Falow­ni­ki FOXESS-G3…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Zamknię­te] Falow­ni­ki FOXESS-G3 moż­li­wość rów­no­le­głe­go połączenia

 CEE
(@cee)
Nowy użyt­kow­nik

Czy w falow­ni­kach nowej gene­ra­cji G3 jest moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia więk­szej licz­by falow­ni­ków w jed­nej insta­la­cji? Powiedz­my w insta­la­cji 60 kW, 3 falow­ni­ki T20-G3? 

Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 08/09/2022 8:00 am 
DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

Dzień dobry,

Nie­ste­ty falow­ni­ki serii S, F i T nie posia­da­ją moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji mię­dzy sobą, dla­te­go nie uda się ich połą­czyć w celu np. pod­łą­cze­nia do jed­ne­go licz­ni­ka Chint i uzy­ska­nie pra­wi­dło­we­go odczy­tu danych oraz np. reali­za­cji funk­cji 0 export.
Jeśli nato­miast ktoś nie potrze­bu­je komu­ni­ko­wać ich mię­dzy sobą, to nic nie stoi na prze­szko­dzie użyć np. 3 falow­ni­ków T20 na jed­nej insta­la­cji o mocy 60 kW.

Opu­bli­ko­wa­ny : 28/10/2022 10:02 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro