel=“noopener”>
 
Bate­rie dostęp­ne są u naszych part­ne­rów: https://www.fox-ess.pro/partnerzy/

 

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 23/05/2024 10:42 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro