Nowe funk­cje w falo…
 
Notifications 
Cle­ar all 

Nowe funk­cje w falow­ni­ku H3

(@lukaszj)
Nowy użyt­kow­nik

Dzień dobry

1. Pro­szę o infor­ma­cję czy poja­wi­ły się już w opro­gra­mo­wa­niu ukła­do­wym falow­ni­ków (firm­wa­re) H3 moż­li­wość usta­wia­nia zmia­ny try­bu pra­cy falow­ni­ka zgod­nie z har­mo­no­gra­mem? (Z tego co wiem w wer­sji H1 już jest i ma się poja­wić tak­że w H3.)

2. Czy wia­do­mo kie­dy zosta­nie wpro­wa­dzo­na popraw­ka któ­ra umoż­li­wi wyłą­cze­nie aktyw­ne­go EPS któ­ry zja­da dzien­nie oko­ło 5kwh?

Wiem że wie­lu użyt­kow­ni­ków pisa­ło w tej spra­wie do foxes­sa zgła­sza­jąc to jako błę­dy. Przed wer­sją 1.6 w H3 Ci któ­rzy maję ten sta­ry firm­wa­re potęż­ne­go zuży­cia ener­gii nie ma. Poja­wia się po aktualizacji.

3. Czy ser­wis pod­no­si wer­sję firm­wa­re tyl­ko falow­ni­ka czy tak­że BMS i modu­łów aku­mu­la­to­rów Mira25?

4. Czy wia­do­mo kie­dy Foxess będzie publi­ko­wał dzien­ni­ki zmian (chan­ge­log) do wyda­wa­nych wer­sji opro­gra­mo­wa­nia ukła­do­we­go (firm­wa­re) Na wie­lu forach piszą że ma to być — być może wie­cie więcej?

5. Pro­szę o infor­ma­cję jaki jest numer ostat­niej wer­sji opro­gra­mo­wa­nia H3. Moja wer­sja master 1.83. Nie wiem czy mogę już pisać proś­bę o pod­nie­sie­nie firmware.

 

Badzo pro­szę o odpo­wiedź na wszyst­kie pytania.

Dzię­ku­ję

Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 14/12/2023 12:33 pm
ksawon‑2 polubić
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro