Notifications 
Cle­ar all 

Tur­bi­na wiatrowa.

(@naczelnik)
Nowy użyt­kow­nik

Witam.

Czy do falow­ni­ka t10 jest moż­li­we pod­łą­cze­nie dodat­ko­we­go zasi­la­nia z tur­bi­ny wia­tro­wej o odpo­wied­nich para­me­trach. W falow­ni­ku są wol­ne wejścia.

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 15/09/2022 11:50 am 
(@tomekcebula12)
Acti­ve Mem­ber

 

W dzień gdy falow­nik pra­cu­je zasi­la­ny z pane­li praw­do­po­dob­nie moc z tur­bi­ny wia­tro­wej wyko­rzy­sta. Pro­ble­mem będzie noc, wiatr zawie­je tur­bi­na wypro­du­ku­je prąd zasi­li falow­nik któ­ry zacznie spraw­dzać sieć itp, u mnie trwa to ok. minu­tę, jeśli w tym cza­sie wiatr usta­nie falow­nik się wyłą­czy nie wyko­rzy­stu­jąc nawet jed­ne­go wata. I tak może się co chwi­lę włą­czać i wyłą­czać co mu na zdro­wie nie wyj­dzie. A jeśli w nocy wiatr będzie wiał cią­gle to praw­do­po­dob­nie falow­nik będzie pra­co­wał wpro­wa­dza­jąc prąd do sie­ci. I tu jest pro­blem taki że licz­nik jest odczy­ty­wa­ny co godzi­nę (w przy­pad­ku PGE) i ope­ra­tor sie­ci może się zain­te­re­so­wać skąd prąd w nocy jeśli mam pane­le słoneczne. 

To są takie moje przemyślenia.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 03/11/2022 6:03 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro