Jak zapew­nić inform…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Jak zapew­nić infor­ma­cję o zuży­ciu ener­gii przy uży­ciu dwóch falow­ni­ków Foxess serii T w jed­nej sieci

(@ksawon)
Nowy użyt­kow­nik

Użyt­ku­ję od dwóch lat PV o mocy 6.8 kWp z falow­ni­kiem Foxess T8, któ­ry w połą­cze­niu z licz­ni­kiem ener­gii DTSU666 dawał mi w apli­ka­cji ład­ną infor­ma­cję o ilo­ści wypro­du­ko­wa­nej ener­gii, kon­sump­cji, ilo­ści ener­gii odda­nej do sieci.

Wczo­raj zakoń­czy­ła się insta­la­cja dodat­ko­wych 13 kWp pod­łą­czo­nych pod nowy falow­nik T10 (na dwóch strin­gach). Ani przez apli­ka­cję, ani przez web nie jestem w sta­nie dodać nowe­go falow­ni­ka do ist­nie­ją­cej loka­li­za­cji (site). Pole na wpi­sa­nie nowe­go nume­ru falow­ni­ka (data­lo­ger) co pra­wa mi się otwie­ra, ale nie zapi­su­ją się zmia­ny. Doda­łem zatem nowy inwer­ter jako nową loka­li­za­cję (site).

W apli­ka­cji widzę dla nowej loka­li­za­cji tyl­ko pro­duk­cję ener­gii, bez infor­ma­cji o kon­sump­cji. Nato­miast w pod­glą­dzie ‘sta­rej’ loka­li­za­cji stra­ci­łem infor­ma­cję o zuży­ciu ener­gii, gdyż ener­gię jaką pro­du­ku­je nowa PV odej­mu­je od zuży­cia budyn­ku. W efek­cie obcią­że­nie (load) poja­wia mi się z war­to­ścią ujem­ną. Bar­dzo mi bra­ku­je infor­ma­cji o zmia­nach w zuży­ciu energii.

Czy da się tak skon­fi­gu­ro­wać oba falow­ni­ki by zaczę­ły się mię­dzy sobą komu­ni­ko­wać? Może z uży­ciem dodat­ko­we­go urządzenia?

Zna­la­złem w Inter­ne­cie coś takie­go jak: FOX Moni­tor ener­gii trój­fa­zo­wy Wi-FI Ener­gy 3 Wi-MEF‑3 
https://www.elektryknet.pl/produkt/fox-monitor-energii-trojfazowy-wi-fi-energy-3-wi-mef‑3
Czy to urzą­dze­nie zwią­za­ne z FoxESS czy też zbież­ność nazw jest przypadkowa?

W zasa­dzie zado­wo­li­ła­by mnie sytu­acja, że oba falow­ni­ki rapor­tu­ją swo­je pozio­my pro­duk­cji, a na trze­cim wido­ku widzę histo­rię zuży­cia. Jak­by na tej histo­rii zuży­cia poja­wia­ła się infor­ma­cja o ilo­ści wypchnię­tej ener­gii do sie­ci to było­by super, ale w zasa­dzie mógł­bym się bez tego obejść.

Czy macie pomy­sły jak mógł­bym odzy­skać infor­ma­cję o bie­żą­cym zuży­ciu ener­gii na swo­im obiekcie?

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 29/03/2024 10:54 am 
(@rczopka)
Acti­ve Mem­ber

Pod­pi­nam się pod temat mam ten sam problem 

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 23/06/2024 10:12 pm 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro